ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. και Δ.Ε.


Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων

1.1. Αρμόδια όργανα για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά, τα ανώτερα περιφερειακά και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών.

1.1.1. Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ) είναι αρμόδια για:

α. Αποσπάσεις στην κεντρική υπηρεσία και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, για άσκηση διοικητικού έργου.

β. Αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, για άσκηση διοικητικού έργου

γ. Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

1.1.2. Τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΑΠΥΣΠΕ /ΑΠΥΣΔΕ)  είναι αρμόδια για:

α. Αποσπάσεις στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, για άσκηση διοικητικού έργου

β. Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών σχολείων και σε ΚΕΔΔΥ

γ. Αποσπάσεις σε πειραματικά σχολεία

δ. Αποσπάσεις σε καλλιτεχνικά σχολεία

ε. Αποσπάσεις σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

στ. Αποσπάσεις σε μειονοτικά σχολεία

ζ. Αποσπάσεις σε μουσικά σχολεία

Οι αποσπάσεις των περιπτώσεων β έως και ζ αφορούν τους εκπαιδευτικούς του ίδιου ΑΠΥΣΠΕ/ΔΕ

1.1.3. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)  είναι αρμόδια για τις αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

1.2. Όταν τα ανωτέρω ΥΣ συνεδριάζουν για αποσπάσεις εκπ/κών σε μειονοτικά σχολεία, συμμετέχουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζόμενων στα σχολεία αυτά.

 

2. Εκτέλεση αποσπάσεων

Οι προτάσεις των κεντρικών, των ανώτερων περιφερειακών και των περιφερειακών ΥΣ εκτελούνται με απόφαση του Υπουργού ΠΔΒΜΘ, του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης και του Διευθυντή εκπαίδευσης, αντίστοιχα, εκτός από τις αποσπάσεις του εδαφίου α της παραγράφου 1.1.2. που εκτελούται με απόφαση του Υπουργού ΠΔΒΜΘ

Πρόταση ΟΛΜΕ–ΔΟΕ: Κατάργηση της παραγράφου 1 και 3, περ. β του άρθου 31 του ν. 3848/2010, για τις αποσπάσεις των υπαραρίθμων σε σχολείου άλλου νομού της ίδιας ή άλλης περιφερειακής διεύθυνσης.

Πρόταση ΟΛΜΕ: Για τις αποσπάσεις σε Πειραματικά, Καλλιτεχνικά και Μουσικά σχολεία αρμόδια είναι τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)

 

3. Κριτήρια για τις αποσπάσεις

3.1.Για τις αποσπάσεις στην KY και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση ή στη διοίκηση της εκπαίδευσης

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοίκηση, τη νομική ή άλλη επιστήμη

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΔΒΜΘ

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω

Για το σκοπό αυτό στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί με απόσπαση και αναφέρονται τα συγκεκριμένα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και η αριθμητική αποτύπωσή τους.

3.2.1. Κατά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποσπώνται, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης (άρθρο … αυτού του νόμου)

β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001)

γ)Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρα 93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010)

δ) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών (παρ.3, άρθρου  47 ν. 2304/95)

Αν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στην περιοχή όπου θεμελιώνουν δικαίωμα απόσπασης,σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, η απόσπαση πραγματοποιείται σε όμορη αυτής περιοχή(ν.3852, άρθρο 93)

3.2.2. Κατά τις αποσπάσεις εντός του ιδίου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποσπώνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων λειτουργών μέσης εκπαίδευσης ή των συλλόγων των δασκάλων ή αιρετοί εκπρόσωποι στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών ή μέλη των προεδρείων των νομαρχιακών τμημάτων της ΑΔΕΔΥ και ζητούν απόσπαση σε σχολεία της έδρας αυτών (παρ. άρθρου 16, παρ.Γ8, ν. 1566/85).

3.2.3. Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στα λειτουργικά κενά που απομένουν μετά τη διαδικασία των  προηγούμενων παραγράφων 3.2.1. και 3.2.2. αυτού του άρθρου, καθώς και για τις αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη:

 

α) από τα κριτήρια για τις μεταθέσεις του άρθρου… αυτού του νόμου:

i) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται με μια (1)μονάδα ανά έτος

ii) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10)μονάδες

iii) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες

iv) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:

Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες

Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν έξι (6) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες

Οι εκπαιδευτικοί με μονογονεϊκή οικογένεια, λόγω απόκτησης παιδιών χωρίς να έχει προηγηθεί γάµος, λαμβάνουν έξι(6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει

Οι εκπαιδευτικοί που είναι έγγαμοι, σε διάσταση, σε διάζευξη ή  χηρεία ή με μονογονεϊκή οικογένεια λαμβάνουν πέντε (5} μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο), εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

β)Οι βαριές και δυσίατες ασθένειες:

i. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μόνάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω)

ii. των γονέων τους που είναι δημότες από διετίας δήμου της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν την επιμέλειά τους (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω)

iii. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (μονάδες 5).

Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται με γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά (άρθρο 7 ν. 3863/2010)

γ) η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3)

δ) Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά (μονάδες 2)

3.2.3. Τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια είναι δυνατό, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφασή τους, να αποσπούν εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν έκτακτα και ειδικά προβλήματα, ανεξάρτητα από τις μονάδες απόσπασης που συγκεντρώνουν.

4.Για τις αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών σχολείων, σε ΚΕΔΔΥ, σε πειραματικά, καλλιτεχνικά, μουσικά, μειονοτικά σχολεία και σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τα υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια για τις μεταθέσεις.

Πρόταση ΟΛΜΕ-ΔΟΕ: Τα κριτήρια να καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

 

4. Κωλύματα αποσπάσεων

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση οι παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών:

α. Οι νεοδιόριστοι που διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στην περιοχή ή στο σχολείο του πρώτου διορισμού τους, προκειμένου για τις αποσπάσεις στην KY και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης. Εξαιρούνται οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία του άρθρου … αυτού του νόμου.

β. Όσοι είναι στελέχη της εκπ/σης (σχολικοί σύμβουλοι, δ/ντές δ/σεων, προϊστάμενοι γραφείων, προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων, διευθυντές και υποδ/ντές σχολείων)

γ.  Όσοι υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31η Αυγούστου του έτους που γίνονται οι αποσπάσεις

δ. Όσοι ανήκουν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, πειραματικά, μουσικά, καλλιτεχνικά ή μειονοτικά σχολεία και σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προκειμένου για τις αποσπάσεις στην KY και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχουν εξαντλήσει τον προβλεπόμενο χρόνο  υποχρεωτικής παραμονής σε αυτά.

5. Διαδικασία αποσπάσεων και τοποθετήσεων

5.1. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με την εξής σειρά:

α. Αποσπάσεις στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ

β. Αποσπάσεις στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης

γ. Αποσπάσεις σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ

δ. Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών σχολείων και σε ΚΕΔΔΥ, σε πειραματικά σχολεία, σε καλλιτεχνικά σχολεία,σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε μειονοτικά σχολεία, σε μουσικά σχολεία

ε. Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

στ. Αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

5.2. Ειδικότερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, αποσπούν ή τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά:

α. Αποσπάσεις και τοποθετήσεις  υπεραρίθμων

β. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΥΣ

γ. Αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο της περιοχής αρμοδιότητας του συμβουλίου και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλες περιοχές

δ. Προσωρινές τοποθετήσεις μεταταχθέντων

ε. Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιορίστων

στ. Τοποθετήσεις αναπληρωτών

5.3. Όταν ικανοποιείται το αίτημα εκπαιδευτικού για μια κατηγορία απόσπασης, δεν εξετάζονται οι αιτήσεις που τυχόν έχει υποβάλει για άλλες κατηγορίες απόσπασης.

Οι κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι αποσπάσεις εξετάζονται μετά την ανακοίνωση των μόνιμων διορισμών και των μετατάξεων, που έπονται των μεταθέσεων.

Πρόταση ΟΛΜΕ: Οι αποσπάσεις και οι τοποθετέσεις της περίπτωσης 5.2.γ να μη συνεξετάζονται, αλλά να προηγούνται οι αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο.

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

1. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση σε σχολεία που λειτουργούν στην περιοχή του δήμου της έδρας τους.

Έδρα του εκπαιδευτικού αποτελεί ο δήμος όπου υπάγεται η μόνιμη κατοικία του. Αλλαγή έδρας γίνεται με γραπτή δήλωση του εκπαιδευτικού μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους και ισχύει από το μεθεπόμενο σχολικό έτος. Η δήλωση συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία.

2. Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ΔΒΜΘ, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη εισηγήσεις των ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων και γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, που διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια και τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, αντίστοιχα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων

β) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών

γ) την οργανικότητα (μόνο για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)

δ) την απόστασή των σχολείων από την έδρα της περιφερειακής ενότητας (νομού)

ε) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και

στ) το υψόμετρο.

Για τη διατύπωση γνώμης από τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ο Υπουργός τάσσει εύλογη προθεσμία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας η κατάταξη των σχολείων σε κατηγορίες γίνεται ύστερα από πρόταση των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, που λαμβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις των ανώτερων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

3. Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ κατηγορίες υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11 και 12 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα.

Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να ορίζονται συγκεκριμένα σχολεία της ΙΒ κατηγορίας για τα οποία υπολογίζονται 15 μονάδες μετάθεσης αντί 12, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών διαβίωσης σε αυτά.

4. Για το χρόνο που αφορά σε εκπαιδευτικές άδειες, άδειες χωρίς αποδοχές και άδειες ανατροφής τέκνου δεν υπολογίζονται περισσότερες της μιας (01) μονάδες μετάθεσης λόγω δυσμενών συνθηκών.

5. Σε κάθε σχολικό συγκρότημα ή ομάδα σχολείων δημιουργούνται θέσεις επικουρικών ή αναπληρωματικών εκπαιδευτικών, ώστε να αναπληρώνονται άμεσα εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν μακροχρόνια άδεια ή μετακινούνται, για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Διαφωνία ΟΛΜΕ: η άδεια ανατροφής τέκνου να λαμβάνεται κανονικά υπόψη για τη μοριοδότηση λόγω δυσμενών συνθηκών

Πρόταση ΟΛΜΕ & ΔΟΕ: Κατάργηση ως προϋπόθεσης για μετάθεση της 3ετίας για τους νεοδιόριστους και της 2ετίας για όλες τις άλλες κατηγορίες.

Πρόταση ΔΟΕ: Κατάργηση των περιοχών μετάθεσης. Σε κάθε ΠΥΣΠΕ να υπάρχει μια μόνο περιοχή μετάθεσης.

6. Για τις μεταθέσεις στα πειραματικά σχολεία, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:

α. Διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής ή στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού (μονάδες 6)

β. Μεταπτυχιακός τίτλος  στις επιστήμες της αγωγής ή στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού (μονάδες 4)

γ. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλους επιστημονικούς τομείς (μονάδες 3)

δ. Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλους επιστημονικούς τομείς (μονάδες 2)

ε. Διετής μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (μονάδες 3)

στ. Πιστοποιημένη επιμόρφωση β΄ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες (μονάδες 3)

ζ. Πιστοποιημένη ετήσια επιμόρφωση στις επιστήμες της αγωγής ή στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού ή σε ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ και ΑΣΠΑΙΤΕ/ ΣΕΛΕΤΕ, εφόσον δεν αποτελεί προσόν διορισμού (μονάδες 2)

η. Άλλα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής ή  την ειδικότητα του εκπαιδευτικού, τα οποία προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα στην αίτηση στοιχεία και μπορεί να διαπιστώνονται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου (μονάδες μέχρι 3)

7. Για τις μεταθέσεις στα ΣΜΕΑΕ, στις τάξεις υποδοχής και σταΚΕΔΔΥ τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, τα εξής κριτήρια:

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ, ή στη σχολική ψυχολογία ή στην ειδική φυσική αγωγή, αν πρόκειται για εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ11 ( 8 μονάδες)

β) Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ, ή στη σχολική ψυχολογία ή στην Ειδική Φυσική Αγωγή, αν πρόκειται για εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ11 (μονάδες 6)

γ) Τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής (μονάδες 4)

δ) Πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΕΑΕ, δηλαδή πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με αντικείμενο την ειδική προσχολική αγωγή ή παιδαγωγικών τμημάτων ειδικής αγωγής με κατεύθυνση νηπιαγωγών και πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης ειδικής αγωγής ή παιδαγωγικών τμημάτων ειδικής αγωγής με κατεύθυνση δασκάλων ή τμημάτων εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την ΕΑΕ ή την ειδική φυσική αγωγή ή την ειδική φυσική αγωγή-θεραπευτική γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία» (μονάδες 4)

ε) Μόνιμη αναπηρία του ίδιου του εκπαιδευτικού 67% και άνω, που πιστοποιείται από πρωτοβάθμια ή από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Η υγειονομική επιτροπή γνωματεύει επίσης ότι ο εκπαιδευτικός κρίνεται ικανός για την εκτέλεση των καθηκόντων του  και ότι η αναπηρία του δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας (μονάδες 3).

στ) Μόνιμη αναπηρία παιδιού του εκπαιδευτικού, σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που πιστοποιείται είτε  από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή (μονάδες 2,5).

ζ) Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου ετήσιας επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο ΠΔΒΜΘ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών και  προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές ΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο ΠΔΒΜΘ,, αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών (μονάδες 2,5).

η) Η διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ ή τάξεις υποδοχής καθώς και η θητεία του σε ΚΕΔΔΥ με οποιαδήποτε σχέση (οργανική θέση ή απόσπαση μονάδες 0,50 για κάθε έτος μέχρι 2)

Θ)Άλλα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, τα οποία προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα του εκπαιδευτικού και τα συνημμένα στην αίτησή του στοιχεία, τα οποία μπορεί να διαπιστώνονται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου (μονάδες μέχρι 3)

8. Για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας στα μουσικά σχολεία τα αρμόδια συμβούλια λαμβάνουν  υπόψη:

α. Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής (μονάδες 6)

β. Διδακτική εμπειρία σε μουσικά σχολεία (μονάδες 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 4)

γ. Αποδεδειγμένη σχέση του εκπαιδευτικού με τις τέχνες και τη μουσική ειδικότερα, που προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα στην αίτηση στοιχεία και μπορεί να διαπιστώνεται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου (μονάδες μέχρι 3)

9. Για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16 στα μουσικά σχολεία τα αρμόδια συμβούλια λαμβάνουν  υπόψη:

α. Για το μάθημα των θεωρητικών της μουσικής (μουσική θεωρία και πράξη)

i. πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης (μονάδες 6)

ii. διδακτική εμπειρία σχετική με το συγκεκριμένο μάθημα (1 μονάδα για κάθε έτος)

iii. τεκμηριωμένη ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος ( μέχρι 3 μονάδες)

β. Για το μάθημα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής

i. δίπλωμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής (μονάδες 6)

ii. διδακτική εμπειρία σχετική με το συγκεκριμένο μάθημα (1 μονάδα για κάθε έτος)

iii. γνώση του δημοτικού τραγουδιού ή τεκμηριωμένη ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος ( μέχρι 3 μονάδες)

γ. Για το μάθημα της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων

i. αντίστοιχος τίτλος σπουδών (μονάδες 6)

ii. διδακτική εμπειρία σχετική με το συγκεκριμένο μάθημα ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις εκπαιδευτικών με τα τυπικά προσόντα για το μάθημα αυτό,  σχετική με το μάθημα της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων (1 μονάδα για κάθε έτος)

iii. τεκμηριωμένη ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος ( μέχρι 3 μονάδες)

δ. Για το μάθημα των ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων

i. δίπλωμα ή πτυχίο μουσικού οργάνου (μονάδες 6)

ii. διδακτική εμπειρία σχετική με το συγκεκριμένο μάθημα (1 μονάδα για κάθε έτος)

iii. τεκμηριωμένη ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος ( μέχρι 3 μονάδες)

Οι μονάδες από την ενασχόληση του εκπαιδευτικού με το αντικείμενο του μαθήματος περιπτώσεις α-δ) υπολογίζονται μόνον εφόσον ο εκπαιδευτικός είναι κάτοχος του αντίστοιχου τίτλου ή διπλώματος. Η ενασχόληση προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα στην αίτηση στοιχεία και μπορεί να διαπιστώνεται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου (μονάδες μέχρι 3)

10. Για τις μεταθέσεις στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α. Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (8 μονάδες)

β. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής (μονάδες 6)

γ. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής (μονάδες 4)

δ. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους (μονάδες 3)

ε. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (μονάδες 0,5 για κάθε έτος μέχρι 2)

στ. Διδακτική εμπειρία σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστη­ριακά τμήματα (μονάδες 0,25 για κάθε έτος μέχρι 1)

ζ. Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, επιπέδου Β2 τουλάχιστον  (μονάδες 0.5 για κάθε γλώσσα και μέχρι 1)

η. Η ενασχόληση του εκπαιδευτικού με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, που προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα στην αίτηση στοιχεία και μπορεί να διαπιστώνεται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου (μονάδες μέχρι 3)

11. Για τις μεταθέσεις στα καλλιτεχνικά σχολεία τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (μονάδες 6)

β. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής (μονάδες 4)

γ. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους (μονάδες 3)

δ. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία καλλιτεχνικά σχολεία (μονάδες 0,5 για κάθε έτος μέχρι 2)

ε. Ενασχόληση με θέματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, που προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα στην αίτηση στοιχεία και μπορεί να διαπιστώνεται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου (μονάδες μέχρι 3)

12. Για τις μεταθέσεις στα μειονοτικά σχολεία τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:

α. Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα μειονοτικών σχολείων (μονάδες 6)

β. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (μονάδες 0,5 για κάθε έτος μέχρι 2)

γ. Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών,  επιπέδου Β2 και άνω (μον.0.5 για κάθε γλώσσα και μέχρι 1)

δ. Εξοικείωση του εκπαιδευτικού με άλλους πολιτισμούς ή και με θρησκευτικές πρακτικές των διδασκομένων (μονάδες μέχρι 3)

ε. Καταλληλότητα του εκπαιδευτικού για προσφορά εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία μειονοτικής εκπαίδευσης  (μονάδες μέχρι 3)

Τα κριτήρια των περιπτώσεων δ και ε αυτής της παραγράφου προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά και μπορεί να διαπιστώνονται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί των παραγράφων 1-7 αυτού του άρθρου συγκεντρώνουν ίδιο αριθμό μονάδων μετάθεσης μετατίθενται εκείνοι που υπερτερούν στα επιμέρους κριτήρια, με τη σειρά που αυτά αναφέρονται.

Μαρούσι, 22 – 3 – 2011

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναρτήθηκε στις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ. Leave a Comment »

Mε αφορμή Δελτίο Τύπου της «αυτοαποκαλούμενης» «Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με αφορμή Δελτίο Τύπου της «αυτοαποκαλούμενης» «Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που κοινοποιήθηκε στα σχολεία, λειτουργώντας παραπλανητικά και απεργοσπαστικά, βάζοντας ουσιαστικά πλάτη στις επιλογές του Υπουργείου Παιδείας ανακοινώνει τα εξής:

Η κήρυξη της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 30 του Μάρτη 2011 μαζί με την ΟΛΜΕ, ΟΕΝΓΕ και άλλους κλάδους εργαζομένων εξαγγέλθηκε, με αιτήματα αιχμής:

 • Όχι στο Νέο Σχολείο, στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις-υποβιβασμούς σχολείων, την κατάργηση των Διδασκαλείων, την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
 • Όχι στο νέο μισθολόγιο λαιμητόμο και τη σύνδεση μισθού-παραγωγικότητας.
 • Να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΑΔ ώστε να εξασφαλιστεί δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους δικαιούχους.
 • Να πληρωθούν τώρα οι αναπληρωτές του ΕΣΠΑ.
 • Έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων ΤΩΡΑ.

Είναι κατανοητό πως το δελτίο τύπου της παραπάνω οργάνωσης έχει άλλη στόχευση και καλούμε τα μέλη μας να αγνοήσουν  τέτοιες προκλητικές ενέργειες που επιδιώκουν να φέρουν σύγχυση στον Κλάδο μας.

ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ: Παλλαϊκό συλλαλητήριο 30-3-2011


ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΙΣ 11:00

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ

Αναρτήθηκε στις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ. Ετικέτες: . 1 Comment »

Η πρόταση για το «νέο σχολείο», κατανομή ωρών πρόγραμμα σπουδών, μαθησιακά και διδακτικά πεδία, ωράριο Δημοτικών – Γυμνασίων


ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ

Νέο Σχολείο και Πρόγραμμα Σπουδών: Κεντρικές Επιδιώξεις

Το υπό διαμόρφωση κείμενο βασικών αρχών και προσανατολισμών του ΠΣ φιλοδοξεί να λειτουργήσει, μέσω των θεσμών, ως εργαλείο ρύθμισης της δυναμικής της Ελληνικής Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης –Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο– στις κατευθύνσεις του Νέου Σχολείου όπως τις όρισε η Πολιτεία. Επιγραμματικά, τα νέα ΠΣ καλούνται να υπηρετήσουν ένα σχολείο Ολοήμερο, Καινοτόμο, Αειφόρο, Ενταξιακό και Ψηφιακό.

Oι τρόποι με τους οποίους το ΠΣ επιχειρεί να στηρίξει το Νέο Σχολείο χαρακτηρίζονται από:

·                    Την καθιέρωση και ενίσχυση της καινοτομίας και δημιουργικότητας σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξής του.

·                    Την έμφαση  στις διαδικασίες εφαρμογής του ΠΣ με  την αξιοποίηση της πιλοτικής του εφαρμογής

·                    Την εστίαση σε μορφωτικούς στόχους/ικανότητες, οι οποίοι αποτελούν κατευθυντήριους σκοπούς του ΠΣ, και επομένως διατρέχουν  όλα τα διδακτικά/μαθησιακά πεδία και αντικείμενα.

·                    Την έμφαση στη διασύνδεση και  επικοινωνία των διδακτικών/μαθησιακών αντικειμένων και στις θεμελιώδεις ιδέες/έννοιες και διαδικασίες

·                    Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την «Σχολική και Κοινωνική Ζωή» με σχετικές  θεματικές ενότητες, τη σύνδεση με τις τοπικές κοινότητες  και την καλλιέργεια ικανοτήτων με οριζόντια και κάθετη σύνδεση με τα μαθησιακά αντικείμενα.

·                    Την εγκάρσια διάχυση των ιδεών της προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφορίας και. και του πολιτισμού.

·                    Την προώθηση της παιδαγωγικής της διαφοροποίησης στη διδασκαλία-μάθηση και την έμφαση στην αξιολόγηση για τη ανατροφοδότηση και βελτίωση της μάθησης

·                    Την προώθηση της ψηφιακής επικοινωνίας σε ισορροπία με τις κλασικές μορφές «προφορικότητας» και «εγγραματισμού».

·                    Την οργάνωση των διδακτικών-μαθησιακών αντικειμένων σε ευρύτερα μαθησιακά-διδακτικά πεδία και την ενίσχυση της αυτονομίας-ευελιξίας της σχολικής μονάδας στη διαχείριση του ωρολογίου προγράμματος

 

Φιλοδοξία  του ΠΣ, μέσα από την εφαρμογή του, είναι τα σχολεία να αναπτύσσονται σε ζωντανούς οργανισμούς μάθησης, σε ελκυστικά περιβάλλοντα και σε δημιουργικές κοινότητες εκπαιδευτικών-μαθητών και γονέων. Το ΠΣ του Νέου Σχολείου, δεν  περιλαμβάνει μόνο συγκεκριμένους στόχους και διαδικασίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στη εκπαιδευτική πράξη, αλλά επιδιώκει να αποτελέσει μια γέφυρα ανάμεσα στους κεντρικούς/κατευθυντήριους   σκοπούς και την εκπαιδευτική πράξη.  Για το λόγο  αυτό στα προγράμματα δίνεται έμφαση στην αλληλεπίδραση μαθητών-εκπαιδευτικών και μάθησης.

Επιδίωξη είναι τα Προγράμματα Σπουδών να χαρακτηρίζονται απο   σαφήνεια στους στόχους, να είναι περιεκτικά και εύχρηστα, ανοικτά στις συνεχείς εξελίξεις, συνεχώς ανανεούμενα και  ευέλικτα ώστε να αναπροσαρμόζονται  στις ανάγκες των μαθητών, και στη χρήση πολλαπλών πηγών.  Τα προγράμματα θα παρέχουν διαδικασίες και εργαλεία για την αξιοποίηση στην καθημερινή πρακτική της διδασκαλίας-μάθησης

Η παρουσίαση του ΠΣ που ακολουθεί, περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά στην πολιτική/ κοινωνική ανάλυση που επιβάλλει τη συγκεκριμένη μορφή του Νέου Σχολείου, δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που πρέπει να υλοποιηθούν. Με βάση την ανάλυση αυτή θα δικαιολογήσει μια σειρά από αξίες και γενικούς στόχους που θα επιδιώκει η Ελληνική Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Θα δομήσει, στη συνέχεια, μια σειρά από περιεχόμενα, διδακτικές διαδικασίες, σχολικές δραστηριότητες κ.ά., που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις αξίες και τους γενικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη όσα η θεωρία μας διδάσκει για την ανάπτυξη των παιδιών και την κοινωνική δυναμική του Σχολείου. Και τέλος θα προσδιορίσει αιτιολογημένα διαδικασίες αξιολόγησης που θα στηρίζουν αξίες, στόχους, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα, μέσω των εκπαιδευτικών, την ανατροφοδότηση και ανανέωση του ίδιου του ΠΣ, καθώς και τη στήριξη και επαγγελματική αναβάθμιση των λειτουργών που θα το υλοποιήσουν.

Εισαγωγή

Τους σκοπούς της Υποχρεωτικής εκπαίδευσης τους περιγράφει ο Νόμος 1566/85 και τους εξειδικεύουν, προσαρμόζοντάς τους στις σημερινές συνθήκες, τα πρόσφατα κείμενα του ΥπΠΔΒΜΘ για το Νέο Σχολείο.

Με βάση τα παραπάνω το ΠΣ επιχειρεί να στηρίξει ένα Νέο Σχολείο:

·                    Ολοήμερο. Με δεδομένο ότι οι ανάγκες που επιβάλλουν το Ολοήμερο Σχολείο έχουν κοινωνική βάση, το ΠΣ θα πρέπει να φροντίσει τη βιωσιμότητα ενός ολοήμερου προγράμματος εγκαθιστώντας στο σχολικό χώρο δραστηριότητες και σχέσεις που θα κάνουν τη ζωή των μαθητών και των εκπαιδευτικών ενδιαφέρουσα, δημιουργική και ευχάριστη. Με δεδομένη την ποικιλία που επιβάλλουν οι ατομικές διαφορές, τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, το ΠΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει σε όλα του τα βήματα διαφοροποιημένες προσεγγίσεις (διδασκαλίας, μάθησης, αξιολόγησης, δραστηριοτήτων κ.λπ.), που ενώ θα συνδέονται με διαφορετικά ενδιαφέροντα, θα υπηρετούν, ταυτόχρονα, τους ίδιους σκοπούς και θα προωθούν τις ίδιες αξίες.

·                    Καινοτόμο: με δεδομένο ότι οι ανάγκες που επιβάλλουν την προώθηση της καινοτομίας προέρχονται από το γεγονός των ταχύτατων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών κλπ μεταβολών, το ΠΣ θα πρέπει να στηρίζει την καινοτομία τόσο σε επίπεδο  εκπαιδευτικών διαδικασιών (να εμποδίζει τη γήρανση του εκπαιδευτικού συστήματος) όσο και σε επίπεδο δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους (να προωθεί με κάθε τρόπο τη δημιουργικότητα και στη μάθηση και στη διδασκαλία). Η συγκεκριμένη διάσταση του ΠΣ βρίσκεται σε συμφωνία με τη διάσταση της διαφοροποίησης (που προαναφέρθηκε). Και εδώ, αξίες και γενικοί σκοποί θα πρέπει να παραμένουν στο επίκεντρο και να προσανατολίζουν την καινοτομία.

·                    Αειφόρο: με δεδομένο ότι το χαρακτηριστικό της αειφορίας επιβάλλεται από τα τρέχοντα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και συνδέεται με ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, το ΠΣ πρέπει αφενός να διαχειριστεί τις ιδέες της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, με την προώθηση περιεχομένων και δραστηριοτήτων που θα διασώσουν συγκεκριμένες απειλές και προοπτικές από τον διαφαινόμενο κίνδυνο της μετατροπής τους σε θεωρητικά στερεότυπα και αφετέρου να διαχύσει τις ίδιες ιδέες σε όλα τα μαθησιακά-διδακτικά αντικείμενα (μιας και όλα τα σχετικά γνωστικά πεδία αλλά και οι καθημερινές δραστηριότητες συνδέονται με αυτές).

·                    Ενταξιακό: με δεδομένο ότι το χαρακτηριστικό αυτό επιβάλλεται αφενός από τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και αφετέρου από τη γενικότερη αρχή ότι η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και δεν υποσκελίζει κανένα από τα παιδιά της, το ΠΣ πρέπει να φροντίσει σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξής του να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις, τις αναπηρίες, τα προσωπικά μαθησιακά προβλήματα αλλά και τα διαφορετικά μαθησιακά προφίλ των μαθητών, ενεργητικά και όχι αμυντικά. Την κατεύθυνση αυτή εξυπηρετούν τόσο οι διαφοροποιημένες διδακτικές-μαθησιακές και αξιολογικές πρακτικές, όσο και η καθιέρωση της εκπαιδευτικής καινοτομίας και της δημιουργικότητας.

·                    Ψηφιακό: με δεδομένο ότι το χαρακτηριστικό αυτό επιβάλλεται από την καθιέρωση των νέων τεχνολογιών στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας, το ΠΣ θα πρέπει να καλλιεργήσει και να χρησιμοποιήσει στο έπακρο αυτή τη μορφή της «νέας προφορικότητας» χωρίς να υποβαθμίσει ταυτόχρονα τη χρήση και την αξία της κλασικής «εγγραμματοσύνης». Το ΠΣ θα φροντίσει με ιδιαίτερη έμφαση αυτή την ισορροπία: ισορροπία ανάμεσα στα κείμενα ως μέσα (ψηφιακά κείμενα ή υπερκείμενα, δεδομένα, πληροφορίες κλπ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τροποποιηθούν, συνδυαστούν…) και τα κείμενα ως φορείς της συλλογικής μνήμης (κείμενα αναφοράς που είτε σε ψηφιακή μορφή είτε σε μορφή βιβλίων διαβάζονται, χρησιμοποιούνται αλλά δεν τροποποιούνται από τους μαθητές-χρήστες τους, οι οποίοι και θα πρέπει να μάθουν να αναφέρονται στους δημιουργούς τους).

Συνολικά, και με βάση τα παραπάνω, οι τρόποι με τους οποίους το ΠΣ επιχειρεί να στηρίξει το Νέο Σχολείο συναρθρώνονται:

·                    Στη προώθηση της διαφοροποίησης στη διδασκαλία-μάθηση και αξιολόγηση.

·                    Στην καθιέρωση και ενίσχυση της καινοτομίας και δημιουργικότητας σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξής του.

·                    Στην εγκάρσια διάχυση των ιδεών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

·                    Στην προώθηση της ψηφιακής επικοινωνίας σε ισορροπία με τις κλασικές μορφές «προφορικότητας» και «εγγραμματοσύνης».

Πέρα όμως από τα παραπάνω που σηματοδοτούν αλλαγές, το ΠΣ θα πρέπει να διαχειριστεί αρμονικά και το γεγονός ότι στην Ελλάδα σήμερα διαθέτουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα με μακρά και ισχυρή παράδοση, που καθοδηγείται από ένα πρόσφατο ΠΣ, το οποίο έχει επιχειρήσει να εισαγάγει και να καθιερώσει καινοτομίες όπως η διαθεματική προσέγγιση των μαθησιακών-διδακτικών αντικειμένων (οργανωμένη στη βάση κομβικών εννοιών), η ευέλικτη ζώνη κλπ. Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της Ελληνικής εκπαιδευτικής παράδοσης, που δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε, αποτελεί η ισχυρή θεσμική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Το χαρακτηριστικό αυτό φαίνεται να αποδυναμώνει τις καινοτομίες του τρέχοντος ΠΣ (π.χ. την ανοιχτή και συστηματική λειτουργία της ευέλικτης ζώνης). Φαίνεται επίσης ότι διαμορφώνει ένα μάλλον δύσκολο υπόβαθρο για τις αλλαγές που προωθεί το Νέο Σχολείο: τη διαφοροποίηση στη διδασκαλία και την αξιολόγηση, την καινοτομία στη μάθηση και τη διδασκαλία, την λογική ψηφιακής πρόσβασης στις πηγές κ.ο.κ.

Επομένως, οι μηχανισμοί μέσω των οποίων το συγκεκριμένο ΠΣ θα επιχειρήσει να προωθήσει τις αλλαγές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τόσο την ανάγκη της ομαλής μετάβασης, όσο και την εμπειρία της προηγούμενης τουλάχιστον μεταβολής.

Με βάση τις παραπάνω δεσμεύσεις επιχειρούμε μια πρώτη συνολική αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών του ΠΣ για το Νέο Σχολείο που θα διέπουν…

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ…  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: http://www.alfavita.gr/artro.php?id=27609

Νέα µέθοδος διδασκαλίας σε Δηµοτικά και Γυµνάσια


ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ σχολική χρονιά θα εφαρµοστούν νέα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η αρχή θα γίνει πιλοτικά σε 110 – 130 Δηµοτικά και Γυµνάσια τον Σεπτέµβριο του 2011 και τη σχολική χρονιά 2012/13 θα γενικευτούν σεόλα τα σχολεία. Οι αλλαγές αυτές θα αφορούν νέους τρόπους διδασκαλίας και χειρισµού της διδακτέας ύλης, ενώ δεν προβλέπονται νέα βιβλία.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Φέτος δεν θα γίνουν νέες κρίσεις Προϊστάµενων Διευθύνσεων και Γραφείων, ενώ αντίθετα θα γίνουν κρίσεις – επιλογές Σχολικών Συµβούλων Πρωτοβάθµιας καιΔευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Για την πλήρωση µε επιλογή 300 θέσεων Σχολικών Συµβούλων Δηµοτικής Εκπαίδευσης και70 θέσεων Σχολικών ΣυµβούλωνΠροσχολικής Αγωγής έχουν υποβληθεί 1.143 αιτήσεις δασκάλων και 158 νηπιαγωγών. Παράλληλα το επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται να προκηρυχθούν περίπου 10.000
θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το υπουργείο θα ανακοινώσει τα σχετικά όταν θα έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο µε τις καταργήσεις – συνενώσεις – ιδρύσεις σχολικών µονάδων. Ωστόσο, στο σχέδιο νόµου που έχει καταρτίσει το υπουργείοΠαιδείας για την «αναδιοργάνωση τωνπεριφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης» αποδυναµώνεται ο ρόλοςτου Συλλόγου Διδασκόντων, πουείναι συλλογικό όργανο, και αρµοδιότητές του µεταφέρονται στον διευθυντή, που έχει πλέον αναβαθµισµένο και κυρίαρχο ρόλο καθώς επιφορτίζεται και πολλές από τις αρµοδιότητες των Γραφείων Εκπαίδευσης τα οποία καταργούνται.

Ο ρόλος του ΣυλλόγουΔιδασκόντων υποβαθµίζεται αφού περιορίζεται στο να προτείνει. Ετσι, η ευθύνη µιας απόφασης ενός συλλογικού οργάνου, όπως είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, µεταφέρεται σεατοµικό επίπεδο, δηλαδή στην κρίση του διευθυντή.

Ανάµεσα στα άλλα οι νέοι διευθυντές σχολικών µονάδων θα µετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών του σχολείου και θα είναι υπεύθυνοι, σε συνεργασία µε τα στελέχη Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, για την κατάρτιση προγραµµάτων ενδοσχολικής επιµόρφωσης.

Παράλληλα θα έχουν την ευθύνη για την οργάνωση των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας και της ηλεκτρονικής ενηµέρωσης των ατοµικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και των οικονοµικών δεδοµένων, και των στοιχείων της αυτοαξιολόγησης.Εκτός αυτών θα είναι οι πειθαρχικοί προϊστάµενοι για το προσωπικό της σχολικής µονάδας και µπορούν να τους επιβάλουν έγγραφη επίπληξη, καθώς και την πειθαρχική ποινήτου προστίµου µέχριτο ένα έκτοτων µηνιαίων αποδοχών.

Το σχέδιο νόµου

Αποδυναµώνεται ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων και αναβαθµίζεται ο ρόλος του διευθυντή που επιφορτίζεται µε πολλές από τις αρµοδιότητες των Γραφείων Εκπαίδευσης τα οποία καταργούνται.
Το επόµενο διάστηµα αναµένεται να προκηρυχθούν 10.000 θέσεις διευθυντών σε Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

ΠΗΓΗ: http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4624299

25η Μαρτίου, και πάλι επίκαιρη…


Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες

πικραμένη, ἐντροπαλή,

“Η χώρα βρίσκεται υπό ξένη κατοχή”. Μια φράση που ακούγεται πλέον πολύ συχνά και από πολλά στόματα. Όλο και περισσότεροι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι η εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε μαριονέτα, έχοντας πια ρόλο κατοχικής κυβέρνησης. Την κατάσταση επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι υπουργοί, όταν παραδέχονται ότι οι όποιες αποφάσεις, είτε επιβάλλονται, είτε εγκρίνονται από τους ξένους κατακτητές της πατρίδας μας.

Βέβαια πρόκειται για μία ιδιόμορφη κατοχή, με διαφορετικές συνθήκες σε σύγκριση με ανάλογες καταστάσεις που έζησε η πατρίδα μας στο παρελθόν. Η σημερινή κατοχή είναι άυλη και αόρατη, χωρίς στρατό, χωρίς επιβολή συμβόλων και άλλων στοιχείων – ακόμα – που θα την έκαναν αυταπόδεικτη και άμεσα ορατή από το σύνολο του λαού. Επειδή λοιπόν η σημαία που κυματίζει στην Ακρόπολη εξακολουθεί να είναι η γαλανόλευκη, η κατοχή δεν γίνεται αντιληπτή από ένα μεγάλο μέρος του λαού. Σε αυτό άλλωστε συμβάλει η παραπληροφόρηση και προπαγάνδα, που άλλωστε συνοδεύει πάντα την είσοδο του ΔΝΤ σε μία χώρα.

Πέρα από την κατοχική κυβέρνηση, βασικοί υποστηρικτές και εκφραστές των ξένων κατακτητών, είναι οι νεοταξικοί προπαγανδιστές. Εμφανίζονται ως δημοσιογράφοι, αλλά ομοιάζουν περισσότερο με εκπροσώπους του ΔΝΤ. Καλοπληρωμένοι από τον κατακτητή δωσίλογοι, εξωραΐζουν την βαρβαρότητα εκφράζοντας “αντικειμενικές” απόψεις ενώ παράλληλα καλλιεργούν συστηματικά ενοχές στο λαό.

Αυτό λοιπόν που σήμερα αντιλαμβάνεται καθαρά ο κάθε Έλληνας είναι οι συνέπειες που βιώνει, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή κατάσταση οι απόψεις είναι πολλές, με επικρατέστερες ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην ανεντιμότητα και ανικανότητα των πολιτικών, στον υπερμεγέθη και τεμπέλικο δημόσιο τομέα, στο ύψος της φοροδιαφυγής ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Μάλιστα όταν κάποιος ανήκει σε μία από τις παραπάνω ομάδες αναγνωρίζει τα αίτια στις υπόλοιπες, αλλά σχεδόν ποτέ στη δική του.

Αν δεχθούμε ότι όλα μαζί τα παραπάνω μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση κατοχής γεννώνται μερικά σοβαρά ερωτήματα.

· Είναι τα πραγματικά αίτια ή αποτελέσματα βαθύτερης αιτίας;

· Η κατοχή συνήθως επέρχεται μετά από επιθετική ενέργεια. Όμως η χώρα μας πώς βρέθηκε υπό κατοχή, χωρίς να δεχθεί επίθεση;

· Αν δεν δεχθήκαμε επίθεση, κάποιοι έγιναν κατακτητές μας χωρίς να το επιδιώξουν; Τυχαία; Μόνο εξαιτίας δικών μας προβλημάτων;

· Με τη σημερινή τους στάση δείχνουν ότι αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως συνεταίρου και φίλου ή κατακτητή και τιμωρού;

· Αν σήμερα επιδιώκουν το ρόλο του κατακτητή τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι και στο παρελθόν δεν επιδίωκαν το ίδιο; Μήπως απλά σήμερα βιώνουμε το τελευταίο μέρος κάποιου σχεδίου;

· Είναι δυνατόν να δεχθήκαμε επίθεση χωρίς να καταλάβουμε τίποτα; Τελικά πότε και πώς έγινε;

Πριν όμως απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να αναρωτηθούμε αν έχουν λογική βάση. Δηλαδή μήπως ο όρος κατακτητής είναι υπερβολικός και επομένως είναι υπερβολή να χαρακτηρίζεται και η σημερινή κατάσταση ως κατοχή.

Μπορεί να πρόκειται για μία ιδιόμορφη κατοχή, όπως ήδη αναφέρθηκε, αλλά παρατηρούμε ότι στα κυριότερα σημεία παρουσιάζει απόλυτες ομοιότητες με την αδιαμφισβήτητη κατοχή που γνώρισε η χώρα το 1941. Έχουμε λοιπόν:

 1. Κυβέρνηση που λαμβάνει και εκτελεί εντολές από ξένο παράγοντα.
 2. Έλεγχο και χωρίς όρια εκμετάλλευση του ελληνικού πλούτου, αδιαφορία για την απογύμνωση και την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας.
 3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα διαθέσιμα ελληνικά κοιτάσματα. Υλικά όπως το χρώμιο, ο βωξίτης, το μαγγάνιο, ο μόλυβδος και το νικέλιο είναι ζωτικής σημασίας.
 4. Έλεγχο μεταφορών, δηλαδή οδικούς άξονες, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια.
 5. Έλεγχο ενέργειας όπως ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
 6. Έλεγχο όλων των δικτύων, ακόμα και του πόσιμου νερού και γενικά όλων των ζωτικών και στρατηγικών τομέων της οικονομίας και παραγωγής.
 7. Διασπορά κλίματος ανασφάλειας και τρομοκράτησης του λαού που κυριολεκτικά δεν γνωρίζει “τι του ξημερώνει”.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παράγραφοι 2 και 3 και 4 αναφέρονται στη κατοχή του 1941-1944 και έχουν μεταφερθεί από τον ιστοχώρο του περιοδικού Ιστορία – Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος (http://www.istoria.gr/oct03/content04.htm).

Στο ίδιο άρθρο διαβάζουμε σχετικά με τον πληθωρισμό κατά την κατοχική περίοδο. Έχει ενδιαφέρον αν διαβάσουμε το κείμενο αντικαθιστώντας τη λέξη “πληθωρισμός” με τη σύγχρονη έκφραση “εσωτερική υποτίμηση”.

“Ο πληθωρισμός δεν ήταν μόνο συνέπεια των συνθηκών αυτών. Ήταν συνάμα και το αποτέλεσμα εσκεμμένων ενεργειών των κατακτητών, που σκόπευαν σε τρεις βασικούς στόχους. Πρώτον, με τον πληθωρισμό είχαν την ευχέρεια να αποκτούν ό,τι χρειάζονταν πληρώνοντας σε νόμισμα χωρίς εσωτερική αξία. Δεύτερον, υποχρέωναν τον ελληνικό λαό, με τις άθλιες συνθήκες που δημιουργούσαν, να πουλήσει τα σπίτια του, τα κοσμήματά του και γενικά τα υπάρχοντά του και να στραφεί προς τον κατακτητή ζητώντας δουλειά στα εργοστάσια της Γερμανίας (τον Σεπτέμβριο του 1944 οι Έλληνες καταναγκαστικοί εργάτες στο «έδαφος του Ράιχ» φτάνουν τις 16.000). Τρίτον, με την πείνα και την εξαθλίωση προσπαθούσαν οι κατακτητές να αποδυναμώσουν την αντιστασιακή δράση”.

Σήμερα λοιπόν, κυβέρνηση και προπαγανδιστές, αλλάζοντας λέξεις, φράσεις, νοήματα προσπαθούν να μας πείσουν πως η κατοχή είναι σχέδιο σωτηρίας, ο κατακτητής είναι ευεργέτης και η παράδοση της δημόσιας περιουσίας είναι αξιοποίηση. Οι λέξεις άλλαξαν, αλλά οι επιδιώξεις παραμένουν ακέραιες.

Καὶ ἀκαρτέρει καὶ ἀκαρτέρει

φιλελεύθερη λαλιά,

Παράλληλα τα νεοταξικά ΜΜΕ αποκρύπτουν συστηματικά όλες τις επιστημονικές απόψεις οι οποίες καταλήγουν σε συμπεράσματα αντίθετα της προπαγάνδας τους.

Ο Γιώργος Κασιμάτης, ομότιμος καθηγητής του συνταγματικού δικαίου του πανεπιστημίου Αθηνών, θέτει ευθέως ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, αλλά και συνταγματικής παραβίασης στην κύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Ελλήνων.

(http://www.mikis-theodorakis-kinisi-anexartiton-politon.gr/el/articles/?nid=334).

Ο Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. σε κείμενο με τίτλο “Η χαμένη τιμή της Ελληνικής Δημοκρατίας” επισημαίνει πως: «Στην τριγωνική σχέση μεταξύ «τρόικας», ελληνικής κυβέρνησης και (υποτίθεται) «κυρίαρχου» λαού-καταναλωτή, η δεύτερη μοιάζει στην πράξη λιγότερο με κυβέρνηση και περισσότερο με μεταπράτη, ο οποίος επιχειρεί να πείσει τον τελικό καταναλωτή για την αναγκαιότητα της συμμόρφωσής του». Ακόμα αναφέρει: «ότι τα ανωτέρω μνημόνια, συμφωνίες και συμβάσεις εισάγονται στη Βουλή όχι για κύρωση, αλλά για “συζήτηση και ενημέρωση” (ως εάν να επρόκειτο όχι για το νομοθετικό σώμα, αλλά για λέσχη συζητήσεων ή για καφενείο) ».

(http://kratosdikaioukaimnimonio.blogspot.com/2010/10/blog-post_1627.html)

Ο Κώστας Μπέης, ομότιμος καθηγητής της πολιτικής δικονομίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών, σε τηλεοπτική εκπομπή επισημαίνει πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά παράβαση του Συντάγματος δέχθηκε την υπογραφή του μνημονίου, με σχετική πλειοψηφία.

(http://www.newstrap.gr/m-episimainoume/me-sxolia/6045-kostas-mpeis.html)

Ο Επαμεινώνδας Μαριάς, αναπληρωτής καθηγητής Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίου Κρήτης, υποστηρίζει πως: «με τη σύναψη της ΣΔΔ και την κύρωση του Μνημονίου η χώρα απώλεσε σημαντικό μέρος της εθνικής της κυριαρχίας».

(http://www.dsanet.gr/epikairothta/mnimonio/blog/N_B.pdf)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας χαρακτηρίζει ως «Συνταγματική εκτροπή τη προσχώρηση στον άγνωστο μηχανισμό στήριξης».

(http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=106307)

Ἀπ’ τὰ κόκαλα βγαλμένη

τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,

Το ερώτημα λοιπόν είναι ένα, είναι καίριο και μας αφορά όλους όσους θέλουμε να λεγόμαστε Έλληνες. Οι πατεράδες και οι παππούδες μας που πολέμησαν στην Αλβανία, ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ; Για το σπίτι του ή για αυτά που ονομάζουμε Εθνική κυριαρχία και δημόσια περιουσία; Είναι γνωστό πως ο πληθυσμός κατά την ναζιστική κατοχή (1941-1944) δεν εκδιώχθηκε από τα σπίτια του. Άρα οι Έλληνες σαφέστατα πολέμησαν για την Εθνική κυριαρχία και για αυτό που ονομάζουμε σήμερα δημόσια περιουσία.

Αυτό λοιπόν που επιχειρείται σήμερα, δεν είναι απλά ένα πωλητήριο. Ακυρώνει ουσιαστικά ακόμα και την απελευθέρωση της χώρας από τους Τούρκους. Ιδιωτικές περιουσίες οι Έλληνες είχαν δικαίωμα να διατηρούν ακόμα και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες δεν επαναστάτησαν για την απόκτηση ιδιωτικής περιουσίας. Επαναστάτησαν για την ιδιοκτησία του “περιβάλλοντος”, που υπήρχε γύρω από την ιδιωτική τους περιουσία. Επαναστάτησαν για να αποκτήσουν την κυριότητα της πατρίδας τους και όχι του σπιτιού τους. Αυτή είναι η περιουσία που χάνει ένας λαός ότανκατακτάται και αυτήν κερδίζει όταν απελευθερώνεται.

Μέσα σ’ ένα έντονο περιβάλλον προπαγάνδας, πρέπει να κατανοήσουμε όλοι πως ουσιαστικά δεν πωλούνται τα ασημικά του σπιτιού, εκχωρείται το ίδιο το σπίτι.

Αφού νομίζω έχει γίνει κατανοητή η πραγματική κατάσταση την οποία βιώνουμε πρέπει να ξεκινήσουμε από το τελευταίο ερώτημα – που τέθηκε παραπάνω – και να ανιχνεύσουμε πότε και με ποιο τρόπο δεχθήκαμε επίθεση. Νομίζω αν απαντηθεί αυτό, θααπαντηθούν εύκολα και τα υπόλοιπα ερωτήματα.

Ακόμα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αφού έχουμε μία ιδιόμορφη κατοχή, θα πρέπει να δεχθήκαμε και μία ιδιόμορφη επίθεση.

δὲν μιλεῖς καὶ δὲν κουνιέσαι

στὲς βρισιὲς ὀποῦ ἀγρικᾷς·

Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα λαό που κατηγορείται από το εξωτερικό, αλλά και το εσωτερικό, σαν τεμπέλης, διεφθαρμένος και σπάταλος. Ίσως αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Στρος Καν είναι ότι με μία φράση περιέγραψε πλήρως την εικόνα που κατάφεραν κάποιοι να περάσουν για εμάς σ’ ολόκληρο τον πλανήτη λέγοντας «Οι Έλληνες είναι βουτηγμένοι στα σκατά». Την περιγραφή δεν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε λανθασμένη, πρέπει όμως να ανιχνεύσουμε πώς βρέθηκαν βουτηγμένοι και να ορίσουμε ποια είναι τα σκατά.

Καταρχάς έχουμε ένα λαό που για χιλιάδες χρόνια έχει να επιδείξει έργα σε διανοητικό, πολιτιστικό αλλά και τεχνικό επίπεδο που δεν ταιριάζουν σ’ ένα τεμπέλη λαό. Αλλά ας αφήσουμε το μακρινό παρελθόν και ας δούμε τη σύγχρονη εποχή. Όποιος έχει επισκεφτεί κυκλαδονήσι θα έχει δει έναν αξιόπιστο μάρτυρα πάνω στους άγονους και πετρώδεις ορεινούς όγκους των νησιών. Αναφέρομαι στις πεζούλες (ξερολιθιές) που μετέτρεπαν λόφους και άγονα βουνά, σε καλλιεργήσιμη γη, σε περιβόλια. Κατασκευάστηκαν από Έλληνες, μάλιστα χωρίς μέσα, κυριολεκτικά με τα χέρια τους.

Έλληνες τεχνίτες – μάλιστα με συνεργεία υποδειγματικής οργάνωσης – κατασκεύασαν δύσκολα τεχνικά έργα, όπως γέφυρες σε δύσβατα ποτάμια, πύργους, βρύσες, εκκλησίες,πυργόσπιτα και αμέτρητα πετρόκτιστα μνημεία μοναδικής ομορφιάς.

Οι σύγχρονες ελληνικές πόλεις οικοδομήθηκαν από Έλληνες. Μάλιστα με ασύγκριτα δυσκολότερες συνθήκες και μέσα σε σχέση με αυτά που υπάρχουν σήμερα.

Όλα τα κοινωφελή δίκτυα, ηλεκτρισμού, νερού, τηλεπικοινωνιών κατασκευάστηκαν από Έλληνες εργαζόμενους. Για παράδειγμα, αν κάνουμε ένα ταξίδι θα δούμε πυλώνες της ΔΕΗ να διατρέχουν ολόκληρους ορεινούς όγκους περνώντας μέσα από χαράδρες και πάνω από βουνοκορφές. Σήμερα όλοι αυτοί που εργάστηκαν σ’ αυτά τα έργα βαφτίζονται τεμπέληδες, όμως κάποιοι θέλουν να καρπωθούν τα έργα των τεμπέληδων.

Βέβαια είναι αλήθεια ότι η εικόνα των Ελλήνων έχει αλλάξει. Τι μεσολάβησε όμως και σήμερα έχουμε την εικόνα ενός εντελώς διαφορετικού λαού;

Γιατί ἡ μάχη ἐστάθει ὀλίγη;

Λίγα τὰ αἵματα γιατί;

Από μία Ελλάδα τού μόχθου, της φτώχειας, της τιμής και της αξιοπρέπειας, της έκφρασης “κυκλοφορώ με το κούτελο καθαρό”, κατά ένα “περίεργο” τρόπο το περιβάλλον έγινε πιο “άνετο”, “βολικό” και “εύκολο”.

Ξεκινούσε μία νέα εποχή, που σηματοδοτούσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όταν διευκρίνιζε το ύψος τής μίζας που θεωρείται αποδεκτό, σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα εφημερίδων. Σχεδόν ταυτόχρονα η Ελλάδα δεχόταν βομβαρδισμό χρημάτων τα οποία δόθηκαν με έναν καλά οργανωμένο, αλλά δήθεν ανοργάνωτο, τρόπο. Ήταν η εποχή της επιδότησης της λιγότερης εργασίας, της κακής ποιότητας, των χωματερών και της απάτης. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό, αφού παράλληλα ξεκινούσε και η αποβιομηχάνιση της χώρας, συρρικνώνοντας την ήδη ισχνή βιομηχανική παραγωγή και κάνοντας μονόδρομο την κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων. Αλλά ούτε αυτό ήταν αρκετό. Έτσι για όποιες δουλείες είχαν απομείνει εισαγόμενα εργατικά χέρια ανέλαβαν με πολύ φθηνό κόστος να “ξεκουράσουν” τους Έλληνες.

Παράλληλα ξεκινάει η “εκπαίδευση” των Ελλήνων στα trendy που φέρνει η νέα εποχή. Η επιδίωξη δεν είναι μόνο να αλλάξει ο τρόπος ζωής των Ελλήνων αλλά να μεταλλαχθούν εντελώς τα ήθη και οι αξίες τους. Καινούργια περιοδικά κάνουν την εμφάνισή τους. Επιδεικνύουν το “μοντέρνο” τρόπο ζωής και το μυαλό των Ελλήνων κάνει “κλικ” στο νέο Life Stile. Τώρα πια τα καθαρά κούτελα δεν είναι μόνο ασήμαντες λεπτομέρειες… είναι μπανάλ, είναι OUT. Σημασία έχουν και είναι IN μόνο χοντρά πορτοφόλια, φιγουρατζίδικα αυτοκίνητα και εξοχικά στη Μύκονο.

Η πλύση εγκεφάλου, η αποχαύνωση και ο εκμαυλισμός των Ελλήνων παίρνει μαζικές διαστάσεις μέσω των ΜΜΕ, εμφανίζοντας κάθε απατεώνα ως πρότυπο επιτυχίας, κάθεεπιδειξιομανή ως πρότυπο ευτυχίας και κάθε πόρνη ως πρότυπο για τη νέα γενιά. Όλοι αυτοί που οι Έλληνες δεν θα ήθελαν ούτε καν για επισκέπτες στο σπίτι τους, μπαίνουν με τον πιο ύπουλο τρόπο, μέσω της τηλεόρασης, για να κάνουν κατήχηση στους ίδιους και στα παιδιά τους.

Η χώρα μπαίνει, σιγά – σιγά, σε μία περίοδο “ακμής” και “υψηλού γούστου”. Το νέοαξιακό πρότυπο έχει πια μεταφερθεί από το κούτελο, σε άλλα μέρη του σώματος. Το δε πολιτικό σύστημα όχι μόνο ακολουθεί, αλλά και ενισχύει τα νέα πρότυπα.

Έτσι μέσα στο νέο περιβάλλον, φυσικό επακόλουθο είναι τα κόμματα να αναλαμβάνουν ρόλο αντιπροσώπου εταιριών και οι εκάστοτε κυβέρνηση ρόλο υπαλλήλου του τραπεζικού συστήματος.

Επίσης είναι η εποχή που τα κόμματα αποκτούν τον έλεγχο οποιασδήποτε πολιτικής, συνδικαλιστικής, ακόμα και κοινωνική οργάνωσης ή πρωτοβουλίας, ακόμα και εξωραϊστικού συλλόγου. Ο δε συνδικαλισμός δέχεται “επίθεση φιλίας”. Τα στελέχη του, δεν οδηγούνται πια με κατηγορίες στα δικαστήρια, αλλά με τιμές στα βουλευτικά έδρανα και στα υπουργικά γραφεία. Έτσι γρήγορα μετεξελίσσεται σε πεδίο ανέλιξης πολιτικών στελεχών αφού αποκτά σχέσεις αμφίδρομες με τα κόμματα. Βέβαια με αυτές τις πρακτικές είναι φυσικό – ίσως και επιδιωκόμενο – να οδηγηθεί στην απαξία. Τελικά φτάνει στο σημείο να μετατραπεί σε βραχίονα του πολιτικού συστήματος, προκαλώντας αποστροφή ακόμα και στους ίδιους τους εργαζόμενους, τους οποίους υποτίθεται εκπροσωπεί και υπερασπίζεται.

Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι, μήπως αυτά τα γεγονότα συνέβησαν τυχαία, όλα μαζί, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα;

Βέβαια για να το δεχθούμε αυτό, πρέπει να δεχθούμε επίσης ότι τυχαία χρηματοδοτήθηκαν κάποιοι, για να φέρουν την “αλλαγή” και στο χώρο της δημοσιογραφίας, με απολίτικες απόψεις, χυδαιολογίες, εξυπνακισμούς και θέματα τουκώλου, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τυχαία την ίδια εποχή μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλοεργολάβοι έγιναν μεγαλοκαναλάρχες και μάλιστα πραξικοπηματικά χωρίς κανένα θεσμοθετημένο πλαίσιο. Τυχαία σερβίριζαν εκπομπές τύπου ριάλιτυ με ανθρώπους που αφενός ζούσαν μαζί σαν ομάδα και αφετέρου, μόνοι και κρυφά, επέλεγαν ποιον θα “δώσουν”. Οι δε τηλεθεατές εκπαιδεύονταν, πως μπορεί κάποιες διαδικασίες είναι δυσάρεστες, αλλά δυστυχώς αυτοί είναι η κανόνες του “παιχνιδιού”. Ακόμα τυχαία σε όλα τα ΜΜΕ έγινε επιλογή εκπομπών, προσώπων και προτύπων που τυχαία όλα οδηγούσαν στην αποχαύνωση και εκμαυλισμό του Ελληνικού λαού.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Άλλο ένα τυχαίο γεγονός είναι ότι την ίδια εποχή οι χρηματοδότες της Ελλάδας δεν γνώριζαν, να κάνουν μαθηματικές πράξεις. Γιατί αν γνώριζαν πρόσθεση, θα είχαν αθροίσει τα στρέμματα που επιδοτούσαν και θα καταλάβαιναν ότι το μέγεθος της Ελλάδας θα έπρεπε να είναι ίσο με τη μισή Ευρώπη. Προφανώς δεν γνώριζαν ούτε αφαίρεση. Διαφορετικά θα γνώριζαν τη διαφορά μεταξύ προϋπολογισμού και τελικού κόστους κάθε δημόσιου έργου. Και μάλλον δεν γνώριζαν ούτε πολλαπλασιασμό. Διαφορετικά θα μάθαιναν πως οτιδήποτε είχε προμηθευτεί το ελληνικό κράτος, κόστιζε πολλαπλάσια, απ’ ό,τι σε οπουδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Και βέβαια δεν γνώριζαν ούτε διαίρεση. Διαφορετικά θα γνώριζαν ότι το κόστος κατασκευής κάθε χιλιομέτρου εθνικής οδού στην Ελλάδα – το οποίο μάλιστα επιχορηγούσαν – ήταν πολλαπλάσιο από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Επίσης οι χρηματοδότες της Ελλάδας, τυχαία προέκυψε να είναι και υπερβολικά αφελείς. Είναι περίεργο πως ενώ μας έδιναν χρήματα – δανικά και επιδοτήσεις – δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να ελέγξουν πώς τα διαχειριζόμαστε, παρόλο που η χώρα φιγουράριζε στις πρώτες θέσεις, σ’ όλες τις λίστες διαφθοράς.

Το συμπέρασμα είναι πως σήμερα η πατρίδα μας για μια ακόμα φορά στην ιστορία της βρίσκεται σε οριακό αλλά ταυτόχρονα και κομβικό σημείο. Ο ελληνικός λαός ίσως συνειδητοποιεί πως η χώρα του δεν έπαψε σχεδόν ποτέ, στη νεότερη ιστορία της, να έχει το ρόλο προτεκτοράτου. Οι Έλληνες βρίσκονται, για άλλη μια φορά, μπροστά στην ανάγκη απελευθέρωσης της πατρίδας τους.

Ἄργειε νάλθῃ ἐκείνη ἡ μέρα,

κι ἦταν ὅλα σιωπηλά,

Ο λαός όμως και στο παρελθόν έχει βρεθεί σε ανάλογες συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να ανιχνεύσουμε τα ιστορικά δεδομένα, να σκεφτούμε ποιες επιλογές ήταν λανθασμένες, ποιοι δημοκρατικοί θεσμοί υπολειτούργησαν ή δεν λειτούργησαν καθόλου και οδηγηθήκαμε στην σημερινή κατάσταση. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, η χώρα μας θα παραμένει στο τούνελ, που δυστυχώς δεν μπήκε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Είναι χρήσιμο να γυρίσουμε 36 χρόνια πίσω όταν αμέσως μετά τη μεταπολίτευση άρχισαν να ιδρύονται ή να οργανώνονται ξανά τα διάφορα πολιτικά κόμματα. Συμμετείχαν σ’ αυτά προσωπικότητες, αρκετές από τις οποίες είχαν έμπρακτη αντιστασιακή δράση κατά της δικτατορίας και ευαγγελιζόταν μία νέα προοπτική για την Ελληνική κοινωνία. Τότε και πάλι η πολιτική συνείδηση της Ελληνικής κοινωνίας ήταν ρευστή. Δυστυχώς μέσα σε λίγους μήνες, το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, απέκτησαν δομές αρχηγικών κομμάτων, χωρίς να επιτρέπουν στα μέλη τους στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα.

Είναι σαφές με βάση τις πρακτικές και δομές που ακολουθήθηκαν κατά την εποχή της μεταπολίτευσης, από όλα τα κόμματα, ότι ποτέ το πολιτικό σύστημα δεν επιθυμούσε να λειτουργήσει πραγματικά δημοκρατικά. Φυσικά η ίδια αντίληψη διατηρείτο και στη διακυβέρνηση της χώρας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένα πολιτικό κόμμα, ούτε καν συνδικαλιστικό σωματείο, δεν λειτούργησε πάνω στις αρχές και διαδικασίες της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δηλαδή :

Αρχές (Τα 3Ι):

α. Ισηγορία. (Ίσος χρόνος λόγου για τοποθετήσεις/απόψεις).

β. Ισοκρατία. (Ίσο βάρος των πολιτών στις αποφάσεις της πολιτείας).

γ. Ισονομία. (Ίση μεταχείριση των πολιτών προ των νόμων).

Διαδικασίες (Τα 3Δ):

α. Δημοσιότητα. (Όλων των δεδομένων).

β. Διαφάνεια. (Όλων των διαδικασιών).

γ. Διαβούλευση. (Πριν από τη λήψη αποφάσεων).

Στη σημερινή μας αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι σαφές ότι δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω αρχές και διαδικασίες.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

· Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ελέγχου της κυβέρνησης ούτε από τους πολίτες αλλά ούτε καν από τους υποτιθέμενους εκπροσώπους τους. Άλλωστε γνωρίζουμε πως η κομματική πειθαρχία υπερισχύει της ανεξαρτησίας του βουλευτή που του παρέχει η λαϊκή εντολή. Έτσι για τους πολιτικούς αρχηγούς οι βουλευτές τους είναι δεδομένοι, κάτι σαν ποσοστό συμμετοχής διαμερίσματος σε συνέλευση πολυκατοικίας.

· Το Σύνταγμα της χώρας δεν επιτρέπει καμία διαδικασία με την οποία οι πολίτες να μπορούν να προκαλέσουν δημοψήφισμα.

· Στον ακριβοπληρωμένο (από τους πολίτες) ιστοχώρο της βουλής, πουθενά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα επώνυμης καταγραφής ερωτήσεων / απόψεων / προτάσεων πολιτών σε κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές.

· Στον ιστοχώρο Ανοικτής Διακυβέρνησης (opengov.gr ) που ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, παρόλο που «ομιλεί» για διαβούλευση δεν υπάρχει πουθενά ανταλλαγή απόψεων μεταξύ πολιτών και νομοθέτη. Διαβούλευση χωρίς διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, αποτελεί ουσιαστικά λέξη χωρίς περιεχόμενο. Ακόμα στο συγκεκριμένο ιστοχώρο παρατηρούμε επιλεκτική εμφάνιση σχολίων, αποκρύπτοντας σχόλια πολιτών που ουδόλως μπορούν να χαρακτηριστούν προσβλητικά ή άσχετα με τη διαβούλευση.

· Εκτός από τους κρατικούς και κυβερνητικούς ιστοχώρους, ακόμα και σε αυτούς των βουλευτών δεν υπάρχει χώρος για δημόσια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του βουλευτή και των πολιτών που εκπροσωπεί. Έτσι έχει φωνή και άποψη μόνο ο εκπρόσωπος και ποτέ ο εκπροσωπούμενος, μόνο ο εντολοδόχος και ποτέ ο εντολέας.

· Οι πολίτες, στα πλαίσια της δημοκρατίας, μας δεν έχουν καμία δυνατότητα νόμιμης παρέμβασης στη διακυβέρνηση της χώρας. Πρακτικά, κάθε τέσσερα χρόνια δίνουν μία λευκή επιταγή σε κάποιο κόμμα να κυβερνήσει, χωρίς καν να υπάρχει από την πλευρά του κόμματος καμία συγκεκριμένη δέσμευση και από την πλευρά των πολιτών καμία θεσμοθετημένη δυνατότητα παρέμβασης. Στη δημοκρατία μας, ο εντολέας δεν έχει κανένα δικαίωμα και για κανένα λόγο, να ανακαλέσει ενέργειες του εκπροσώπου του. Τελικά η μόνη νόμιμη δυνατότητα που έχει ο “κυρίαρχος” λαός, είναι να κάνει υπομονή.

Ίσως λοιπόν τώρα που αναζητούμε τα αίτια για την κατάσταση που βρίσκεται η πατρίδα μας θα πρέπει να αναρωτηθούμε…

Οι αντιδημοκρατικές διαδικασίες παράγουν ολίγιστους ή οι ολίγιστοι επιβάλουν αντιδημοκρατικές διαδικασίες;

Τελικά με πραγματικά δημοκρατικές διαδικασίες θα μπορούσαν να ευδοκιμούν οι ολίγοι και να επιβάλλονται οι ολίγιστοι;

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι

τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,

Σύγχρονες “Θερμοπύλες” αποτελεί η εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών και δίνει ουσιαστική απάντηση στην επιθυμία κάποιων να λειτουργήσει η Ελλάδα ως παράδειγμα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Αν πετύχουμε στη χώρα μας να εφαρμόσουμε πραγματικές δημοκρατικές διαδικασίες θα αποτελέσουμε παγκόσμιο παράδειγμα τρόπου διακυβέρνησης. Έτσι δεν θα έχουμε καταφέρει μόνο να αμυνθούμε στη επίθεση που δέχθηκε η πατρίδας μας, αλλά να αντεπιτεθούμε ουσιαστικά στα σχέδια παγκόσμιας υποδούλωσης, κρατών και λαών. Άλλωστε ως Έλληνες γνωρίζουμε πως μετά τις Θερμοπύλες ακολουθούν οι Πλαταιές.

Δ. Βουλγαρίδης

ΠΗΓΗ: http://kostasxan.blogspot.com/2011/03/25.html

Αναρτήθηκε στις ΑΡΘΡΑ από Blogs. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Η ΑΝΝΑ ΤΗΣ… ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗΣ


Σκέφτομαι καμιά φορά ότι κάποιοι υπουργοί στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μάλλον έχουν χάσει το μέτρο. Δεν μπορώ να βρω μια δικαιολογία, αν και έψαξα ειλικρινά αρκετά, στην ενέργεια της υπουργού Παιδείας, Άννας Διαμαντοπούλου, να στείλει επιστολή στην ΔΟΕ (Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος) και στην ΟΛΜΕ, θέτοντας ζήτημα αναπλήρωσης των ωρών που έχουν χαθεί από τις απεργίες των εκπαιδευτικών.
Σκέφτηκα για λίγο, εγώ ο αδαής, μήπως κινδυνεύει των μέλλον των παιδιών μας επειδή δεν έκαναν όλες τις ώρες διδασκαλίας. Φοβήθηκα μήπως καταρρεύσει το οικοδόμημα της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Για να κάνει τέτοιες κινήσεις η υπουργός κάτι φοβερό πρέπει να συμβαίνει.
Μετά από λίγο και αφού ξεπέρασα το σοκ φοβήθηκα ακόμη περισσότερο. Όταν η υπουργός Παιδείας της χώρας, που βιώνει αυτή την μεγάλη οικονομική κρίση, όπου ουδείς γνωρίζει ποιο είναι το μέλλον και τι του ξημερώνει αύριο ασχολείται με τέτοια θέματα, τότε όντως δεν πάμε καθόλου καλά.
Αυτή τη στιγμή δεκάδες παιδιά των τελευταίων τάξεων του Λυκείου σταματούν τα φροντιστήρια και τα μαθήματα, βλέποντας τα όνειρά τους να καταρρέουν, επειδή οι γονείς τους δεν έχουν να πληρώσουν, είτε επειδή έμειναν άνεργοι, είτε γιατί μειώθηκαν οι μισθοί τους, είτε γιατί δεν έχουν δουλειά. Εκατοντάδες φοιτητές δεν μπορούν πλέον να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο καταγωγής τους λόγω οικονομικών δυσκολιών. Πολλά ειδικά τμήματα δημοτικών σχολείων κλείνουν αφού δεν έχουν δασκάλους. Η μεταφορά των μαθητών είναι στο αέρα.
Για όλα αυτά τα όντως σοβαρά θέματα δεν είδαμε από το υπουργείο Παιδείας μια πρόταση, να ευαισθητοποιηθεί λιγάκι, έστω και για τα μάτια του κόσμου.
Αντιθέτως η υπουργός μας προβληματίζεται για τις απεργίες των εκπαιδευτικών που είναι μια μέρα το πολύ το μήνα στα πλαίσια των κινητοποιήσεων ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ, την ώρα μάλιστα που η συμμετοχή είναι μικρή.
Με τέτοιες πρακτικές και νοοτροπίες πώς να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον αυτού του τόπου.
Ελλάδα καληνύχτα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ… ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ!


ΠΗΓΗ:  http://www.e-selides.gr

ΠΗΓΗ: 

Απαράδεκτη και προκλητική επιστολή της κας Διαμαντοπούλου προς τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ)


Οργή και αγανάκτηση προκαλεί στον εκπαιδευτικό κόσμο της χώρας η επιστολή της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Άννας Διαμαντοπούλου, με την οποία ζητά από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) να προτείνουν μέχρι τις 28/3/11 σχέδιο αναπλήρωσης, στο τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους, των χαμένων ωρών διδασκαλίας που προήλθαν λόγω των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών!!!

Καταγγέλλουμε

την απαράδεκτη, αντιδεοντολογική, αυταρχική και υποκριτική ενέργεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21/3/11, ημέρα που το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποφάσισε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για τις 30 Μαρτίου σε συμπόρευση με την ΟΛΜΕ και την ΟΕΝΓΕ. Κινητοποίηση που εκφράζει την αντίδραση – αντίσταση στις αντιλαϊκές και αντιεκπαιδευτικές πολιτικές της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Οι κινητοποιήσεις και η δημιουργία πανεκπαιδευτικού μετώπου με σύμμαχο την κοινωνία φοβίζουν τους κυβερνώντες.

Η κ. Διαμαντοπούλου επιχειρεί με προκλητικό τρόπο:

να σπιλώσει τους αγώνες μας και να απαξιώσει το συνδικαλιστικό κίνημα,

να μεταθέσει τις ευθύνες που αποκλειστικά της αναλογούν,

να στοχοποιήσει, να «ενοχοποιήσει» και να εκφοβίσει τον Έλληνα εκπαιδευτικό,

να συγκρουστεί η κοινωνία με τον εκπαιδευτικό κόσμο κατά την προσφιλή τακτική του αποπροσανατολισμού και του «διαίρει και βασίλευε».

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται τη στιγμή που εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές κινητοποιούνται ενάντια στην κομματική «κοπτοραπτική» που χαρακτηρίζει τις συγχωνεύσεις, τους υποβιβασμούς και τις καταργήσεις σχολικών μονάδων και στην υποβάθμιση της εκπαίδευσης και της ζωής μας.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κ. Διαμαντοπούλου είναι οι κατ’ εξοχήν υπεύθυνοι για την απώλεια ωρών διδασκαλίας και την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Θυμίζουμε στην κα Υπουργό ότι την ευθύνη για την όποια απώλεια διδακτικών ωρών, φέρει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας που προΐσταται, εξαιτίας:

της μη έγκαιρης κάλυψης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

των αντιλαϊκών πολιτικών τους επιλογών που οδηγούν τον εκπαιδευτικό κόσμο σε αντίσταση και αγώνες.

της απουσίας ουσιαστικού διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

του αλαζονικού και αυταρχικού τρόπου λήψης των κυβερνητικών αποφάσεων.

Ο Έλληνας εκπαιδευτικός έχει και γνώσεις και φιλότιμο. Με ευσυνειδησία επιτελεί το καθήκον του απέναντι στα παιδιά του ελληνικού λαού.

Το φιλότιμο απουσιάζει από τις πολιτικές σας που υπονομεύουν το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας.

Η απάντηση στην επιστολή σας, μια επιστολή που αποπνέει καθεστωτικές νοοτροπίες και «δικτατορικές» πρακτικές, θα είναι η συσπείρωση του εκπαιδευτικού κόσμου και οι αγώνες μας.

Αγώνες ενάντια στην αντιλαϊκή, «μνημονιακή» πολιτική σας και στην αυταρχική συμπεριφορά σας. Αγώνες για ένα καλύτερο μέλλον που να ανταποκρίνεται στα οράματα και τις προσδοκίες μας.

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί σας επιστρέφουν την επιστολή.

Απαράδεκτη η επιστολή όπως απαράδεκτη είναι και η πολιτική σας

ΑΠΕΙΛΕΙ Η ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ!


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ Η ΣΤΙΓΜΗ… ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΠΩΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΩΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ… ΑΦΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ!

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ… ΩΣ ΠΟΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΧΕΣΤΕ… ΑΣ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!