Οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για τις προσλήψεις, το ΑΣΕΠ και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης!


Πηγή «Κόσμος του Επενδυτή»

Άρθρο 1

Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση καλύπτονται  από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στον διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), όπως ορίζεται στις επόμενες διατάξεις.

Άρθρο 2

Διενέργεια του διαγωνισμού

1. Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει   και διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά ειδικά τυπικά  προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται :

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολουθήσεως ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο προσφέρεται από τμήμα ΑΕΙ ή από ομάδες συνεργαζομένων τμημάτων εντός του ιδίου ΑΕΙ σε απόφοιτου ς τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τα άρθρα 12,13 και 14 του Ν. 1566/1985. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου ΑΕΙ που εγκρίνεται από τον υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνέχεια δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3374/2005.

β) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ.

Για τη συνέχεια του άρθρου κάντεκλικ εδώ…