Πώς διαμορφώνονται οι κύριες συντάξεις των εκπαιδευτικών το 2012


Ο ειδικός συνεργάτης της ΔΟΕ Γιάννης Μπαλάγκας

Σύμφωνα με το Γιάννη Μπαλάγκα, ειδικό συνεργάτη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) οι κυριότερες ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων για τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου είναι οι εξής:

1.Η σύνταξη όσων θα εξέλθουν της υπηρεσίας από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου μέχρι 31-12-2015 θα υπολογιστεί με τις συντάξιμες αποδοχές του παλιού μισθολογίου. Δηλαδή, όποιος συνταξιοδοτηθεί από 1-11-2011 μέχρι 31-12-2015, θα υπολογιστεί η σύνταξη του με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του παλιού μισθολογίου, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011, γι αυτό και οι κρατήσεις για την κύρια σύνταξη και τα ασφαλιστικά ταμεία γίνονται στις συντάξιμες αποδοχές του παλιού μισθολογίου.

Επειδή από 1-7-2011 έχει ανασταλεί η χορήγηση Μ.Κ με το παλιό μισθολόγιο, (άσχετο αν με το νέο μισθολόγια θα παίρνει κάποιος Μ.Κ., αυτά δεν θα υπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές), η αύξηση που θα προκύπτει στις συντάξεις θα είναι μόνο από την αύξηση των ετών υπηρεσίας και όχι και από την αλλαγή των Μ.Κ. που θα μπορούσε να έχει μέχρι το 2015. Στην ουσία πρόκειται για μια μείωση στις συντάξεις, αφού πχ εκπαιδευτικός που στις 31-10-2011 είχε 30 έτη υπηρεσίας και Μ.Κ 3 με το παλιό μισθολόγιο, αν αποχωρήσει το 2015 με 34 χρόνια υπηρεσίας θα πάρει 34/35 των συντάξιμων αποδοχών του ΜΚ 3 που είχε στις31-10-2011 και όχι του ΜΚ 1 που θα εξελισσόταν κανονικά.

2. Ηοικογενειακή παροχή εξακολουθεί να χορηγείται στους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου που έχουν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι 31-10-2011 δηλαδή 35 € το επίδομα γάμου, 18 € για το καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά κλπ, ενώ όσοι εξέλθουν στη σύνταξη από 1-11-2011 η οικογενειακή παροχή ( 50€ για το πρώτο παιδί, 70 € για το δεύτερο κλπ) θα υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο, το οποίο δίνει την οικογενειακή παροχή μόνο σε αυτούς που έχουν τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50ο/ο. Δηλαδή όσοι εξέρχονται στη σύνταξη από 1-11-2011 και έχουν ενήλικα παιδιά που έχουν περατώσει και τις σπουδές τους, αν σπούδαζαν, χάνουν το επίδομα γάμου (35 €) που θα παίρνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31-10-2011.

3. Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Μπαλάγκας από 1-11-2011 στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας, το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000 € μειώνεται κατά 40ο/ο.

Παράλληλα από 1-11-2011 στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, οι οποίοι είναι άνω των 55 ετών, το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 € μειώνεται κατά 20ο/ο. Εξαιρούνται της μείωσης αυτής οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80ο/ο και άνω, καθώς και όσοι παίρνουν το επίδομα ανικανότητας που δίνει το Δημόσιο ύστερα από γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού.

Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης προκειμένου να γίνει η ανωτέρω μείωση, λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης και το συγκαταβαλλόμενο με αυτή ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης, αφού αφαιρεθεί το ποσό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Ας μην ξεχνάμε ότι Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων είναι μια εισφορά που επιβάλλεται στο σύνολο των μεικτών συντάξιμων αποδοχών από 1400€ και άνω συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος εξομάλυνσης (δεν συμπεριλαμβάνεται το οικογενειακό επίδομα) και από 1-8-2011 έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τοΝ.4022/2011 ως εξής:

Για συντάξεις από 1400,01 έως 1700 Ποσοστό 3ο/ο
Για συντάξεις από 1700,01 έως 2000 Ποσοστό 6ο/ο
Για συντάξεις από 2000,01 έως 2300 Ποσοστό 7ο/ο
Για συντάξεις από 2300,01 έως 2600 Ποσοστό 9ο/ο
Για συντάξεις από 3500 και άνω ποσοστό14ο/ο
Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς 3ο/ο δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400 €. Επιπλέον της εισφοράς αυτής, από 1/8/2011 στους συνταξιούχους του δημοσίου που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:

Για συντάξεις
από 1700,01 έως 2300 ποσοστό 6ο/ο
» 2300,01 έως 2900 ποσοστό 8ο/ο
» 2900,01 και άνω ποσοστό 10ο/ο

Για τον προσδιορισμό της ανωτέρω εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης και του ποσού της εξομάλυνσης που συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, αφαιρουμένου του ποσού της εισφοράς αλληλεγγύης. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς 6ο/ο δεν μπορεί να υπολείπεται των 1700 €.

4. Αποδεσμεύεται η αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων από την αναπροσαρμογή των μισθών των εν ενεργεία υπαλλήλων από 1-1-2016 αντί της1-1-2014 που προέβλεπε ο ν.3865/2010. Από την ημερομηνία αυτή και μετά η αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων θα γίνεται μόνο με διάταξη ειδικού νόμου στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50ο/ο από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50ο/ο από τη μεταβολή του τιμάριθμου (Δ.Τ.Κ.) του προηγούμενου έτους και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δ.Τ.Κ.

Σύμφωνα με τον ειδικό συνεργάτη της ΔΟΕ, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αύξηση των συντάξεων δεν θα ακολουθεί την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου οι καταβληθείσες συντάξεις να συρρικνώνονται και να υπολείπονται των μισθών των εν ενεργεία υπαλλήλων. Έτσι με βάση τις ανωτέρω μειώσεις και με βάση το αφορολόγητο όριο των 5000€ που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1-1-2012, παρουσιάζουμε έναν ενδεικτικό πίνακα κατά προσέγγιση για την κύρια σύνταξη το 2012 για τους εκπαιδευτικούς λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση που αναγράφεται στο κάτω μέρος του πίνακα.

Η ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟ 2012 ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ ή ΕΓΓΑΜΟ
(χωρίς οικογενειακή παροχή)

ΕΤΗ ΥΠΗΡ Μ.Κ ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ
20 8 651 651
21 8 684 684
22 7 729 729
23 7 783 783
24 6 832 832
25 6 864 864
26 5 916 916
27 5 938 950
28 4 966 997
29 4 985 1029
30 3 1016 1081
31 3 1035 1108
32 2 1071 1150
33 2 1087 1177
34 1 1110 1209
35 1 1118 1220
36 1 1131 1236
37 1 1145 1252
38 1 1156 1266
39 1 1169 1282
40 1 1182 1298
Ο Γιάννης Μπαλάγκας διευκρινίζει ότι μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων από 1-7-2011 είναι αδύνατο μέχρι το 2015 να δημιουργηθεί γενικός πίνακας με τις καθαρές συντάξιμες αποδοχές, διότι δεν θα αντιστοιχούν τα έτη υπηρεσίας με τα Μ.Κ.. Θα υπολογίζεται δηλ. η σύνταξη κάποιου μέχρι το 2015 με βάση τα χρόνια υπηρεσίας που θα έχει κατά την έξοδο του από την υπηρεσία αλλά με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που είχε στις 31-10-2011. Ο καθένας είναι ξεχωριστή περίπτωση.

Ο ανωτέρω πίνακας είναι καθαρά ενδεικτικός και ισχύει, αν όλα τα έτη υπηρεσίας είναι στο Δημόσιο και εφόσον τα Μ.Κ αντιστοιχούν στα έτη υπηρεσίας που αναγράφονται, διότι ένας μεγάλος αριθμός δεν έλαβε μισθολογική προαγωγή από 1-7-2011. Στην περίπτωση που στα αναγραφόμενα έτη υπηρεσίας υπάρχει διαφορά ενός (1) Μ.Κ από αυτό που παρουσιάζεται, η διαφορά αυτή θα κυμαίνεται από 12-16 €.

ΤΙΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ (Τ.Π.Δ.Υ. – Μ.Τ.Π.Υ.)

Στους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) που εξήλθαν της υπηρεσίας από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο, μειώνεται κατά 15ο/ο, ενώ όσοι εξήλθαν ή εξέρχονται της υπηρεσίας από 1-1-2011 και μετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο, μειώνεται κατά 20ο/ο.

Στους ασφαλισμένους του Μ.Τ.Π.Υ. ο νέος τρόπος υπολογισμού του μερίσματος που χορηγεί το Μ.Τ.Π.Υ. για όλους τους μετόχους του, δηλ. το άθροισμα που προκύπτει από τους δύο τύπους υπολογισμού

α) Βασικός μισθός χ 20ο/ο χ έτη ασφάλισης χ 0,8075 : 35

β) Τυχόν άλλες αποδοχές χ 20ο/ο χ έτη ασφάλισης χ 0,8075 : 35δεναφορά τους εκπαιδευτικούς, διότι το μέρισμα τους υπολογιζόταν και πριν με ποσοστό αναπλήρωσης 20ο/ο και δεν είχαν άλλου είδους αποδοχές για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του ΜΤΠΥ για να πάρουν υπομέρισμα.

Όσον αφορά στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. δεν αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος αλλά από 1-9-2011 με το νόμο 3986/2011 (μεσοπρόθεσμο),θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (τύπου ΛΑΦΚΑ) σε όλες τις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 €. κλιμακωτά από 3-10ο/ο.   Έτσι:

Για συντάξεις από 300,01 έως 350 € θα παρακρατείται ποσοστό 3ο/ο από 350,01έως 400 € θα παρακρατείται ποσοστό 4ο/ο από 400,01 έως 450 € θα παρακρατείται ποσοστό 5ο/ο κ.ο.κ ανά 50€ και φθάνουμε σε συντάξεις από 650€ και άνω που το ποσοστό παρακράτησης θα είναι 10ο/ο. Η παρακράτηση αυτής της εισφοράς θα γίνει σε όσους έχουν από 35 και άνω έτη ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ., γιατί στα 35 έτη η ακαθάριστη σύνταξη είναι 333,20 € και θα γίνει παρακράτηση εισφοράς 10 €.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 αλλάζουν οι ημερομηνίες υποβολής παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονταν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008

ΠΗΓΗ: pekp.gr

Advertisements
Αναρτήθηκε στις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ. Leave a Comment »

Δείτε τον μισθό του ανθρώπου που αλλάζει τα ποτήρια με το νερό!


Ο υπάλληλος της Βουλής, ο νερουλάς που αλλάζει το νερό σε κάθε βουλευτή που παίρνει το λόγο από το Βήμα της Βουλής, παίρνει τα ίδια λεφτά πλέον με τον… Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Σχεδόν 3 χιλιάρικα και μετά από 40 χρόνια υπηρεσίας!!!!

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ παίρνει σχεδόν 1300 ευρώ λιγότερα από τον παραπάνω κύριο με τα νερά μέσα στη Βουλή! 1600 ευρώ λιγότερα από τον κύριο αυτό παίρνει και ο Καθηγητής Πανεπιστημίου, ενώ ο γιατρός μετά από 10 χρόνια και ο οποίος έχει δαπανήσει άλλα σχεδόν 20 χρόνια για να γίνει γιατρός, παίρνει 1800 ευρώ λιγότερα από τον νερουλά της Βουλής! Την ίδια στιγμή ο γενικός γραμματέας των Υπουργείων παίρνει 400 ευρώ περισσότερα από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου που σύμφωνα με το Σύνταγμα κανείς δεν μπορεί να παίρνει περισσότερα ούτε καν οι Βουλευτές οι οποίοι παίρνουν τα διπλάσια και αν προσθέσουμε και τα προνόμια των Βουλευτών που ο ΠτΑΠ δεν τα έχει δει ούτε στον ύπνο του, τότε τριπλασιάζονται οι αποδοχές των Βουλευτών οι οποίες θα έπρεπε να είναι τρεις φορές μικρότερες σύμφωνα με το Σύνταγμα εφόσον θα έπρεπε να είναι ισότιμες με αυτές του ΠτΑΠ!!!

Φυσικά θα γίνουν χιλιάδες ομαδικές και μαζικές προσφυγές στο μισθοδικείο και οι δικαστές θα πάρουν και αναδρομικά και εντόκως τους μισθούς τους πίσω και θα διεκδικήσουν και τα προνόμια των Βουλευτών και θα τα κερδίσουν για να μάθουν κάποτε οι κύριοι της Εκτελεστικής και Νομοθετικής Εξουσίας να σέβονται το Σύνταγμα, όμως θα πρέπει να φτάνουμε στα δικαστήρια για να σέβονται οι κυβερνώντες το Σύνταγμα το οποίο μετέτρεψαν σε κουρέλι και σκουπίδι;

Εάν λοιπόν πραγματικά ενδιαφέρονται οι βουλευτές μας για τη σωτηρία της Πατρίδας, ας κόψουν τους μισθούς τους εδώ και τώρα κατά 70ο/ο και στα επίπεδα του Προέδρου του Αρείου Πάγου καθώς και όλα τα προνόμια τους, για να μη κατατεθούν οι χιλιάδες προσφυγές στο μισθοδικείο και φυσικά τους νερουλάδες της Βουλής να τους πάνε εκεί που πρέπει μισθολογικά. Στα 800 ευρώ και πολλά τους είναι. Δεν μπορεί ο νερουλάς της Βουλής να παίρνει 4 φορές μεγαλύτερο μισθό από τον Ανθυπολοχαγό. Αυτά δεν γίνονται ούτε στο Μπαγκλαντές, δεν συνέβησαν ποτέ ούτε καν στην Σοβιετία…

Πηγή

Αναρτήθηκε στις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ. Leave a Comment »

ΔΑΚΕ Π.Ε.: Όχι στις απολύσεις εκπκών που απλά έχουν παραπεμφθείΣύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ3 του Ν.4093/2012 σχετικά με την αργία στο πλαίσιο της πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας, προβλέπεται ότι «τίθεται αυτοδίκαια σε αργία» ο υπάλληλος που απλά έχει παραπεμφθεί, και όχι καταδικαστεί, για μια σειρά παραπτωμάτων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο νόμο και στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

Σε εφαρμογή των διατάξεων αυτών το Υπουργείο Παιδείας προχωρά άμεσα με εγκύκλιό του στη συλλογή στοιχείων (ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, παράπτωμα, αριθμό πράξης ή παραπεμπτηρίου εγγράφου, ημερομηνία κοινοποίησης εγγράφων στον εκπαιδευτικό) όχι μόνο για πράξεις για τις οποίες έχει επιβληθεί η ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης αλλά και για πράξεις που έχουν παραπεμφθεί σε Υπηρεσιακό Συμβούλιο αλλά εκκρεμούν ως προς την εκδίκασή τους.

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

  • – καταγγέλλει στον εκπαιδευτικό κόσμο τη διαδικασία αυτή με την ουσία παραβιάζεται το «τεκμήριο της αθωότητας», μια θεμελιώδης ποινική αρχή που κατοχυρώνεται τόσο από το ελληνικό όσο και το διεθνές δίκαιο. Επί της ουσίας, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή πριν την εκδίκαση και την οριστική καταδίκη του εκπαιδευτικού.
  • – επισημαίνει ότι η ελληνική πολιτεία, αν θέλει να φέρει τον τίτλο «κράτος δικαίου», οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην απόσυρση/κατάργηση των ρυθμίσεων αυτών.
  • – καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αποσύρει άμεσα την εγκύκλιο συλλογής στοιχείων.
  • – ζητά από τη Δ.Ο.Ε. σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ να διερευνήσει τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής για την ανατροπή των απαράδεκτων και, προδήλως αντιδημοκρατικών και αντισυνταγματικών, ρυθμίσεων του Ν. 4093/2012.

Λέμε ΟΧΙ στη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.
Λέμε ΟΧΙ στην απειλή πρόκλησης άδικων πειθαρχικών διώξεων.
Λέμε ΟΧΙ στη «δαμόκλειο σπάθη» των απολύσεων.

Αναρτήθηκε στις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ. Leave a Comment »

Σταϊκούρας: Ξεκινά η αποπληρωμή όλων των εφάπαξ των Δ.Υ. από 14 Δεκεμβρίου


STAIKOYRASΤη διαβεβαίωση ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει καταβληθεί ένα σημαντικό ποσό από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Το σύνολο των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες ανέρχεται σε 9,3 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 7 δισ. ευρώ είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2011, ενώ τα υπόλοιπα 2,3 δισ. ευρώ αφορούν σε χρέη οργανισμών του Δημοσίου που προέκυψαν εντός του 2012.

Με βάση το σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, που παρουσίασε ο κ. Σταϊκούρας, η εξόφληση των υποχρεώσεων θα γίνει σταδιακά, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2013.

Προτεραιότητα θα δοθεί στην εξόφληση των χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/ 2011. Περισσότερο ώριμες είναι, η πληρωμή του εφάπαξ για 40.229 δημοσίους υπαλλήλους που έχουν συνταξιοδοτηθεί και που ανέρχεται σε 1,384 δισ. ευρώ, οι οφειλές προς τις φαρμακευτικές εταιρίες που αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ, καθώς και επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 738 εκατ. ευρώ.

Μόλις αποπληρωθούν τα χρέη του 2011, το Δημόσιο θα αρχίσει να εξοφλεί τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2012.

Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, «η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει για την οικονομία η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων, η οποία πρέπει να γίνει γρήγορα, απλά και με διαφάνεια».

Διαβεβαίωσε ότι με τη χορήγηση της δόσης του Δεκεμβρίου, η ελληνική κυβέρνηση θα είναι σε θέση να αποπληρώσει σημαντικό μέρος των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών.

 

Δείτε τη λίστα εδώ

ΠΗΓΗ: pekp.gr

Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Leave a Comment »

ΥΠΕΡ-ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ


Για 10η συνεχή χρονιά η ΔΑΚΕ/Π.Ε. Μεσολογγίου πήρε για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Μεσολογγίου, που διεξήχθησαν την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012, υπερ-αυτοδυναμία.

            Συγκεκριμένα η ΔΑΚΕ/Π.Ε. εξέλεξε  έξι (6) έδρες για το 9μελές Δ.Σ. αφού έλαβε  203 ψήφους και ποσοστό 67% .

            Η Εκπαιδευτική Προοπτική  δύο (2) έδρες αφού έλαβε  62 ψήφους και ποσοστό 20,4% και η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ μία (1) έδρα με 39 ψήφους και ποσοστό 12,6%.

            Η ΔΑΚΕ/Π.Ε. Μεσολογγίου δεσμεύεται ότι θα παλεύει πάντα για τη βελτίωση της δημόσιας δωρεάν παιδείας και την επιστημονική και οικονομική  αναβάθμιση των εκπαιδευτικών.

ΔΑΚΕ/ Π.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αποτελέσματα εκλογών Συλλόγου – Συγκρότηση νέου Δ.Σ.

Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Τετάρτη  21 Νοεμβρίου 2012 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου καθώς και αντιπροσώπων για το Νομαρχιακό Τμήμα Αιτωλ/νίας της ΑΔΕΔΥ είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

 

ΕΛΑΒΑΝ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ Δ.Σ.  ΕΛ. ΕΠΙΤΡ. Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ
ΔΑΚΕ/Π.Ε. 203 67,00% 6 έδρες 3 έδρες 12 αντιπρ.
ΕΚ. ΠΡΟΟΠΤ. 62 20.40% 2 έδρες 0 έδρες 4 αντιπρ.
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ 39 12.60% 1 έδρα 0 έδρες 2 αντιπρ.

 

Για το Δ.Σ. εξελέγησαν

      Από τη ΔΑΚΕ/Π.Ε.  :               Τσάμης Δημήτριος

                                                         Σκαρμούτσος Τάσος

                                                          Χατζής Κων/νος

                                                          Κατσαγάννης Παναγιώτης

                                                          Αντζουλάτος Άγγελος

                                                          Μανίκας Λάμπρος

    Από την Εκπ/κή Προοπτική:   Καππές Νικόλαος

                                                           Χριστάκη Βασιλική

     Από την ΕΣΑΚ/ΔΕΕ :                 Φραγκούλης Δημήτριος

Αναρτήθηκε στις ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΘΡΑ. Leave a Comment »

Η μία και μοναδική κόκκινη γραμμή


Η μία και μοναδική κόκκινη γραμμή

Γράφει ο Σωτήριος Καλαμίτσης
Κάθε μέρα που ξημερώνει λέω μέσα μου: «Θεέ μου, δόξα σοι που είμαι και πάλι όρθιος με τα μάτια και τ’ αυτιά ανοιχτά. Δεν με λυπάσαι, όμως, που θ’ ακούσω ή  θα διαβάσω και σήμερα άπειρες μαλακίες;». Αλλά ο καλός Θεούλης δεν μου απαντά, διότι  δεν είναι δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν, εξ ου και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι [όχι του Γερουλάνου, της Ρεπούση, της Δραγώνα και της Φραγκουδάκη] είχαν πει το περίφημο
«Συν Αθηνά και χείρα κίνει». Και εγώ μεν κάνω με τις λιγοστές δυνάμεις μου τις προσπάθειές μου γράφοντας, βρίζοντας, σατιρίζοντας, όπερ τέρπον με θωρακίζει την ψυχική υγεία μου ως θαυματουργό αντικαταθλιπτικό, αλλά το ίδιο πρέπει να κάνουν όλοι και αενάως. Όχι να ορρωδούν προ της κάλπης.
Διαβάσαμε, λοιπόν, για το έγγραφο και τη συνέντευξη του Α/ΓΕΝ τη σχετική με τα οικονομικά των στρατιωτικών, αλλά και για τις σχετικές κρίσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων εκπροσωπούμενων από διάφορα πολιτικά προσώπατα [η λέξη «προσώπατο» κλίνεται όπως ο απόπατος επί το ουδέτερον]. Λόγια για να λέμε κάτι. Οι πιο γελοίες, όμως, είναι οι δηλώσεις του Μπουμπούκου, του τετράκις χρυσού ολυμπιονίκη στην κυβίστηση. Καλά τα λέει ο Α/ΓΕΝ, μας είπε, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε… Και τί έγινε ρε μεγάλε που ο Κομανέτσης υποσχέθηκε; Τήρησε μέχρι σήμερα κάποια υπόσχεση αυτή η κουφάλα, για να τον πιστέψω τούτη τη φορά;
Εγώ θα σημειώσω απλώς ότι δεν αρμόζει σε στρατιωτικό να συντάσσει και υπογράφει τέτοια έγγραφα, προ πάντων δε να δίνει συνεντεύξεις. Δεν είναι αυτή η δουλειά τού στρατιωτικού ηγήτορος του ενός εκ των τριών ένδοξων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Όταν, όμως, ο Α/ΓΕΕΘΑ τουϊτάρει σαν τον κάθε πυροβολημένο μπαμπουΐνο, νομιμοποιείται ο Α/ΓΕΝ να κάνει όσα έκανε. Και λίγα έκανε.
Από την άλλη μεριά ας εστιάσουμε στην ουσία του πράγματος: θέλουμε το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων στον ύψιστο βαθμό. Δεν είναι, όμως, δυνατόν να έχουμε απαίτηση για αξιόμαχο των ΕΔ, όταν δεν αφήνουμε τον πιλότο να πετάει απερίσπαστος. Γι’ αυτό και είχα γράψει παλαιότερα ένα παραμυθάκι, όπου ένας φούρναρης δεχόταν να μειώσουν κι’ άλλο τον μισθό του, αρκεί να μην κάνουν περικοπές στον μισθό του πιλότου που φρουρεί το Αιγαίο. Και το είχα γράψει έχοντας υπόψη μου αυτό που κάποτε μού είχε πει γνώστης τις των πραγμάτων: «Έχεις δει πιλότο να κατεβαίνει από το αεροσκάφος μετά από περιπολία στο Αιγαίο και να βγάζει τις μπότες του; Είναι πλημμύρα από τον ιδρώτα. Σαν να τις βούτηξε σε μια λεκάνη με νερό». Τώρα, λοιπόν, ζητούμε από αυτόν τον πιλότο να έχει τεταμένη την προσοχή του στους στόχους, στις βραχονησίδες, στους αεροδιαδρόμους, στα υψόμετρα, στα εχθρικά αεροσκάφη που παίζουν παιχνιδάκια και όχι στο τί θα φάνε τα παιδιά του ή πως θα προμηθευθούν τα βιβλία τους κ.λπ. Και το ζητούμε υποκριτικά, διότι γνωρίζουμε ότι το φιλότιμο και ο πατριωτισμός αυτού του ανθρώπου δεν θα του επιτρέψουν  να παρασυρθεί και να αποστεί τού καθήκοντός του, επειδή τα ζωντόβολα οι πολιτικοί έχουν φάει τον αγλέορα και ζητούν και άλλα ακόμη και από τον πιλότο της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Το ζητούμε υποκριτικά, διότι γνωρίζουμε ότι οι πιλότοι μας θα φρουρούν το Αιγαίο του Ελληνικού λαού ό,τι κι’ αν γίνει. Μαζί με το Πολεμικό Ναυτικό φυσικά. Τα πληρώματα σκαφών και αεροσκαφών δεν θα καταντήσουν γελωτοποιοί-υπηρέτριες σωματοφύλακες των πολιτικών ανδρών και γυναικών που δεν έχουν αφήσει όρθιο ούτε ιερό ούτε όσιο. Θα φυλάττουν Θερμοπύλες, διότι διακρίνονται και για το φιλότιμο και για την φιλοπατρία τους, των οποίων στερούνται το 99%  του πολιτικού προσωπικού μας [άλλος όρος κι’ αυτός: «Πολιτικό προσωπικό»] και των παρατρεχάμενων και παρακοιμώμενών τους.
Η μοναδική κόκκινη γραμμή των πάντων βρίσκεται, λοιπόν, εκεί. Στο Αιγαίο.  Στα σύνορα με τη «γείτονα» χώρα. Εκεί συναντώνται το φιλότιμο και η φιλοπατρία με την ακεραιότητα της χώρας. Εκεί θα αναχαιτίζονται όσοι επιβουλεύονται την πατρίδα, έστω και αν το αργυρώνητο πολιτικό προσωπικό τής πρωτεύουσας ανοίγει συνεχώς Κερκόπορτες.
Σεις, λοιπόν, τα κόμματα και το πολιτικό προσωπικό που τα απαρτίζετε, πάψτε να μιλάτε για κόκκινες γραμμές, τις οποίες καταπατάτε καθημερινώς υποχωρώντας ατελευτήτως και ανερυθριάστως. Μιλήστε για τις κομματικές σας γραμμές που δεν σας επιτρέπουν να τις διαβείτε για να μη χάσετε ψηφαλάκια, κάνετε τις αλλαξοκομματιές σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους πιλότους, στα πληρώματα των τορπιλακάτων και σ’ εμάς. Πού θα πάει;  Κάποτε θα σημάνουν οι καμπάνες. Και θα σημάνουν εκκωφαντικά για όλους τους αφιλότιμους και απάτριδες.

Σωτήριος Καλαμίτσης

ΠΗΓΗ: taxalia
Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Leave a Comment »

Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς σχολικής τάξης


Του Παπασταμάτη Αδαμάντιου, Επίκουρου καθηγητή

Η διαχείριση της τάξης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ανάπτυξη και διατήρηση διδακτικών δραστηριοτήτων με ομαλή ροή, παρακολούθηση και ταυτόχρονη αντιμετώπιση γεγονότων. Όταν αυτά συνδυασθούν με τη γνώση ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με το δικό του ρυθμό και τρόπο, και μερικοί όχι μόνο δεν θέλουν να μάθουν αλλά παρεμποδίζουν τη μάθηση των άλλων, η διδασκαλία και η διεύθυνση της τάξης καθίστανται ακόμη πιο απαιτητικές. …>>

ΠερίληψηΗ διαχείριση της τάξης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ανάπτυξη και διατήρηση διδακτικών δραστηριοτήτων με ομαλή ροή, παρακολούθηση και ταυτόχρονη αντιμετώπιση γεγονότων. Όταν αυτά συνδυασθούν με τη γνώση ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με το δικό του ρυθμό και τρόπο, και μερικοί όχι μόνο δεν θέλουν να μάθουν αλλά παρεμποδίζουν τη μάθηση των άλλων, η διδασκαλία και η διεύθυνση της τάξης καθίστανται ακόμη πιο απαιτητικές. Γι’ αυτό η πειθαρχία στην τάξη είναι περίπλοκο έργο. Πέραν τούτου, δεν υπάρχει καθολική συμφωνία για τα κριτήρια της πειθαρχίας, αφού κάθε εκπαιδευτικός έχει τα δικά του κριτήρια. Ανεξάρτητα από όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί που είναι καλοί στην πρόληψη των πειθαρχικών προβλημάτων χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς. Μεταξύ άλλων πραγμάτων, δημιουργούν θετικό και συνεργατικό κλίμα στην τάξη, προλαμβάνουν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά, αποφεύγουν τις τιμωρίες και χρησιμοποιούν τη συμπεριφορά των μαθητών ως οδηγό για να δράσουν αποτελεσματικά.
Λέξεις κλειδιά: κλίμα, πειθαρχία, συμπεριφορά

1. Εισαγωγή

Για να γίνει κάποιος καλός εκπαιδευτικός χρειάζεται να κατέχει τις βασικές θεωρητικές γνώσεις των παιδαγωγικών επιστημών (ψυχολογία, κοινωνιολογία και φιλοσοφία) αλλά και να διαθέτει εμπειρία που συνοδεύεται από αναστοχασμό. Οι παιδαγωγικές επιστήμες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, να κατανοήσει τις διαδικασίες και τα κίνητρα μάθησης, να κατανοήσει τον εαυτό του και τον κόσμο έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά του ως άτομο και να αποκτήσει επίγνωση των ηλικιακών ομάδων στις οποίες διδάσκει. Από την άλλη πλευρά ο αναστοχασμός της διδακτικής του πράξης θα τον βοηθήσει να διαμορφώσει τη δική του προσωπική θεωρία, η οποία θα τον βοηθήσει να βελτιώσει τη διδακτική του πράξη. Έτσι, μέσω των παιδαγωγικών θεωριών όσο και της στοχαστοκριτικής του σκέψης για τον τρόπο που διδάσκει και γενικά οργανώνει και διευθύνει τη σχολική τάξη, θα μπορέσει να γνωρίσει τη δυναμική της ομάδας και να έχει επίγνωση του τρόπου με τον οποίο θα μπορέσει να καλλιεργήσει ένα θετικό ψυχοκοινωνικο-συναισθηματικό κλίμα στην τάξη.

Όταν αναφερόμαστε στο κλίμα της τάξης, μιλούμε για ένα γενικό ψυχολογικό χαρακτήρα της τάξης, ένα άμορφο και διάχυτο αίσθημα το οποίο κάποιος γρήγορα διαπιστώνει, όταν βρεθεί σε μια τάξη έστω και για λίγο χρονικό διάστημα. Αν και δεν μπορούμε να το μετρήσουμε εύκολα, είναι κάτι που εύκολα το αντιλαμβανόμαστε. Σε μια τάξη λόγου χάρη, αισθανόμαστε έναν αέρα επιφύλαξης, οι αλληλεπιδράσεις της είναι προσεκτικές και μετρημένες. Σε μια άλλη τάξη, εντοπίζουμε έναν αέρα ενθουσιασμού, οι αλληλεπιδράσεις της είναι αυθόρμητες και ελεύθερες. Σε ένα συνεχή κύκλο δράσεων και αντιδράσεων, ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής ταυτόχρονα επηρεάζουν και επηρεάζονται από το συναισθηματικό κλίμα που δημιουργούν. Κάθε τάξη δημιουργεί το δικό της κλίμα, το οποίο είναι βασικά αποτέλεσμα των διαπροσωπικών σχέσεων των ατόμων που εμπλέκονται και του κοινωνικο-συναισθηματικού – νοητικού περιβάλλοντος που αναδύεται από τις αλληλεπιδράσεις τους (Ματσαγγούρας, 2001).

2. Καθορισμός και λόγοι ανεπιθύμητης συμπεριφοράς

Ο καθορισμός της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς είναι μια αντιμαχόμενη διαδικασία, επειδή δεν υπάρχουν κοινώς αποδεκτά κριτήρια με βάση τα οποία θα θεωρηθεί μια συμπεριφορά ανεπιθύμητη. ’λλος λόγου χάρη, θεωρεί ότι πρέπει να επικρατεί απόλυτη ησυχία μέσα στην τάξη, ενώ άλλος θεωρεί λογικό (και μάλιστα επιθυμητό) κάποιο επίπεδο θορύβου (Fondana, 1996; Pollard & Tann, 1993).

Ανεξάρτητα από όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνούμε τι σημαίνει να είσαι παιδί και να κάθεσαι επί ώρες σε ένα θρανίο. Τι όμως είναι αυτό που προκαλεί την ανεπιθύμητη συμπεριφορά; Για να δοθεί ολοκληρωμένη απάντηση στο ερώτημα αυτό χρειάζεται να έχουμε τη σοφία του Σολομώντα. Πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός στην τάξη οφείλονται: α. στην αδυναμία του σχολείου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μαθητή και β. στην ελλιπή κοινωνικοποίηση του τελευταίου (Ματσαγγούρας, 2001).

Όπως επισημαίνουν οι Cohen, Manion και Morrison (1996), οι συνηθέστεροι λόγοι που προκαλούν ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην τάξη είναι:

α. Η αντιπάθεια προς το σχολείο.
Μερικοί μαθητές θεωρούν το σχολείο ως τόπο άχρηστο για το μέλλον τους. Έτσι απορρίπτουν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και το σχολείο.

β. Κοινωνική κυριαρχία
Μερικοί σωματικά και κοινωνικά ώριμοι μαθητές αισθάνονται την ανάγκη αναγνώρισης με την έννοια ότι θέλουν να τους δίνουν σημασία οι συμμαθητές τους. Αυτό πολλές φορές το κατορθώνουν με το να αμφισβητούν την εξουσία του καθηγητή. Αν ο καθηγητής δεν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτή την πρόκληση ενδέχεται να αμφισβητηθεί η θέση του από όλη την τάξη.

γ. Κοινωνική απομόνωση
Μερικοί μαθητές αισθάνονται την ανάγκη να γίνουν αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους. Ωστόσο, είναι απομονωμένοι και αδυνατούν να ενσωματωθούν στην τάξη. Έτσι, για να το κατορθώσουν υιοθετούν τη συμπεριφορά ομάδας της τάξης, συχνά μάλιστα στην ακραία μορφή της.

δ. Αντιφατική συμπεριφορά
Μερικοί μαθητές αδυνατούν ή δεν θέλουν να προβλέψουν τις επιπτώσεις της κακής συμπεριφοράς τους. Γι’ αυτό συμπεριφέρονται αυθόρμητα αντί να συλλογίζονται για τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους.

ε. ’γνοια κανονισμών
Η άγνοια των κανονισμών για τη συμπεριφορά στην τάξη είναι ένας συνηθισμένος λόγος αταξίας. Αυτό ειδικά ισχύει στις αρχές του διδακτικού έτους.

στ. Αντιφατικοί κανονισμοί
Δυσκολίες επίσης προκύπτουν για τον καθηγητή, όταν υπάρχουν αντιφατικοί κανονισμοί , εκείνοι της οικογένειας και εκείνοι του σχολείου. Κάτι που επιτρέπεται στο σπίτι μπορεί να απαγορεύεται στο σχολείο. Μπορεί ακόμη να υπάρχει αντίθεση μεταξύ των κανόνων του σχολείου και του μαθητή εκτός σχολείου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σύγκρουση αυτή είναι σοβαρή είναι σκόπιμο ο καθηγητής να συζητήσει το πρόβλημα με το μαθητή.

ζ. Μετάθεση
Όπως είπαμε προηγουμένως, η κακή συμπεριφορά μπορεί να εκδηλωθεί στην τάξη, επειδή σε άλλο περιβάλλον θεωρείται σωστή. Παρόμοια κατάσταση ισχύει και για τα συναισθήματα τα οποία μεταφέρονται σε άλλα άτομα και αντικείμενα. Έτσι ένας μαθητής που μισεί τον πατέρα του μπορεί να μεταβιβάσει το μίσος του στον καθηγητή του. Στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από αύξηση των διαζυγίων και των μονογονεϊκών οικογενειών, η μετάθεση αυτή μπορεί να είναι ένας συνηθισμένος λόγος κακής συμπεριφοράς.

η. Aγχος
Πολλές φορές η κακή συμπεριφορά οφείλεται στο υπερβολικό άγχος που χαρακτηρίζει μερικούς μαθητές. Αυτό μπορεί να προέρχεται από τις εξετάσεις, τη βαθμολογία, τις απαιτήσεις των γονέων κ.ά.

θ. Διδακτικό στυλ
Συνήθως οι παιδαγωγοί, κάνουν διάκριση μεταξύ αυταρχικού, δημοκρατικού και του ελευθεριάζοντος στυλ διδασκαλίας. Από τα τρία αυτά το δημοκρατικό θεωρείται ότι συμβάλλει καλύτερα στη διαμόρφωση θετικού κλίματος στην τάξη και υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των μαθητών από τη ζωή της μαθητικής ομάδας, καταστάσεις που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων μορφών συμπεριφοράς στην τάξη.

ΠΗΓΗ: eduportal
Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Leave a Comment »