Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών(Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

4.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών

1. Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:

Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

2. Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις  του άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας.

Άρθρο 2

Κατανομή πιστώσεων

Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων…

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

Advertisement

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ… ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ….


Τα μεγάλα λόγια της Υπουργού Παιδείας για επιπλέον χρηματοδότηση της Παιδείας γίνονται πράξη με την πρωτοφανή υποχρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων… Τα χρήματα που δίνονται φέτος δεν επαρκούν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες των Σχολικών επιτροπών… Αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα οι διαχειριστές θα βρεθούν σε απόγνωση… τη στιγμή μάλιστα που ο Χειμώνας είναι μπροστά μας και η θέρμανση των σχολείων βρίσκεται υπό αμφισβήτηση…

Παραθέτω το κείμενο-καταγγελίας του Ε΄ Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Θεσσαλονίκης και καλώ όλους τους συλλόγους της χώρας να συζητήσουν τοπ θέμα και να καταγγείλουν το γεγονός… που δεν μπορεί πια να το κρύψουν…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Π.Ε. ΑΝΑΤ.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 14

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΤΗΛ./ΦΑΞ : 2310218958

Email: sylogos@sch.gr

ΠΛΗΡ.: κα. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΗΛ.: 6973491714                                                                                                                                                                  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  5-10-2010

AΡ. ΠΡΩΤ: 92

ΠΡΟΣ:      Την κυρία Υπουργό Παιδείας

ΚΟΙΝ.: 1. Τον κύριο Υπουργό Οικονομικών

2. Τον κ. Περιφερειακό Διευθυντή

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Κεντρικής Μακεδονίας

3. Τον κ. Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης

Ανατολικής  Θεσσαλονίκης

4. Τη Δ.Ο.Ε.

5. Τα Μ.Μ.Ε.

6. Τον έντυπο τύπο

7. Τα μέλη μας

ΘΕΜΑ : «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ»

Κυρία Υπουργέ,

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας εξαιτίας της άσχημης οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει τα ταμεία των Σχολικών Επιτροπών, ως άμεση συνέπεια της υποχρηματοδότησης τους από την κεντρική εξουσία,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να διαμαρτυρηθεί με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο και να απαιτήσει την άμεση λύση του προβλήματος, καθώς:

Η χρηματοδότηση για το οικονομικό έτος 2010 είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, καθώς μέχρι στιγμής οι Σχολικές Επιτροπές έχουν επιχορηγηθεί με μία δόση λειτουργικών δαπανών και αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αντίστοιχης πρώτης δόσης του 2009. Tα προηγούμενα έτη την αντίστοιχη χρονική περίοδο είχαν δοθεί δύο οικονομικές επιχορηγήσεις.  Χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι το 2009 ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχορηγήθηκε με το ποσό των 4.556.256 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ενώ για το 2010 μέχρι στιγμής με το ποσό 630.000 €.

 

Η σχολική χρονιά άρχισε και όπως είναι αναμενόμενο οι ανάγκες των σχολείων είναι μεγάλες. Οι οικονομικοί διαχειριστές των Σχολικών Επιτροπών (Διευθυντές/ντριες Σχολείων) βρίσκονται σε απόγνωση καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας των Σχολείων τους. Οι πιέσεις που ασκούνται από τους προμηθευτές -στους οποίους οφείλονται αρκετά χρήματα από το  προηγούμενο Σχολικό Έτος (για πετρέλαιο , φυσικό αέριο, γραφική ύλη κ.λ.π)- για την αποπληρωμή των χρεών είναι μεγάλες.

 

Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται  να προβούν σε περικοπές δαπανών  που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών.(αναγόμωση πυροσβεστήρων, καθαριστικά, απολυμάνσεις κ.λ.π).

Βρισκόμαστε στις αρχές Οκτωβρίου και όπως αντιλαμβάνεστε μέχρι τέλους του  μήνα οι ανάγκες για θέρμανση θα είναι μεγάλες λόγω του χειμώνα.

 

Τα Σχολεία προμηθεύονται για το νέο διδακτικό έτος ξενόγλωσσα βιβλία για της ανάγκες της β΄ ξένης γλώσσας και δεν έχουν εξοφλήσει τα βιβλία του προηγούμενου Σχολικού Έτους 2009-2010, καθώς δεν έχουν πιστωθεί οι λογαριασμοί των Σχολικών Επιτροπών με τα αντίστοιχα ποσά.

 

Οι Σχολικές Επιτροπές καλούνται να υπογράψουν νέες συμβάσεις με τις καθαρίστριες των Σχολείων ενώ ακόμη δεν έχουν πιστωθεί τα χρήματα για την πληρωμή των καθαριστριών για το έτος 2009-2010. Το ποσό που έχει κατατεθεί στους λογαριασμούς των Σχολικών Επιτροπών από τον Ο.Σ.Κ.  αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού ποσού μόνο.

ΟΙ Διευθυντές-Διευθύντριες των Σχολείων βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση διότι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου πρέπει να καταβάλουν το ποσό των ενσήμων που  αντιστοιχεί στην κάθε εργαζόμενη καθαρίστρια διαφορετικά τα πρόστιμα που θα επωμισθούν οι  Σχολικές Επιτροπές από το Ι.Κ.Α. θα είναι ένα ακόμη αδιέξοδο.

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ

Απαιτούμε την άμεση, έκτακτη, γενναία χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις της προηγούμενης Σχολικής Χρονιάς και τις αυξημένες ανάγκες για θέρμανση και λειτουργικές δαπάνες της τρέχουσας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΑΔΑΜΙΔΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                     ΜΑΪΤΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ