ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΔΑΚΕ Π.Ε. Γ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΠΛΑΤΩΝ»


Δ.Α.Κ.Ε.  Π.Ε.

HeaderImg

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Ε.

Γ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΠΛΑΤΩΝ»

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΦΑΝΗ

ΚΑΡΑΛΙΩΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ(ΚΙΚΗ)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΞΕΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΩΤΑ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΡΕΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΕΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Advertisement

«Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»


Ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4151/2013  (ΦΕΚ 103/29-4-2013 τ. Α΄) που τροποποιεί και συμπληρώνει διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και καθιερώνει  το θεσμό της προκαταβολής της σύνταξηςυπέρ των αποχωρούντων, λόγω συνταξιοδότησης, πολιτικών υπαλλήλων.

Οι κυριότερες διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους με τον ανωτέρω νόμο είναι:

Α) Καθιερώνεται ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που αποχωρούν της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδότησης.                         

Συγκεκριμένα:

Ο μόνιμος υπάλληλος που αποχωρεί της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδότησης, λαμβάνει κάθε μήνα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξής του, προκαταβολή σύνταξης σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του. Το χρονικό διάστημα της προκαταβολής σύνταξης δεν μπορεί να υπερβεί τους 8 μήνες. Για όσους αποχωρήσουν της υπηρεσίας μέχρι 31-12-2015 ως βασικός μισθός θα υπολογιστεί εκείνος με τον οποίο μισθοδοτούνταν την 31-10-2011. Στις περιπτώσεις που ο μόνιμος υπάλληλος είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία,το ποσοστό της προκαταβολής της σύνταξης ανέρχεται σε 60%. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης καταβολής του αυξημένου (60%) ποσού της προκαταβολής.                                                                                                                  Η προκαταβολή της σύνταξης θα ξεκινήσει για όσους αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1-6-2013 ενώ κατ’ εξαίρεση, όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουνπριν από την 1-6-2013 ,λαμβάνουν προκαταβολή της σύνταξης , υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία τουΔ.Α.Υ.Κ  (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης του Υπαλλήλου) που τους αφορά, θα οριστικοποιηθούν από 30-5-2013 και μετά.                                                                                       

Ειδικά όσοι αποχώρησαν ή αποχωρούν  από 1-3-2013 έως 31-5-2013, μπορούν να λάβουν αναλογία τρίμηνων αποδοχώνπου αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αποχώρησής τους έως 31-5-2013. Στην περίπτωση αυτή, εάν καταβλήθηκαν ακέραιες οι τρίμηνες αποδοχές, η προκαταβολή σύνταξης θα καταβληθεί από την επομένη της λήξης των τρίμηνων αποδοχών, το δε επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε από 1-6-2013 και μετά θα συμψηφιστεί με τα αναδρομικά της σύνταξης.Καταργούνται οι τρίμηνες αποδοχές για όσους αποχωρήσουν από 1-6-2013και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που γινόταν ως τώρα κατά τη διάρκεια των τρίμηνων αποδοχώνγια όσους δεν είχαν το όριο ηλικίας τη στιγμή της  αποχώρησης για την άμεση καταβολή της σύνταξης.Επί του ποσού της προκαταβολής της σύνταξης διενεργείται κράτηση μόνο για υγειονομική περίθαλψη και φόρο εισοδήματος.

Ποσά που καταβλήθηκαν ως προκαταβολή της σύνταξης συμψηφίζονται με τα ποσά που θα καταβληθούν ως αναδρομικά της σύνταξης. Εάν το ποσό των αναδρομικών της σύνταξης δεν επαρκεί για να καλύψειτο ποσό που δόθηκε ως προκαταβολή της σύνταξης, το υπόλοιπο  προς συμψηφισμό ποσό θα παρακρατηθεί σε δόσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη.                                         

Η προκαταβολή της σύνταξης δεν καταβάλλεται:

·                     σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια του υπαλλήλου

·                     σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα

·                     σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά δεν έχει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο για την καταβολή της σύνταξης

·                     σε περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας ή θανάτου στην υπηρεσία ή θανάτου του υπαλλήλου που έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία και βρίσκεται σε αναστολή καταβολής της σύνταξης λόγω μη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Η σύνταξη  στις περιπτώσεις αυτές  καταβάλλεται στους δικαιούχους κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, καταβάλλεται ως προκαταβολή  σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, το 50% ολόκληρης της σύνταξής του.

Β) Θεσπίζονται, για πρώτη φορά, υποχρεώσεις:

·                     Στην υπηρεσία του αποχωρούντος υπαλλήλου να διαβιβάζει στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.: α) το Δ.Α.Υ.Κ  (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης του Υπαλλήλου) μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης και β) την αίτηση συνταξιοδότησης μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης. 

·                                Στην υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. :

 α) να εκδίδει την πράξη συνταξιοδότησης μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μέσα σε επτά (7) μήνες.

 β) να τηρεί τη σειρά προτεραιότητας στην έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στο Γ.Λ.Κ.

 γ) να αποστέλλει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή του Δ.Α.Υ.Κ. τη σχετική αλληλογραφία με τα στοιχεία του υπαλλήλου στους συναρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, εφόσον συντρέχει εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης. 

   δ) να προβαίνει στην πρώτη πληρωμή της προκαταβολής της σύνταξης το αργότερο μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής παραλαβής του Δ.Α.Υ.Κ.  

       Ορίζεται  ότι η παραβίαση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων για την Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. και τις λοιπές υπηρεσίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).

Γ)    Για τον υπολογισμό του επιδόματος θέσης- ευθύνης στο συντάξιμο μισθό είναι απαραίτητη η άσκηση των καθηκόντων του προϊσταμένου οργανικής μονάδας τουλάχιστον για μια διετία και με την προϋπόθεση η επιλογή να έγινε από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο σύμφωνα με τις οικείες διοικητικές διατάξεις και όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση  του ελλείποντος προϊσταμένου.

Δ) Είναι δυνατή η ανάκληση της πράξης αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου στρατιωτικής θητείας, που εκδόθηκε μέχρι 31-12-2010, ανεξαρτήτως του χρόνου κοινοποίησης της πράξης, με βάση τον οποίο ο υπάλληλος θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα  μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία προκειμένου να υπαχθεί σε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, που ισχύουν γι αυτούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011. Αφορά κυρίως άνδρες με ανήλικο παιδί που συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι 31-12-2010 με την αναγνώριση αυτού του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση της διάταξης των γονέων με ανήλικα παιδιά.                                                                                      

 Εννοείται ότι, αν δεν έχει εκδοθεί η πράξη αναγνώρισης, ανάκληση της αίτησης για αναγνώριση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε.

Ε)  Παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς στην υπηρεσία των υπαλλήλων που αποχώρησαν, χωρίς να δικαιούνται άμεση καταβολή της σύνταξης, εφόσον αυτό οφείλεται σε πλάνη ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξης  και προκύπτει αυτό από την απορριπτική πράξη συνταξιοδότησης του Γ.Λ.Κ.

Η αίτηση για επαναφορά υποβάλλεται στην υπηρεσία του υπαλλήλου εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει η απορριπτική πράξη συνταξιοδότησης του Γ.Λ.Κ. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές γι αυτό το διάστημα.

ΣΤ)  Δεν μεταβάλλεται  μέχρι 31-12-2015 το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου (364 €). Δηλαδή θα συνεχίσει να υπολογίζεται στο 37% του εισαγωγικού βασικού μισθού της Π.Ε κατηγορίας του παλιού μισθολογίου (985 €) και όχι του νέου μισθολογίου (1.092 €).

 imagesCABYZY04 Γιάννης Μπαλάγκας Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ

Αναρτήθηκε στις ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ!!!. 1 Comment »

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ!!!!!!!!!!!!!


αφιερωμενοαφιερω

Αναρτήθηκε στις ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ!!!. Leave a Comment »

ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ – ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ


ΗΡΩΩΝ ΓΗ
Στίχοι: Ευαγόρας Παλληκαρίδης
Μουσική: Δημήτρης Λάγιος
Πρώτη εκτέλεση: Γιώργος Νταλάρας

Όλη η φύση κοιμάται ναρκώνει το κρύο
και γω φεύγω λαλώντας το στερνό μου αντίο
και τη μάνα φιλώντας την κοιτάζω να κλαίει
μάνα, μην κλαις της λέω μάνα, μην κλαις και κλαίω

Κι όλο πάω και τρέχω και το δάκρυ της σβήνει
για μια μόνο στιγμούλα και μιαν άλλη μανούλα
της Ελλάδας μας έχω π’ όλο κλαίει κι εκείνη

Στου βουνού τη ραχούλα σ’ ανθοστόλιστα πλάγια
τη γλυκιά μου μανούλα ψάχνω να βρω την άγια
θ’ ανεβαίνω ραχούλες χιονισμένες κορφές
ώσπου να βρω ηρώων γη κι ηρώων μορφές

Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων


Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Ψαθάς Δημήτρης
Παιδαγωγός – Κοινωνικής Ψυχιατρικής – Παιδοψυχιατρικής

Αυτή τη φορά, σειρά στη συνέχεια των άρθρων έχουν οι φοβίες που μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά.

Σαν φοβία ορίζουμε έναν παράλογο και επίμονο φόβο για κάτι συγκεκριμένο είτε είναι αντικείμενο, ζώο, χώρος, είτε δραστηριότητα ή κατάσταση.

Φοβίες
Έχει παρατηρηθεί ότι σε όλα τα παιδιά συγκεκριμένοι φόβοι κάνουν την εμφάνιση τους σε συγκεκριμένες ηλικίες και αυτοί οι φόβοι υποχωρούν από μόνοι τους καθώς το παιδί μεγαλώνει.
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι τυπικοί φόβοι για συγκεκριμένες ηλικίες:
0 – 2 χρονών: φόβος δυνατών ήχων (π.χ. βροντές, αεροπλάνο), ξένων, αποχωρισμού από τους γονείς, μεγάλων αντικειμένων
3 – 6 χρονών: φόβος πλασμάτων της φαντασίας (π.χ. φαντάσματα, τέρατα), φόβος για το σκοτάδι, για τους κεραυνούς, να κοιμάται μόνο του.
7 – 16 χρονών: φόβος τραυματισμού, θανάτου, φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμός, πλημμύρες, καταιγίδες).

Χωρίς προσπάθεια αυτοί οι φόβοι σιγά-σιγά εξαφανίζονται.
Όταν κάποιοι φόβοι όμως που θα έπρεπε να είχαν εξασθενήσει επιμένουν και αρχίζουν να προκαλούν προβλήματα στην καθημερινότητα του παιδιού εμποδίζοντας την ανάπτυξη του ή τις απαραίτητες καθημερινές του ασχολίες, τότε αυτό ονομάζεται φοβία.
Το περιβάλλον του παιδιού (γονείς, παππούδες) θα πρέπει να υποστηρίζει σωστά το παιδί.
Χωρίς  υπεπροστασία, που του στερεί την πρωτοβουλία. Η συνεχής φροντίδα και οι υποδείξεις μην πέσει, μην κρυώσει κλπ του δημιουργούν λανθασμένη εντύπωση για τους κινδύνους και το προσκολλά στους γονείς.
Χωρίς αδιαφορία, ώστε να αισθάνεται γεμάτο ανασφάλεια και τον κόσμο γύρω του απειλητικό.
Η φοβία είναι ουσιαστικά ένας παράλογος φόβος που θα μπορούσε να εστιάζεται στα ζώα, στους κλειστούς χώρους, στις φυσικές καταστροφές, κ.α.. Παρακάτω περιγράφεται μια συχνή φοβία στα παιδιά που, αν δεν θεραπευτεί, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη τους: η σχολική φοβία.

Σχολική φοβία

Σχολική φοβία ονομάζεται η κατάσταση στην οποία το παιδί κάνει συστηματικές προσπάθειες να αποφύγει το σχολείο λόγω έντονου άγχους.
Όταν το πρωί έρθει η ώρα να πάει στο σχολείο προφασίζεται αδιαθεσία ή αντιδρά με κλάματα και φωνές. Παραπονιέται για σωματικά συμπτώματα όπως στομαχόπονο, πονοκέφαλο, ζαλάδα, ενούρηση κλπ. Συνήθως αυτά τα συμπτώματα εξαφανίζονται το σαββατοκύριακο και εμφανίζονται πάλι Σάββατο βράδυ με Κυριακή πρωί.
Όσο πλησιάζει η ώρα για αναχώρηση μπορεί να αντιδρά με θυμό, άρνηση, επιθετικότητα, υπερκινητικότητα.
Το άγχος μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους: μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός φόβου να αποχωριστεί το πρόσωπο με το οποίο έχει δεθεί συναισθηματικά (μητέρα, πατέρας), μπορεί να αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες που καθιστούν την σχολική ζωή πολύ απαιτητική, να αισθάνεται μειονεκτικά για τη σωματική του κατασκευή, να έχουν γίνει αλλαγές στην οικογένεια που να το έχουν αναστατώσει (π.χ. αρρώστια ενός γονέα ή και η γέννηση αδελφού) ή να έχει πέσει θύμα εκμετάλλευσης ή κακοποίησης από ένα άλλο παιδί.
Αν αρνείται το παιδί να πάει στο σχολείο θα χρειαστεί να συζητήσετε μαζί του για να καταλάβετε τους λόγους αυτής της απροθυμίας.
Έπειτα μαζί του μπορείτε να βρείτε τρόπους να ξεπεραστεί το πρόβλημα.
Τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς θα πρέπει γρήγορα να αντιμετωπιστούν για να μπορέσει το παιδί να επιστρέψει στο σχολείο. Όσο περισσότερο λείπει από το σχολείο τόσο πιο δύσκολο θα του φαίνεται να επιστρέψει, οπότε θα χειροτερεύει το πρόβλημα αλλά θα δημιουργούνται και άλλα (π.χ. θα μένει πίσω στα μαθήματα).
Αν παρά την κατανόηση, τη συζήτηση, την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων  και την ενθάρρυνση η συμπεριφορά αυτή συνεχιστεί, θα χρειαστεί να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό.
Σε περίπτωση που αναγνωρίσατε κάποια προβλήματα από όσα έχουν αναφερθεί στη σειρά αυτή των άρθρων,  μπορείτε να απευθυνθείτε στις εξής υπηρεσίες:

  • Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα
  • Κέντρα Ψυχικής Υγείας
  • Παιδοψυχιατρικά Τμήματα Γενικών Νοσοκομείων
  • Υπηρεσίες Υγείας Ασφαλιστικών Ταμείων

ΠΗΓΗ: www.eduportal.gr

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ-ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ!


Απολείπειν ο… λαός Αντώνιον


ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ… ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΙΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2009 ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ… ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ… ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΩ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΣ ΔΑΚΙΤΗΣ ΝΑ ΑΣΚΩ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥ… ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΙΜΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΑΥΡΙΟ ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΑΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ… ΘΕΩΡΩ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ… ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ… ΔΕ ΘΑ ΜΕ ΔΙΩΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ… ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΔΙΩΧΝΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ  ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!!!!!!!!!!!!!!!

Αντώνη, πάλαι ποτέ αγαπητέ,

Στις 29 Νοεμβρίου του 2009 ,«μαγεμένοι» από το περίφημο «Ό, τι είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό» και βέβαιοι ότι η «αντάρτικη» ιστορία σου και η μακρά περίοδος «στο περιθώριο» του βρώμικου πολιτικού συστήματος ήταν η τρανότερη απόδειξη της καθαρότητάς σου, σε στηρίξαμε πιστεύοντας ότι ήσουν το βάλσαμο για τις πληγές ενός πολιτικού χώρου που αντιμετώπιζε την απόλυτη απαξίωση μετά την κυβερνητική θητεία της περιόδου 2004 – 2009. Πιστεύοντας ότι ήσουν η προσωποποίηση της ελπίδας για μια χώρα που έμελε να φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης από την ολέθρια πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου.
Στις 6 Μαΐου 2010, το ΟΧΙ της Νέας Δημοκρατίας στο μνημόνιο μας έκανε να νιώσουμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ένα γνήσιο λαϊκό κόμμα στο δρόμο του κοινωνικού, ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού. Τα φαντάσματα του νεοφιλελευθερισμού εξοστρακίζονταν και η πορεία της αναγέννησης του πολιτικού χώρου μας και της πατρίδας αποκτούσε χρονικό σημείο αναφοράς.
Με διπλή ορμή, πιστεύοντας πως δεν ήμαστε μόνοι μας οι ΔΑΚίτες αλλά είχαμε τη στήριξη και της Ν.Δ., ριχτήκαμε στον αγώνα κατά του μνημονίου του ξεπουλήματος της χώρας. Στα σχολεία, στις γενικές συνελεύσεις, στις διαδηλώσεις, πολεμήσαμε το μνημόνιο που στερούσε και στερεί την ελπίδα των παιδιών μας για το μέλλον.
Η πρώτη διάψευση ήρθε με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του μεσοπρόθεσμου και ο εφιάλτης έδωσε ηχηρό παρών με την αδιανόητη συμμετοχή στη, δίχως λαϊκή εντολή και νομιμοποίηση,  συγκυβέρνηση Παπαδήμου.
Το γράψαμε και τότε και κοινοποιήσαμε την άποψή μας στη ΔΑΚΕ/ΠΕ. Περιμέναμε πρώτα από εκεί μια ιδεολογικά καθαρή αντίδραση. Δεν ήρθε ποτέ. Άλλωστε «συγκυβέρνηση» έχουμε και στη Διδασκαλική Ομοσπονδία, κόντρα στη βούληση της βάσης της ΔΑΚΕ.
Μείναμε σιωπηλοί από τότε. Ίσως ενδόμυχα να προσδοκούσαμε μια εντυπωσιακή κίνηση που θα ανέτρεπε αυτήν της συμμετοχής στην κυβέρνηση – εντολέα της τρόικα. Μια εντυπωσιακή ανατροπή που θα έδειχνε στον αποκοιμισμένο από το Μέσα Μαζικής Αποχαύνωσης Έλληνα, πως υπάρχουν δρόμοι σωτηρίας πέρα και μακριά από το γκρεμό της δανειακής σύμβασης και του νέου μνημονίου, που εκχωρεί την εθνική μας κυριαρχία και οδηγεί βαθύτερα στην ύφεση και τελικά στην πτώχευση. Μια εντυπωσιακή ανατροπή που θα αποκάλυπτε πως είναι ψεύτικο το δίλημμα «μνημόνιο ή χρεοκοπία» αφού το μνημόνιο μόνο τους δανειστές εξυπηρετεί.

Μάταια…
Ως πρόεδρος της Ν.Δ. στην κρίσιμη συζήτηση στη Βουλή, όρθωσες απέναντί μας τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες των  δεινών που θα έρθουν αν δεν ψηφιστεί το μνημόνιο.
Ως πρόεδρος της Ν.Δ. στην κρίσιμη συζήτηση στη Βουλή, μας είπες ότι επί δυο χρόνια φορούσες  αντιμνημονιακό προσωπείο αλλά τους  τελευταίους μήνες «είδες το φως» κι ανέλαβες να μας σώσεις από κοινού μ’ αυτούς που ως τώρα καταδίκαζες.
Ως πρόεδρος της Ν.Δ. στην κρίσιμη συζήτηση στη Βουλή δεν ενοχλήθηκες ούτε στο ελάχιστο από το γεγονός ότι όλοι αυτοί που διαμαρτύρονταν ειρηνικά έξω από το «ναό της δημοκρατίας» δέχονταν απρόκλητη, ανελέητη, δολοφονική επίθεση από τις δυνάμεις καταστολής. Δεν ενοχλήθηκε η δημοκρατική σου συνείδηση από την απαγόρευση, ουσιαστικά, στο λαό, του δικαιώματος να διαμαρτύρεται απέναντι σ’ αυτό που τον συνθλίβει. Στηρίζοντας μια κυβέρνηση που η ύπαρξή της ακροβατεί στα όρια της κοινοβουλευτικής εκτροπής, έγινες μοιραία συμμέτοχος στο σχέδιο καταστροφής της Αθήνας από τους προβοκάτορες για να φύγουν οι ειρηνικά διαμαρτυρόμενοι.
Ως πρόεδρος της Ν.Δ. στην κρίσιμη συζήτηση στη Βουλή αποφάσισες να διαγράψεις, να αποχωριστείς αυτούς που είχαν βαδίσει μαζί σου στον αντιμνημονιακό δρόμο. Τιμώρησες  τους θαρραλέους «απείθαρχους» και επέλεξες να πορεύεσαι με τους προσκυνημένους.
Ναι Αντώνη, «Ό, τι είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό». Μόνο που την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, το ηθικό σας ανοσιούργημα δεν ήταν ούτε καν νόμιμο. Η γνωμοδότηση κορυφαίων συνταγματολόγων ήταν ξεκάθαρη. Η κατεπείγουσα διαδικασία ήταν αντισυνταγματική. Οι «εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος» που επικαλεστήκατε, είναι αυτοί που επικαλούνται και τα ανά την υφήλιο ολοκληρωτικά καθεστώτα για την καταπάτηση των δικαιωμάτων του λαού.  Δυστυχώς η όποια ομοιότητα της σημερινής κυβέρνησης μ’ αυτά δεν είναι συμπτωματική.
Αντώνη, πάλαι ποτέ αγαπητέ, αποφάσισες πως δε χρειάζεσαι φωνές που «ενοχλούν». Αυτό που, δυστυχώς, δεν κατάλαβες είναι ότι, απολείπειν ο… λαός Αντώνιον.
Βλέπεις εμείς ονειρευόμαστε αντάμα το νόμιμο με το ηθικό.  Είθε αυτό να ονειρεύεται σύσσωμη η ΔΑΚΕ.

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. του συλλόγου «Αριστοτέλη» της Αθήνας
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. του συλλόγου «Αθηνά» της Αθήνας

12 τρόποι για να δεις πιο θετικά τη ζωή και να είσαι χαρούμενος…


Είσαι στις μαύρες σου ή φύσει απαισιόδοξος; Μήπως λόγω της δύσκολης κατάστασης οι σκέψεις σου έχουν γίνει ακόμα πιο μαύρες; Μάλλον θα πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα για να περνάς καλά ακόμα και αν η περίοδος δεν στο επιτρέπει. Μια φορά ζούμε άλλωστε σωστά; Το βιβλίο «Τhe World Book Of Happiness» από τον Leo Bormans προτείνει μερικούς τρόπους για να δεις τη ζωή πιο θετικά. Δες 12 από αυτούς.
Αποδέξου αυτά που έχεις

Έρευνες έχουν δείξει πως οι χαρούμενοι άνθρωποι έχουν χαμηλά επίπεδα προσδοκιών και φιλοδοξιών ενώ οι δυστυχισμένοι δείχνουν να μην παίρνουν ποτέ αυτό που θέλουν. Ξέρουν επίσης πώς να αποφεύγουν τις απογοητεύσεις και πώς να κάνουν ευχάριστες εκπλήξεις. Αυτό συμβαίνει επειδή θέτουν εφικτούς στόχους και είναι πολύ χαρούμενοι όταν τους πετυχαίνουν. Επίσης αποδέχονται τις καταστάσεις όπως έρχονται.

Σκέψου (επιτέλους) θετικά

Τα κακά συναισθήματα δημιουργούν ψυχολογική και σωματική δυσφορία. Ένα μότο που μπορείς να έχεις είναι είτε εσύ θα απαλλαγείς από αυτό ή εκείνο θα σε ξεφορτωθεί. Αν είσαι απαισιόδοξος προσπάθησε να αναπτύξεις μια πιο θετική οπτική γωνία των πραγμάτων. Προσπάθησε να κοιτάς τη θετική πλευρά των πραγμάτων.

Ζήσε το σήμερα

Μην κολλάς στο παρελθόν και σε πράγματα που πήγαν στραβά. Μην ονειρεύεσαι ένα τέλειο μέλλον που δεν μπορεί να υπάρξει ή να ανησυχείς για πράγματα που δεν έχουν συμβεί. Όσοι είναι χαρούμενοι ζουν το σήμερα και κάνουν θετικές σκέψεις. Αν σήμερα δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος τι σε κάνει να σκεφτείς πώς αύριο αυτό θα αλλάξει;

Να είσαι πολυάσχολος

Αν θες να είσαι χαρούμενος προσπάθησε να είσαι εξωστρεφής, κοινωνικός, να δέχεσαι προτάσεις αλλά και να ενταχθείς σε κάποια ομάδα. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση έρχεται όταν είσαι με παρέα. Προσπάθησε να χτίσεις μια πλούσια κοινωνική ζωή σκεπτόμενος ότι έχει πλάκα και νόημα.

Απόλαυσε αυτό που κάνεις

Χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι που κάνουν αυτό που αγαπούν και όχι για τα λεφτά ή τη δόξα. Πολλοί σπαταλούν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους προσπαθώντας να βγάλουν πολλά λεφτά αφήνοντας πίσω την υγεία και την οικογένειά τους. Αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσμα τα λεφτά που έχουν βγάλει να τα δίνουν για την αποκατάσταση της υγείας τους.

Επέλεξε τη χαρά

Μη φοβάσαι να πας πίσω και να επαναπροσδιορίσεις τους στόχους σου. Σκέψου πως η ζωή σου είναι μια ιστορία την οποία μπορείς να διορθώσεις όσο προχωράς. Η ευέλικτη προσέγγιση των καταστάσεων βοηθά στο να σκέφτεσαι θετικά και να είσαι ανοιχτόμυαλος.

Πάψε να ανησυχείς

Σταμάτα να παίρνεις τόσο στα σοβαρά τα πάντα. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι πιστεύουν πως το 90% των ανησυχιών τους ποτέ δε θα βγουν αληθινοί.

Μη συγκρίνεσαι

Μην κάνεις αυτό το λάθος. Η φιλοδοξία είναι υγιής αλλά ο φθόνος μας κάνει δυστυχισμένους. Η σύγκριση με τους άλλους χρησιμεύει μόνο όταν έχουμε να μάθουμε κάποια πράγματα.

Να είσαι ο εαυτός σου

Τι πιο όμορφο από το να είσαι ο εαυτός σου; Αν πάψεις να συγκρίνεσαι με τους άλλους τότε θα σταματήσει να σε νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι για σένα. Και θα είσαι ο εαυτός σου.

Σχέσεις

Χαρά και υποστήριξη παίρνουμε από τους άλλους. Έρευνες έχουν δείξει πως οι παντρεμένοι είναι πιο χαρούμενοι από τους εργένηδες.

Οργανώσου

Ok έχουν την ομορφιά τους οι αποφάσεις τις τελευταίας στιγμής αλλά μην το παρακάνεις. Οι χαρούμενοι άνθρωποι σχεδιάζουν και οργανώνουν, έχουν στόχους και σκοπούς.

Έχε ως αξία την ευτυχία

Η ευτυχία μαθαίνεται αλλά για να φτάσεις εκεί θα πρέπει να είναι ανάλογο το νόημα και ο σκοπός που έχεις για τη ζωή. Οι χαρούμενοι άνθρωποι συνειδητοποιούν πως τα θετικά συναισθήματα προσθέτουν χρόνια στη ζωή τους.

ΠΗΓΗ:  www.cosmo.gr

Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ!!!. Ετικέτες: . 1 Comment »

ΑΣ ΑΝΤΙΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!


Τον τελευταίο καιρό απέχω συνειδητά από το να γράφω κάτι εγώ ο ίδιος προσωπικά… όχι γιατί δεν έχω έμπνευση, όπως θα έλεγε ένας συγγραφέας (που δεν είμαι)… αλλά κυρίως γιατί φοβάμαι πως το κείμενο που θα γράψω θα κριθεί, λόγω περιεχομένου, ακατάλληλο από τη Google και θα μου μπλοκάρει το blog…

Όμως σήμερα για κάποιο λόγο… θα γράψω!

Θα γράψω, γιατί αισθάνομαι για πρώτη φορά στη ζωή μου ανήμπορος να αντιμετωπίσω την κατάσταση… και νιώθω πως σας χρειάζομαι όλους και όλες…

Αφορμή το προηγούμενο άρθρο που δημοσίευσα από την εφημερίδα Αγγελιοφόρος… αιτία η Υπουργός μας που ως να ήρθε από το υπερπέραν βρίσκει στη συνέντευξή της όλα όσα έχουν γίνει στην παιδεία και στη χώρα ως καλώς καμωμένα… Πώς λοιπον να μην τα πάρεις και να την στείλεις στο δ@@β@λ@… όταν καθημερινά στα σχολεία γινόμαστε μάρτυρες της κοινωνικής εξαθλίωσης που έχει επέλθει… γονείς που με μεγάλη προσπάθεια και μετά από μεγάλη πίεση των συναδέλφων μάς αποκαλύπτουν ότι δεν έχουν να φάνε στα σπίτια τους εδώ και μέρες… μαθητές μας γίνονται επιθετικοί χωρίς κανένα λόγο και αφού το ψαξουμε ανακαλύπτουμε ότι δεν έχουν φάει από το πρωί εως τις τέσσερις που τελειώνει το ολοήμερο…

Ναι είναι αλήθεια… και επειδή το Blog είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο και ξέρω ότι θα το δείτε στην αποδελτίωση της ημέρας το άρθρο σας καλώ έστω και την τελευταία στιγμη να κάνετε κάτι… πριν είναι αργά… πριν χάσουμε κάποιον μαθητή μας και  γίνουμε μάρτυρες της πιο θλιβερής είδησης που υπάρχει… τον άδικο χαμό ενός μικρού παιδιού…

Επειδή όμως δεν έχω καμιά ελπίδα ανταπόκρισης από αυτό το ανάλγητο Υπουργείο… καλώ τους/τις συναδέλφους μου σε όλη την χώρα να ασχοληθουν σοβαρότερα από κάθε άλλη φορά με το θέμα και να ενημερώσουν άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης έτσι ώστε για μια ακόμη φορά να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις…

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εδώ και χρόνια δίνουν μια άνιση μάχη με τους καρεκλοκένταυρους του Υπουργείου Παιδείας για τα αυτονόητα… δεν πρέπει να σταματήσουμε τώρα… αλλά πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας… οι μαθητές μας κινδυνεύουν… και το λέω κυριολεκτικά!!!!!!!!!!!!!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2011-ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 

ΤΡΙΤΗ

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων

ΓΙΑ ΤΟ Ζ΄  ΣΥΛΛΟΓΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς

ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωνίας(Διαβατά)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΤΡΙΤΗ

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Β΄ ΚΑΙ Δ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

ΓΙΑ ΤΟΝ Η΄ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΤΡΙΤΗ

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου

ΓΙΑ ΤΟΝ Ε΄  ΣΥΛΛΟΓΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης

ΓΙΑ ΤΟ ΣΤ΄  ΣΥΛΛΟΓΟ

ΠΕΜΠΤΗ

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Στο 83ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΓΙΑ ΤΟ  Γ΄ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ!