Τι σημαίνει θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο – Τι είναι οι τρίμηνες αποδοχές


ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Τι σημαίνει θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο μέχρι 31/12/2010;
 

Οσοι θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα. Συγκεκριμένα, στον νόμο 3847/2010 (παρ. 7) προβλέπεται πως συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 από τους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που συνταξιοδοτούνται με βάση τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210/Α’) ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους.

Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επέρχεται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών που προβλέπονται για κάθε κατηγορία. Σε πολλές περιπτώσεις η θεμελίωση του δικαιώματος δεν σημαίνει ταυτόχρονα και δυνατότητα συνταξιοδότησης του εργαζομένου, «κλειδώνει» όμως το δικαίωμά του για συνταξιοδότηση μέχρι την πλήρωση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων. Ετσι ο εργαζόμενος μπορεί σε μετέπειτα χρόνο να κάνει χρήση του υπό αίρεση δικαιώματός του.

Ποιες υπηρεσίες συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το Δημόσιο;

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

1. Για προσληφθέντες μέχρι 31/12/1982, οι χρόνοι που συνυπολογίζονται για θεμελίωση του δικαιώματος είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

2. Για τους προσληφθέντες από 1/1/1983 και μετά, για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος συνυπολογίζονται όλοι οι χρόνοι, αρκεί να υπάρχει 5ετής υπηρεσία στο Δημόσιο για να συνταξιοδοτηθεί ο εργαζόμενος από αυτό.

Τι είναι οι τρίμηνες αποδοχές και με ποιες προϋποθέσεις χορηγούνται;
 

Οι αποχωρούντες από το Δημόσιο μόνιμοι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δικαιούνται αποδοχές για 3 μήνες. Η καταβολή των τρίμηνων αποδοχών αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβέρνησης της παραίτησης ή την αποδοχή της παραίτησης, ή την ημέρα θανάτου του υπαλλήλου.

Οι τρίμηνες αποδοχές δεν καταβάλλονται σε υπαλλήλους που απολύονται λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ούτε στους υπαλλήλους που αποχωρούν με 15ετία για να πάρουν σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας τους (βλέπε περίπτωση που αναφέρεται παραπάνω).

Προσοχή!

Με βάση τις αποδοχές και το ποσό της σύνταξης δεν συμφέρει η καταβολή τρίμηνων αποδοχών για όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια συντάξιμα, γιατί στην περίπτωση αυτή το ποσό της σύνταξης είναι μεγαλύτερο από το ποσό των τρίμηνων αποδοχών.