Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΑΣ (ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΔΡΕΑ)


ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ  Π.Υ.Σ.Π.Ε  ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2310913050 ΚΙΝ.6945938199

E-mail: giakoumisa@sch.gr

                                                                                  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5-2011

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Συναδέλφισσες/οι

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45143/Δ2/13-4-2011 Υπουργική Απόφαση, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης κάθε Διεύθυνσης οφείλουν, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, να προκηρύξουν τις θέσεις των Διευθυντών/τριών όλων των Σχολικών Μονάδων σύμφωνα με το Ν. 3848/2010.

Όσες προκηρύξεις έγιναν τις προηγούμενες μέρες ,από Διευθυντές Εκπαίδευσης, δεν ισχύουν γιατί θα ακολουθήσει διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρο 11 του ν.3848/2010)

 


Ως Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄ και οκταετή (8 ΕΤΗ), τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι/ες έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.

Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Διευθυντών Δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους/στις οποίους/ες συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993.

β) Για θέσεις Διευθυντών/ντριών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε, υποψήφιοι/ες μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

γ) Για θέσεις Διευθυντών/ντριών στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρο12 του ν. 3848/2010)

 


 

Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν:

α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:

1. Την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του/της υποψηφίου/ας και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και

2. Την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του/της υποψηφίου/ας.

β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(άρθρο14 του ν. 3848/2010)

   Α.    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 24

i      Διδακτορικό  6 Μόρια (δεύτερο διδακτορικό δε μοριοδοτείται)

ii        Μεταπτυχιακό 4 Μόρια (δεύτερο μεταπτυχιακό δε μοριοδοτείται)

iii      Διδασκαλείο  3 Μόρια

iv       Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι- Τ.Ε.Ι 3 Μόρια

v         Σ.Ε.Λ.Δ.Ε  1 Μόριο

vi       Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε  Α επιπέδου 2 Μόρια

vii     Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε  Β επιπέδου 3 Μόρια

viii   Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας επιπέδου Β2 1,5 Μόρια

ix       Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας επιπέδου ανώτερου του  Β2  2,5 Μόρια

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

1. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται.

2. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και  των δύο επιπέδων, μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη.

3. Αν ο/η υποψήφιος/α κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας, μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας.

Β.     ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 14

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:    8 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

Για κάθε χρόνο πέραν του υποχρεωτικού, για τη συμμετοχή στις επιλογές 0,50 μόρια

Π.χ. Εκπαιδευτικός με 14 χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας παίρνει 3 μόρια (6 χρόνια πέραν του υποχρεωτικού Χ 0,50=3 Μόρια).

Το σύνολο των μορίων αυτής της κατηγορίας καλύπτεται με 24 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία.

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:           6 Μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

1. Άσκηση καθηκόντων Παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή ή Προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., Υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 0,50 μόρια για κάθε έτος.

Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση που αναφέρεται παραπάνω, αποτιμάται με 2 μόρια κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή, Διευθυντή ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή Διευθυντή σχολικής μονάδας, που αξιολογείται με 4 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

Με 4 μόρια κατ’ ανώτατο όριο αξιολογείται και η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τη θέση αυτή. Αν ο/η υποψήφιος/α άσκησε καθήκοντα Διευθυντή και Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή Προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.

Π.χ Αν κάποιος/α άσκησε καθήκοντα Διευθυντή/ντριας Σχολικής μονάδας για 6 χρόνια, μοριοδοτείται με 3 μόρια.

2. Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου: 0,25 μόρια για κάθε έτος συμμετοχής και έως 3 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 15

Το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του συμβουλίου επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του/της υποψηφίου/ας, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών. Η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους/τις εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα στοιχεία που ο/η υποψήφιος/α αναφέρει στο βιογραφικό του/της σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

1ο. Εκπαιδευτικός με 18 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία, Διδασκαλείο ,πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε 1ου επιπέδου και 4 χρόνια Διευθυντής/ντρια, έχει: 5 μόρια από εκπαιδευτική υπηρεσία , 3 μόρια από το Διδασκαλείο, 2 μόρια από Τ.Π.Ε και 2 μόρια από διοικητική εμπειρία . Σύνολο 12  Μόρια.

2ο. Εκπαιδευτικός με 22 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία, Μεταπτυχιακό, πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε 2ου επιπέδου, γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 έχει: 7 μόρια από εκπαιδευτική υπηρεσία, 4 από το Μεταπτυχιακό, 3 από Τ.Π.Ε και 1,5 από ξένη γλώσσα. Σύνολο 15,5 Μόρια.

Η βαρύτητα της συνέντευξης σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλη και φτάνει έως και το70% της συνολικής μοριοδότησης.

 ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Advertisement

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ(ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΔΡΕΑ)


Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες,

Με μεγάλη προσοχή διάβασα το κείμενο το οποίο έστειλε στα Σχολεία και στο προσωπικό μου mail ο Αιρετός του Κ.Υ.Σ.ΠΕ  κ. Μπράτης Δημήτρης, σχετικά με τις επιλογές των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σύμφωνα με το νόμο 3848/2010  κάνοντας παράλληλα τη σύγκριση με το νόμο 3467/2006, με τον οποίο έγιναν οι κρίσεις των εν’ ενεργεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Μεγάλη έκπληξη μου προκάλεσε η διαπίστωση του κ. Μπράτη -τη χαρακτηρίζει η επιλεκτική ανάγνωση και ανάλυση των αριθμών- αναφορικά με τη βαρύτητα της συνέντευξης των υποψηφίων όπως υπάρχει στο νόμο 3848/2010 σε σχέση με το νόμο 3467/2006, ο οποίος διαπιστώνει ότι ο νόμος 3848/2010 περιορίζει τη βαρύτητα της συνέντευξης  κατά 25% σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 3467/2006.

Η διαπίστωση αυτή είναι ένα μεγάλο «ψέμα», προϊόν μιας επιφανειακής μελέτης των μορίων ή μιας επιλεκτικής κομματικής ανάγνωσης για δημιουργία εντυπώσεων.

Η αλήθεια είναι ότι στο 90% και πλέον των υποψηφίων Διευθυντών με το νόμο 3848/2010 η συνέντευξη θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα απ’ ότι η συνέντευξη στις αντίστοιχες επιλογές του 2007 με το νόμο 3467/2006, με ότι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, το αντίθετο απ’ ότι επισημαίνει ο κ. Μπράτης στην ενημέρωση του.

Σας παρουσιάζω οκτώ (8) παραδείγματα, απ’ τα οποία φαίνεται καθαρά η βαρύτητα της συνέντευξης αναλογικά και στους δύο νόμους, σε παρόμοιες καταστάσεις, για να βγάλετε τα συμπεράσματα σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο:

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 16 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο σχολείο, με πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και 0,25 μονάδες από νέες τεχνολογίες) Σύνολο 20,25 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20 δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο (20,25+20=40,25) αποτελεί το 49,68%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει μετρήσιμα μόρια (4 μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση και 2 από τις νέες τεχνολογίες) Σύνολο μετρήσιμων μορίων 6. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(6+15=21) αποτελεί το 71,42%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2o :

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 24 χρόνια υπηρεσίας και πάνω, όλα στο σχολείο, με πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και 0,25 μονάδες από νέες τεχνολογίες) Σύνολο 20,25 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20 δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(20,25+20=40,25) αποτελεί το 49,68%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει μετρήσιμα μόρια (8 μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση και 2 από τις Νέες Τεχνολογίες) Σύνολο μετρήσιμων μορίων 10. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(10+15=25) αποτελεί το 60%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3o :

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 16 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο σχολείο, με Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό και πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες, είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, 2,5 από το Διδασκαλείο ή το Μεταπτυχιακό και 0,25 μονάδες από Νέες Τεχνολογίες). Σύνολο 22,75 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο (22,75+20=42,75) αποτελεί το 46,78%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, έχει μετρήσιμα μόρια (4 μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση, 3 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό και 2 από τις Νέες Τεχνολογίες). Σύνολο μετρήσιμων μορίων 9. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(9+15=24) αποτελεί το 62,5%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4o :

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 24 χρόνια υπηρεσίας και πάνω, όλα στο σχολείο, με Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό και πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες, είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, 2,5 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό και 0,25 μονάδες από Νέες Τεχνολογίες). Σύνολο 22,75 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(22,75+20=42,75) αποτελεί το 46,78%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει μετρήσιμα μόρια (8 μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση, 3 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό και 2 από τις Νέες Τεχνολογίες) Σύνολο μετρήσιμων μορίων 13. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(13+15=28) αποτελεί το 53,57%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5o

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 20 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο σχολείο, με Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες και 4 χρόνια Διευθυντής/ντρια είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, 2,5 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, 1 από Διοικητική εμπειρία και 0,25 μονάδες από Νέες Τεχνολογίες). Σύνολο 23,75 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(23,75+20=43,75) αποτελεί το 45,71%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει μετρήσιμα μόρια (6 μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση, 3 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, 2 από Διοικητική εμπειρία και 2 από τις Νέες Τεχνολογίες). Σύνολο μετρήσιμων μορίων 13. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(13+15=28) αποτελεί το 53,57%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6o :   

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 24 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο σχολείο, με Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, πιστοποίηση στις ΤΠΕ και 4 χρόνια Διευθυντής/ντρια, είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, 2,5 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, 1 από Διοικητική εμπειρία και 0,25 μονάδες από τις ΤΠΕ). Σύνολο 23,75 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(23,75+20=43,75) αποτελεί το 45,71%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, έχει μετρήσιμα μόρια (8μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση, 3 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, 2 από Διοικητική εμπειρία και 2 από τις ΤΠΕ). Σύνολο μετρήσιμων μορίων 15. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(15+15=30) αποτελεί το 50%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7o :   

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 24 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο σχολείο, με Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, Δεύτερο Πτυχίο, πιστοποίηση στις ΤΠΕ και 4 χρόνια Διευθυντής/ντρια είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, 2,5 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, 2 από το πτυχίο, 1 από Διοικητική εμπειρία και 0,25 μονάδες από τις ΤΠΕ). Σύνολο 25,75 μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(25,75+20=45,75) αποτελεί το 43,71%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει μετρήσιμα μόρια (8μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση, 3 από το Διδασκαλείο ή Μεταπτυχιακό, 3 από το Πτυχίο, 2 από Διοικητική εμπειρία και 2 από τις ΤΠΕ) Σύνολο μετρήσιμων μορίων 18. Το μέγιστο της συνέντευξης 15μονάδες, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(18+15=33) αποτελεί το 45,45%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8o :   

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2007 με το νόμο 3467/2006 με 24 χρόνια υπηρεσίας, όλα στο σχολείο, με το σύνολο των μορίων από επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση (Διδακτορικό, Διδασκαλείο, Μεταπτυχιακό, Δεύτερο Πτυχίο, πιστοποίηση στις ΤΠΕ, Ξένες Γλώσσες κ.λπ.)και 4 χρόνια Διευθυντής/ντρια, είχε μετρήσιμα μόρια (20 μονάδες από εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, 14 μονάδες από επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και 1 από Διοικητική εμπειρία). Σύνολο 35μετρήσιμα αντικειμενικά μόρια. Το μέγιστο της συνέντευξης 20, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(35+20=55) αποτελεί το 36,6%.

Συνάδελφος/ισσα υποψήφιος/α το 2011 με το νόμο 3848/2010 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, έχει μετρήσιμα μόρια (8 μονάδες από υπηρεσιακή κατάσταση, 24 από επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και 2 από Διοικητική εμπειρία). Σύνολο μετρήσιμων μορίων 34. Το μέγιστο της συνέντευξης 15 μονάδες, δηλ. η συνέντευξη στο σύνολο(34+15=49) αποτελεί το 30,61%.

Είναι φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων συναδέλφων/ισσών για Διευθυντές/ντριες, βρίσκονται στα επτά πρώτα παραδείγματα στα οποία εμφανώς η βαρύτητα της συνέντευξης είναι μεγαλύτερη με το νόμο 3848/2010 και όχι με το νόμο 3467/2006.

Μόνο στην εξαιρετικά ακραία περίπτωση που κάποιος/α συγκεντρώνει το σύνολο των μορίων από επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, τότε και μόνο τότε, η βαρύτητα της συνέντευξης είναι μικρότερη με το νόμο 3848/2010.

Άραγε τι ποσοστό αντιπροσωπεύει αυτή η περίπτωση;

   Κύριε Μπράτη, είναι εύκολο με επιφανειακή και εύπεπτη ανάγνωση να παραποιούμε καταστάσεις και να παραπλανούμε τους συναδέλφους με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων με βαρύγδουπες και ισοπεδωτικές φράσεις.

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ  Π.Υ.Σ.Π.Ε  ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 2310913050

ΚΙΝ: 6945938199              

MAIL:giakoumisa@sch.gr              

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ BLOG: Γιατί σου δημιουργεί έκπληξη Ανδρέα το κείμενο του Δ. Μπράτη… ο συνάδελφος ότι έκανε σαν πρόεδρος(παραπλάνηση των συναδέλφων)… το ίδιο κάνει και ως αιρετός… Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουν και οι συνάδελφοι!