Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΑΣ (ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΔΡΕΑ)


ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ  Π.Υ.Σ.Π.Ε  ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2310913050 ΚΙΝ.6945938199

E-mail: giakoumisa@sch.gr

                                                                                  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5-2011

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Συναδέλφισσες/οι

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45143/Δ2/13-4-2011 Υπουργική Απόφαση, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης κάθε Διεύθυνσης οφείλουν, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, να προκηρύξουν τις θέσεις των Διευθυντών/τριών όλων των Σχολικών Μονάδων σύμφωνα με το Ν. 3848/2010.

Όσες προκηρύξεις έγιναν τις προηγούμενες μέρες ,από Διευθυντές Εκπαίδευσης, δεν ισχύουν γιατί θα ακολουθήσει διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρο 11 του ν.3848/2010)

 


Ως Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄ και οκταετή (8 ΕΤΗ), τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι/ες έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.

Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Διευθυντών Δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους/στις οποίους/ες συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993.

β) Για θέσεις Διευθυντών/ντριών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε, υποψήφιοι/ες μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

γ) Για θέσεις Διευθυντών/ντριών στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρο12 του ν. 3848/2010)

 


 

Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν:

α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:

1. Την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του/της υποψηφίου/ας και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και

2. Την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του/της υποψηφίου/ας.

β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(άρθρο14 του ν. 3848/2010)

   Α.    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 24

i      Διδακτορικό  6 Μόρια (δεύτερο διδακτορικό δε μοριοδοτείται)

ii        Μεταπτυχιακό 4 Μόρια (δεύτερο μεταπτυχιακό δε μοριοδοτείται)

iii      Διδασκαλείο  3 Μόρια

iv       Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι- Τ.Ε.Ι 3 Μόρια

v         Σ.Ε.Λ.Δ.Ε  1 Μόριο

vi       Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε  Α επιπέδου 2 Μόρια

vii     Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε  Β επιπέδου 3 Μόρια

viii   Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας επιπέδου Β2 1,5 Μόρια

ix       Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας επιπέδου ανώτερου του  Β2  2,5 Μόρια

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

1. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται.

2. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και  των δύο επιπέδων, μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη.

3. Αν ο/η υποψήφιος/α κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας, μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας.

Β.     ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 14

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:    8 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

Για κάθε χρόνο πέραν του υποχρεωτικού, για τη συμμετοχή στις επιλογές 0,50 μόρια

Π.χ. Εκπαιδευτικός με 14 χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας παίρνει 3 μόρια (6 χρόνια πέραν του υποχρεωτικού Χ 0,50=3 Μόρια).

Το σύνολο των μορίων αυτής της κατηγορίας καλύπτεται με 24 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία.

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:           6 Μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

1. Άσκηση καθηκόντων Παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή ή Προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., Υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 0,50 μόρια για κάθε έτος.

Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση που αναφέρεται παραπάνω, αποτιμάται με 2 μόρια κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή, Διευθυντή ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή Διευθυντή σχολικής μονάδας, που αξιολογείται με 4 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

Με 4 μόρια κατ’ ανώτατο όριο αξιολογείται και η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τη θέση αυτή. Αν ο/η υποψήφιος/α άσκησε καθήκοντα Διευθυντή και Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή Προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.

Π.χ Αν κάποιος/α άσκησε καθήκοντα Διευθυντή/ντριας Σχολικής μονάδας για 6 χρόνια, μοριοδοτείται με 3 μόρια.

2. Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου: 0,25 μόρια για κάθε έτος συμμετοχής και έως 3 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 15

Το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του συμβουλίου επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του/της υποψηφίου/ας, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών. Η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους/τις εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα στοιχεία που ο/η υποψήφιος/α αναφέρει στο βιογραφικό του/της σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

1ο. Εκπαιδευτικός με 18 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία, Διδασκαλείο ,πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε 1ου επιπέδου και 4 χρόνια Διευθυντής/ντρια, έχει: 5 μόρια από εκπαιδευτική υπηρεσία , 3 μόρια από το Διδασκαλείο, 2 μόρια από Τ.Π.Ε και 2 μόρια από διοικητική εμπειρία . Σύνολο 12  Μόρια.

2ο. Εκπαιδευτικός με 22 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία, Μεταπτυχιακό, πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε 2ου επιπέδου, γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 έχει: 7 μόρια από εκπαιδευτική υπηρεσία, 4 από το Μεταπτυχιακό, 3 από Τ.Π.Ε και 1,5 από ξένη γλώσσα. Σύνολο 15,5 Μόρια.

Η βαρύτητα της συνέντευξης σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλη και φτάνει έως και το70% της συνολικής μοριοδότησης.

 ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Advertisement

3 Σχόλια to “Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΑΣ (ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΔΡΕΑ)”

 1. Αλέξανδρος Γεωργαντόπουλος Says:

  Καλημέρα. Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε αν η θέση του Υποδιευθυντή – Υπεύθυνου ολοημέρου προγράμματος σε 5/θεσιο δημοτικό σχολείο μοριοδοτείται; Ευχαριστώ.

  • alextekidi Says:

   μοριοδοτείται μονο στην περίπτωση που δεν έχεις περισσότερα μόρια από θέση Δ/ντή(Σε όλες τις περιπτώσεις παίρνεις μόνο τα μόρια από μία θέση… αυτή με τα περισσότερα)

 2. kritharioti@sch.gr Says:

  ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΧΙ.
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ.,


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: