Τι ισχύει για το συνταξιοδοτικό των 170.000 εκπαιδευτικών – Οι αλλαγές στην κύρια σύνταξη και στα επικουρικά ταμεία, οι παραιτήσεις, οι τρίμηνες αποδοχές


ΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: alfavita.gr

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

ΤΩΝ 170.000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις μετά τις αλλαγές

στην κύρια σύνταξη και στα επικουρικά ταμεία

            Με τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4024/2011 (ΦΕΚ226Α/27-10-2011) διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο στο συνταξιοδοτικό των χιλιάδων συνταξιούχων εκπαιδευτικών και κυρίως στους όρους διαμόρφωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των 170.000 περίπου εν ενεργεία εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Η alfavita.gr παρουσιάζει σήμερα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για τα συνταξιοδοτικά τους, το νέο τρόπο υπολογισμού του συνολικού ποσού της σύνταξης από 1/11/2011 με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, τα επικουρικά ταμεία, τα ζητήματα οικογενειακής παροχής, ηλικίας και πως επηρεάζουν τις συντάξιμες αποδοχές.

Σύμφωνα με το Γιάννη Μπαλάγκα, ειδικό συνεργάτη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) οι κυριότερες ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων για τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου είναι οι εξής:

1.Η σύνταξη όσων θα εξέλθουν της υπηρεσίας από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου μέχρι
31-12-2015 θα υπολογιστεί με τις συντάξιμες αποδοχές του παλιού μισθολογίου. Δηλαδή, όποιος συνταξιοδοτηθεί από 1-11-2011 μέχρι 31-12-2015, θα υπολογιστεί η σύνταξη του με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του παλιού μισθολογίου, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011, γι αυτό και οι κρατήσεις για την κύρια σύνταξη και τα ασφαλιστικά ταμεία γίνονται στις συντάξιμες αποδοχές του παλιού μισθολογίου.

Επειδή από 1-7-2011 έχει ανασταλεί η χορήγηση Μ.Κ με το παλιό μισθολόγιο, (άσχετο αν με το νέο μισθολόγια θα παίρνει κάποιος Μ.Κ , αυτά δεν θα υπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές), η αύξηση που θα προκύπτει στις συντάξεις θα είναι μόνο από την αύξηση των ετών υπηρεσίας και όχι και από την αλλαγή των Μ.Κ. που θα μπορούσε να έχει μέχρι το 2015. Στην ουσία πρόκειται για μια μείωση στις συντάξεις, αφού πχ εκπαιδευτικός που στις 31-10-2011 είχε 30 έτη υπηρεσίας και Μ.Κ 3 με το παλιό μισθολόγιο, αν αποχωρήσει το 2015 με 34 χρόνια υπηρεσίας θα πάρει 34/35 των συντάξιμων αποδοχών του ΜΚ 3 που είχε στις31-10-2011 και όχι του ΜΚ 1 που θα εξελισσόταν κανονικά.

2.Ηοικογενειακή παροχή εξακολουθεί να χορηγείται στους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου που έχουν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι 31-10-2011 δηλαδή 35 € το επίδομα γάμου, 18 € για το καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά κλπ , ενώ όσοι εξέλθουν στη σύνταξη από 1-11-2011 η οικογενειακή παροχή ( 50€ για το πρώτο παιδί, 70 € για το δεύτερο κλπ) θα υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο, το οποίο δίνει την οικογενειακή παροχή μόνο σε αυτούς που έχουν τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Δηλαδή όσοι εξέρχονται στη σύνταξη από 1-11-2011 και έχουν ενήλικα παιδιά που έχουν περατώσει και τις σπουδές τους, αν σπούδαζαν, χάνουν το επίδομα γάμου (35 €) που θα παίρνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31-10-2011.

3. Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Μπαλάγκας από 1-11-2011 στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το55° έτος της ηλικίας , το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000 € μειώνεται κατά 40%.

Παράλληλα από 1-11-2011 στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, οι οποίοι είναι άνω των 55 ετών, το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 € μειώνεται κατά 20%. Εξαιρούνταιτης μείωσης αυτής οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω, καθώς και όσοι παίρνουν το επίδομα ανικανότητας που δίνει το Δημόσιο ύστερα από γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού.

Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης προκειμένου να γίνει η ανωτέρω μείωση, λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης και το συγκαταβαλλόμενο με αυτή ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης, αφού αφαιρεθεί το ποσό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Ας μην ξεχνάμε ότι Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων είναι μια εισφορά που επιβάλλεται στο σύνολο των μεικτών συντάξιμων αποδοχών από 1400€ και άνω συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος εξομάλυνσης (δεν συμπεριλαμβάνεται το οικογενειακό επίδομα) και από 1-8-2011 έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τοΝ.4022/2011 ως εξής:

Για συντάξεις από 1400,01   έως   1700 Ποσοστό 3%
Για συντάξεις από 1700,01   έως   2000 Ποσοστό 6%
Για συντάξεις από 2000,01   έως   2300 Ποσοστό 7%
Για συντάξεις από 2300,01   έως  2600 Ποσοστό 9%
Για συντάξεις από 3500 και άνω ποσοστό14%

Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς 3% δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400 €. Επιπλέον της εισφοράς αυτής, από 1/8/2011 στους συνταξιούχους του δημοσίου που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:

Για συντάξεις από 1700,01    έως 2300   ποσοστό   6%

»             2300,01   έως 2900 ποσοστό     8%

»             2900,01   και άνω     ποσοστό    10%

Για τον προσδιορισμό της ανωτέρω εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης και του ποσού της εξομάλυνσης που συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, αφαιρουμένου του ποσού της εισφοράς αλληλεγγύης. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς 6% δεν μπορεί να υπολείπεται των 1700 €.

4. Αποδεσμεύεται η αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων από την αναπροσαρμογή των μισθών των εν ενεργεία υπαλλήλων από 1-1-2016 αντί της1-1-2014 που προέβλεπε ο ν.3865/2010. Από την ημερομηνία αυτή και μετά η αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων θα γίνεται μόνο με διάταξη ειδικού νόμου στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του τιμάριθμου (Δ.Τ.Κ.) του προηγούμενου έτους και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δ.Τ.Κ.

Σύμφωνα με τον ειδικό συνεργάτη της ΔΟΕ αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αύξηση των συντάξεων δεν θα ακολουθεί την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου οι καταβληθείσες συντάξεις να συρρικνώνονται και να υπολείπονται των μισθών των εν ενεργεία υπαλλήλων. Έτσι με βάση τις ανωτέρω μειώσεις και με βάση το αφορολόγητο όριο των 5000€ που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1-1-2012, παρουσιάζουμε έναν ενδεικτικό πίνακα κατά προσέγγιση για την κύρια σύνταξη το 2012 για τους εκπαιδευτικούς λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση που αναγράφεται στο κάτω μέρος του πίνακα.

Η ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟ 2012 ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ ή ΕΓΓΑΜΟ

(χωρίς οικογενειακή παροχή)

ΕΤΗ ΥΠΗΡ Μ.Κ ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ
20 8 651 651
21 8 684 684
22 7 729 729
23 7 783 783
24 6 832 832
25 6 864 864
26 5 916 916
27 5 938 950
28 4 966 997
29 4 985 1029
30 3 1016 1081
31 3 1035 1108
32 2 1071 1150
33 2 1087 1177
34 1 1110 1209
35 1 1118 1220
36 1 1131 1236
37 1 1145 1252
38 1 1156 1266
39 1 1169 1282
40 1 1182 1298

Ο Γιάννης Μπαλάγκας διευκρινίζει ότι μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων από 1-7-2011 είναι αδύνατο μέχρι το 2015 να δημιουργηθεί γενικός πίνακας με τις καθαρές συντάξιμες αποδοχές, διότι δεν θα αντιστοιχούν τα έτη υπηρεσίας με τα Μ.Κ.. Θα υπολογίζεται δηλ. η σύνταξη κάποιου μέχρι το 2015 με βάση τα χρόνια υπηρεσίας που θα έχει κατά την έξοδο του από την υπηρεσία αλλά με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που είχε στις 31-10-2011. Ο καθένας είναι ξεχωριστή περίπτωση.

Ο ανωτέρω πίνακας είναι καθαρά ενδεικτικός και ισχύει, αν όλα τα έτη υπηρεσίας είναι στο Δημόσιο και εφόσον τα Μ.Κ αντιστοιχούν στα έτη υπηρεσίας που αναγράφονται, διότι ένας μεγάλος αριθμός δεν έλαβε μισθολογική προαγωγή από 1-7-2011. Στην περίπτωση που στα αναγραφόμενα έτη υπηρεσίας υπάρχει διαφορά ενός (1) Μ.Κ από αυτό που παρουσιάζεται, η διαφορά αυτή θα κυμαίνεται από 12-16 €.

ΤΙΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ (Τ.Π.Δ.Υ. – Μ.Τ.Π.Υ.

Στους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)που εξήλθαν της υπηρεσίας από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο ,μειώνεται κατά 15%, ενώ όσοι εξήλθαν ή εξέρχονται της υπηρεσίας από 1-1-2011 και μετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο, μειώνεται κατά 20%.

Στους ασφαλισμένους του Μ.Τ.Π.Υ. ο νέος τρόπος υπολογισμού του μερίσματος που χορηγεί το Μ.Τ.Π.Υ. για όλους τους μετόχους του, δηλ. το άθροισμα που προκύπτει από τους δύο τύπους υπολογισμού

α) Βασικός μισθός χ 20% χ έτη ασφάλισης χ 0,8075 : 35

β) Τυχόν άλλες αποδοχές χ 20% χ έτη ασφάλισης χ 0,8075 : 35δεναφορά τους εκπαιδευτικούς, διότι το μέρισμα τους υπολογιζόταν και πριν με ποσοστό αναπλήρωσης 20% και δεν είχαν άλλου είδους αποδοχές για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του ΜΤΠΥ για να πάρουν υπομέρισμα.

Όσον αφορά στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. δεν αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος αλλά από 1-9-2011 με το νόμο 3986/2011 (μεσοπρόθεσμο),θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (τύπου ΛΑΦΚΑ) σε όλες τις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 €. κλιμακωτά από 3-10%.   Έτσι:

Για συντάξεις από 300,01 έως 350 € θα παρακρατείται ποσοστό 3% από 350,01έως 400 € θα παρακρατείται ποσοστό 4% από 400,01 έως 450 € θα παρακρατείται ποσοστό 5% κ.ο.κ ανά 50€ και φθάνουμε σε συντάξεις από 650€ και άνω που το ποσοστό παρακράτησης θα είναι 10%. Η παρακράτηση αυτής της εισφοράς θα γίνει σε όσους έχουν από 35 και άνω έτη ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ., γιατί στα 35 έτη η ακαθάριστη σύνταξη είναι 333,20 € και θα γίνει παρακράτηση εισφοράς 10 €.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 αλλάζουν οι ημερομηνίες υποβολής παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονταν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(του Γιάννη Μπαλάγκα, Ειδικού συνεργάτη της Δ.Ο.Ε.)

1. ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 αλλάζουν οι ημερομηνίες υποβολής παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονταν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008.

Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι τώρα οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονταν από τη λήξη του διδακτικού έτους μέχρι 10 Αυγούστου, με τη νέα διάταξη του ν. 4072/2012 οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τη λήξη του διδακτικού έτους μέχρι και 10 Ιουλίου.

Τελευταία επομένως ημερομηνία που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης οι εκπαιδευτικοί είναι η 10η Ιουλίου(πρώτη αίτηση) και η δεύτερη από 25 Ιουλίου μέχρι και 8 Αυγούστου. Η δεύτερη αίτηση παραίτησης υποβάλλεται από 15 έως και 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης.

Από τις 11 Ιουλίου και μέχρι τη λήξη του νέου διδακτικού έτους οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) για λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Καταργείται επίσης για τους εκπαιδευτικούς με την ανωτέρω διάταξη η άπρακτη προθεσμία των δύο (2)μηνών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης που προβλέπει το άρθρο 148 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Έτσι αίτηση παραίτησης εκπαιδευτικού που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μήνα από την υποβολή της.

Ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης Χρονικό διάστημα έγκυρης δεύτερης αίτησης παραίτησης
Από Έως και
22 Ιουνίου 7 Ιουλίου 21 Ιουλίου
1 Ιουλίου 16 Ιουλίου 30 Ιουλίου
Τελευταία ημερομηνία αίτησης παραίτησης
10 Ιουλίου 25 Ιουλίου 8 Αυγούστου
Το άπρακτο δίμηνο γίνεται 1 μήνας
Παραίτηση 22 Ιουνίου Αυτοδίκαιη απόλυση 21 Ιουλίου
Παραίτηση 1 Ιουλίου Αυτοδίκαιη απόλυση 31 Ιουλίου
Παραίτηση 10 Ιουλίου Αυτοδίκαιη απόλυση 9 Αυγούστου

2. ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Στο μόνιμο υπάλληλο που αποχωρεί από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, καταβάλλονται για 3 μήνες αποδοχές ανεξάρτητα από το αν έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Για τον υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και η οικογενειακή παροχή.

Η λήψη τρίμηνων αποδοχών σε κάθε περίπτωση σήμερα συμφέρει τον υπάλληλο (κάτι που μέχρι την ψήφιση του νέου μισθολογίου δεν ίσχυε γι αυτούς που αποχωρούσαν με πολλά έτη υπηρεσίας) για τους εξής λόγους:

α) Στις τρίμηνες αποδοχές υπολογίζεται ο νέος βασικός μισθός, ενώ η σύνταξη υπολογίζεται μέχρι την 31-12-2015, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31-12-2011 με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερες οι τρίμηνες αποδοχές από τη σύνταξη.

β) Μειώνεται το χρονικό διάστημα που μένει κάποιος απλήρωτος όταν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι να βγει η σύνταξη.

γ) Μπορεί να συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια των τρίμηνων αποδοχών το όριο ηλικίας, όπου απαιτείται, για τη λήψη της σύνταξης. π.χ εκπαιδευτικός που αποχωρεί με τη διάταξη 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών και συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας τέλος Οκτωβρίου, μπορεί υποβάλλοντας παραίτηση στις 10 Ιουλίου να αποχωρήσει στις 8Αυγούστου και να λάβει τρίμηνες αποδοχές, οπότε ,όταν από 9 Νοεμβρίου θα αρχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη να έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας. Διαφορετικά αν αποχωρήσει στις 8 Αυγούστου χωρίς τη λήψη τρίμηνων αποδοχών, θα μείνει απλήρωτος το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση του 55ουέτους της ηλικίας.

δ) Ο χρόνος που λαμβάνει κάποιος τρίμηνες αποδοχές δεν είναι συντάξιμος, διότι δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές ούτε για κύρια σύνταξη ούτε για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια. Η μοναδική ασφαλιστική εισφορά που επιβάλλεται είναι υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ γι αυτό και ο χρόνος αυτός είναι συντάξιμος μόνο από το Μ.Τ.Π.Υ.

Έτσι αν κάποιος κατά την προσμέτρηση της υπηρεσίας του έχει στο ΜΤΠΥ π.χ 30 έτη και 3 μήνες, μπορεί να υπολογίσει και τους 3 μήνες που έπαιρνε τρίμηνες αποδοχές και να συμπληρώσει 30 έτη και 6 μήνες, οπότε το μέρισμά του θα υπολογιστεί για 31 έτη.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Μ.Τ.Π.Υ.

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν.4052012 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του μερίσματος που χορηγεί το Μ.Τ.Π.Υ.

α) Για τα έτη υπηρεσίας έως 31-10-2011 λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου που έφερε ο υπάλληλος την 31-10-2011.

β) Για τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν από 1-11-2011 και μέχρι την έξοδό του από την υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία.

γ) Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόματα , οι αποζημιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές, αναλόγως των μηνών που διενεργήθηκε επ’ αυτών η προβλεπόμενη κράτηση για το Ταμείο. Επομένως το Επίδομα Θέσης Ευθύνης χορηγείται από το ΜΤΠΥ ανάλογα με τους μήνες υπηρεσίας στη θέση ευθύνης.

Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων των παραγράφων α + β και της παρ γ΄ είναι το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος.

Υπολογισμός μερίσματος

α΄ υπομέρισμα= Βασικός μισθός (31-10-2011)χ 20% χ 0,8075 χ έτη υπηρ (ως31-10-2011):35 + Βασικός μισθός (από 1-11-2011)χ 20% χ0,8075 χ έτη υπηρ από 1-11-2011: 35

β΄ υπομέρισμα= «τυχόν άλλες αποδοχές» χ 20% χ 0,8075 χ μήνες : 420

Μηνιαίο μέρισμα = α΄ υπομέρισμα + β΄υπομέρισμα

Θυμίζουμε ότι το μέρισμα του Μ.Τ.Π.Υ. είναι μειωμένο κατά 20%από 1-11-2011,σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 τουν.4024/2011. Η ανωτέρω μείωση αφορά όλα τα μερίσματα ανεξαρτήτως ποσού.

Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Πέραν της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης(τύπου ΛΑΦΚΑ) που θεσπίστηκε από 1-9-2011 με το νόμο 3986/2011, κλιμακωτά από3-10% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 €, με το ν.4051/2012οι επικουρικές συντάξεις που χορηγεί το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μειώνονται από 1-1-2012 ως εξής:

Συντάξεις από 200-250 € μείωση 10%.Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 €

Συντάξεις από 250,1- 300 € μείωση 15%.Το ποσό σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 €.

Συντάξεις από 300,01 € και άνω μείωση 20%. Το ποσό σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 255 €

Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης που απομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης του ν.3986/2011.

Οι ανωτέρω μειώσεις των συντάξεων αρχίζουν από 1-1-2012

Τ.Π.Δ.Υ.

Στους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) που εξήλθαν της υπηρεσίας από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείομειώνεται κατά15%,ενώ όσοι εξήλθαν ή εξέρχονται της υπηρεσίας από 1-1-2011 και μετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο , μειώνεται κατά 20%.

Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Leave a Comment »

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: