Πώς θα γίνεται η μισθοδοσία του προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών


Ολες οι αμοιβές σε έναν λογαριασμό στο δημόσιο.

Μισθοί, υπερωρίες, συμμετοχή σε επιτροπές τίθενται υπό τον έλεγχο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

Σε υπέρτατη αρχή ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων 768.009 υπαλλήλων αναδεικνύεται η Ενιαία Αρχή Πληρωμών, η οποία, μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, ανέλαβε και τυπικά τη μισθοδοσία του προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Η Αρχή μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που έχει συσταθεί δεν θα καταβάλλει από τον προσεχή Οκτώβριο μόνο τους μισθούς, αλλά θα περνάει και από κόσκινο όλες τις αμοιβές του Δημοσίου, γεγονός που καθιστά δυσχερή την απόκρυψη εισοδημάτων και τη διακίνηση «μαύρου χρήματος». Ταυτόχρονα, τίθεται σε ισχύ κανόνας που προβλέπει ότι το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον βασικό μισθό. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει ακόμη και σε μείωση των συνολικών αποδοχών υπαλλήλων, όταν τα έσοδά τους προέρχονται από πλασματικές υπερωρίες, έξοδα κίνησης-«μαϊμού», συμμετοχές σε ανύπαρκτες επιτροπές, κρυφά επιδόματα και από αδήλωτες πηγές.

Η Ενιαία Αρχή έχει αρχίσει ταυτόχρονα τη διασταύρωση στοιχείων για την περιουσιακή κατάσταση των υπαλλήλων με το Τaxis, τις ΔΟΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία, μια διαδικασία που αναμένεται να συνεχιστεί ως και τις 31 Ιανουαρίου 2011. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως έχει δεσμευθεί η χώρα μας έναντι και της τρόικας, θα συντάσσει και μηνιαίες καταστάσεις πληρωμών.

Μαζί με τις τακτικές αποδοχές μέσω της Αρχής θα καταβάλλονται στους υπαλλήλους και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές, για το ύψος των οποίων διενεργείται έλεγχος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η διαδικασία αυτή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τον Οκτώβριο, εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάρτιση του ενιαίου μισθολογίου που θα αρχίσει να ισχύει από το νέος έτος και στο οποίο θα ενσωματωθούν όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα εκτός από το οικογενειακό και εκείνο των θέσεων ευθύνης.

Πώς θα γίνονται οι πληρωμές

Κάθε μήνα, το αργότερο δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πίστωσης των λογαριασμών, οι φορείς του κρατικού προϋπολογισμού υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια (Δ24) Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έντυπη, πρωτότυπη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίαςπου περιλαμβάνει:

* Το οικονομικό έτος. * Το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η δαπάνη.

* Το συνολικό ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί στις πληρωμές ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

* Το καθαρό πληρωτέο ποσό. * Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων.

Η μηχανογραφική υπηρεσία της Ενιαίας Αρχής αποστέλλει στην αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου ένα ηλεκτρονικό αρχείο συγκεντρωτικών καταστάσεων μισθοδοσίας ανά φορέα για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Με βάση αυτή την κατάσταση το Γενικό Λογιστήριο δίνει εντολή, κατ΄ αρχάς, προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου και, κατά δεύτερον, προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία προχωρεί στις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων.

Στην περίπτωση που η τράπεζα απορρίπτει την πληρωμή του υπαλλήλου ενημερώνεται άμεσα η Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Το ίδιο συμβαίνει και για τις περιπτώσεις που αφορούν κατασχέσεις ποσών που έχουν βεβαιωθεί εις βάρος των υπαλλήλων.

Οι ημερομηνίες καταβολής αποδοχών των υπαλλήλων είναι η 27η και η 13η εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες αυτές συμπίπτουν με αργία, η καταβολή γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Στις ίδιες ημερομηνίες καταβολής αποδοχών υπάγονται και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι. Οι λοιπές αμοιβές (αποζημιώσεις από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, υπερωρίες κτλ.) καταβάλλονται στις 13 ή 27 επόμενου μήνα. Η Ενιαία Αρχή πάντως υποχρεούται ως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους να καταρτίζει ημερολόγιο καταληκτικών ημερομηνιών πληρωμής για το επόμενο έτος, κατά μήνα.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας που περιλαμβάνει τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αρχεία αναλυτικών καταστάσεων μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή, το αργότερο δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πίστωσης των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, δηλαδή ως και την 6η Σεπτεμβρίου 2010. Για τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς, η διαδικασία αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως και την 5η Ιανουαρίου 2011 για τη μισθοδοσία του Φεβρουαρίου 2011. Προκειμένου να ελεγχθεί το σύστημα θα διενεργηθούν παράλληλες διασταυρώσεις στοιχείων. Η παράλληλη ροή θα διαρκέσει τρεις μήνες (Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010). Κατά τους πρώτους δύο μήνες (Οκτώβριο και Νοέμβριο 2010) οι αμοιβές θα καταβληθούν από το παλιό σύστημα, ενώ για τον τελευταίο (Δεκέμβριο 2010) από το νέο.

Πληρωμές μόνο μέσω τραπεζών
Η καταβολή των αποδοχών θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών, γεγονός που διευκολύνει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των υπαλλήλων. Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι καλούνται- εάν δεν έχουν ήδη να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, τρεχούμενο ή ταμιευτηρίου, στην τράπεζα που επιθυμούν, προσκομίζοντας στην αρμόδια υπηρεσία φωτοτυπία του βιβλιαρίου ή αντίγραφο του λογαριασμού από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ. Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο σύστημα πληρωμών, κάθε φορέας του Δημοσίου έχει ορίσει έναν εκκαθαριστή μισθοδοσίας, ο οποίος έχει αποστείλει στην Ενιαία Αρχή τα στοιχεία των μηνιαίων αποδοχών και λοιπών αμοιβών του προσωπικού. Τα αναλυτικά στοιχεία καταχωρούνται στη βάση δεδομένων, η οποία δημιουργεί, εκτός των άλλων, και λίστες επιδομάτων και κρατήσεων.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ