Τροπολογία για διδασκαλία εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60 και ΠΕ70 στην παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Άρθρο 26 «Λοιπές διατάξεις» &9α ) προβλέπεται ότι:

Άρθρο 26

Λοιπές διατάξεις

9. α) Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)*  προστίθενται τα εξής: «Αν οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ δεν επαρκούν για την παροχή της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης, αυτή μπορεί να παρέχεται και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60 και ΠΕ70, στο πλαίσιο της παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η στελέχωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια που απαιτείται για την υλοποίηση των παραπάνω επιμορφωτικών προγραμμάτων.»

* ΝΟΜΟΣ 3699/2008 – ΦΕΚ 199/Α’/2.10.2008

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 6

Φοίτηση

1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:

α) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα ΚΕΔΔΥ, με τους σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής εκ­παίδευσης και τους συμβούλους ΕΕΠ.

β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλ­ληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήρι­ξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σο­βαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαι­τίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτι­κό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτω­ση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύ­θυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20ή Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

από το alfavita.gr

Αλλάζουν θέση χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι…


Αλλάζουν θέση χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

02/08/2010 – 08:58

Σύντομα θα ακολουθήσει νέο κύμα συγχωνεύσεων, 100 περίπου οργανισμών. Το πλεονάζον προσωπικό θα μεταταχθεί είτε στα εποπτεύοντα υπουργεία ή σε άλλους Οργανισμούς που διαπιστώνονται ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού.

Επιδιώκοντας διαρθρωτικές αλλαγές στον «πυρήνα» του δυσλειτουργικού και αναποτελεσματικού ελληνικού Δημοσίου, ο υπουργός Εσωτερικών, Γ. Ραγκούσης, έχει βάλει μπροστά την εφαρμογή του Καλλικράτη Νο2, ενός σχεδίου που αφορά τη συνολική αναδιοργάνωση της κρατικής μηχανής στην κατεύθυνση δημιουργίας του επιτελικού κράτους, αρχής γενομένης από την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων.
Με «πρώτη ύλη» τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσίων υπαλλήλων, όπως προκύπτουν από την απογραφή, στο πλαίσιο του σχεδίου «Καλλικράτης» για το κράτος, θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές μέλλον χιλιάδες μετατάξεις προσωπικού σε οργανισμούς που αντιμετωπίζουν ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού όπως π.χ. τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κτλ.), σε μια προσπάθεια ορθολογικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.

Νέα δεδομένα
Το σχέδιο συγχωνεύσεων και καταργήσεων οργανισμών προχωρά ήδη με το πρώτο σχέδιο νόμου το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Θ. Πάγκαλο.

Σύντομα θα ακολουθήσει νέο κύμα συγχωνεύσεων, 100 περίπου οργανισμών. Το πλεονάζον προσωπικό θα μεταταχθεί είτε στα εποπτεύοντα υπουργεία ή σε άλλους Οργανισμούς που διαπιστώνονται ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού. Ηδη προετοιμάζονται οι νέοι οργανισμοί (οργανογράμματα) των δημόσιων φορέων στα οποία θα καταργηθούν δεκάδες Διευθύνσεις που λειτουργούν χωρίς τμήματα και εκατοντάδες τμήματα που δεν στελεχώνονται με υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, το εποχικό προσωπικό αριθμεί περίπου 59.156 υπαλλήλους, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν θα αντικατασταθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να χρησιμοποιήσει συμβασιούχους αποκλειστικά για εποχικές ανάγκες. Ο Καλλικράτης του Κράτους θα επιφέρει χιλιάδες μετατάξεις προσωπικού τα επόμενα χρόνια για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που θα δημιουργηθούν.

Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό ή σε ελληνικές υπηρεσίες, ενώ -σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού- θα συμμετέχουν σε πιλοτικές εφαρμογές προγραμμάτων καθώς και στη διαβούλευση νομοθετικών πρωτοβουλιών προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία που έχουν συσσωρεύσει από την επαγγελματική τους δράση.

Καινοτομίες

Στο πλαίσιο του Καλλικράτη για το κράτος, προετοιμάζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού Δημοσίου, η περιγραφή των καθηκόντων ανά θέση εργασίας (job description) προκειμένου η κεντρική διοίκηση να γνωρίζει όχι μόνο τον αριθμό των κρατικών λειτουργών αλλά και τα καθήκοντα που πηγάζουν από τη θέση που έχουν τοποθετηθεί.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί σημαντική καινοτομία που θα βελτιώσει σημαντικά τα δεδομένα εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα, στο νέο επιτελικό κράτος, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, θα δημιουργηθεί μία ομάδα «ειδικών δυνάμεων» δημοσίων υπαλλήλων, ενός Σώματος που θα μπορεί να λειτουργεί σε διυπουργικό επίπεδο και να συμμετέχει στη διεκπεραίωση σημαντικών έργων, όπου υπάρχει ανάγκη.

Αξιοποιώντας τις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ επιδιώκεται η αξιοποίηση ευέλικτων ομάδων υπαλλήλων που διαθέτουν ειδικές δεξιότητες στην ενίσχυση υπηρεσιών που καλούνται να υλοποιήσουν σημαντικά προγράμματα της δημόσιας διοίκησης.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 2»
Ποιες αλλαγές θα γίνουν

Το μακρόπνοο σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την αλλαγή του κράτους δεν θα εξαντληθεί σε μία και μόνη νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά θα αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου με συνδυασμό θεσμικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα περιλαμβάνουν:

Συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών.

Διαμόρφωση νέων οργανογραμμάτων στα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου με κατάργηση ανενεργών διευθύνσεων και τμημάτων.

Ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με τη μετακίνηση χιλιάδων υπαλλήλων σε οργανισμούς και υπηρεσίες που θα διαπιστωθούν ελλείψεις.

Λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών από το υπουργείο Οικονομικών και ολοκλήρωση του Ενιαίου Μισθολογίου στις αρχές του 2011, που αποτελούν δράσεις οι οποίες εντάσσονται στον «Καλλικράτη του Κράτους» και θα συμβάλλουν στη διαφάνεια και την εξορθολόγηση των δαπανών που αφορούν τη μισθοδοσία των δημοσίων λειτουργών.

Νέο σύστημα αξιολόγησης αλλά και επιβράβευσης των άξιων και ικανών δημοσίων υπαλλήλων

Εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου μάθησης για τους δημοσίους υπαλλήλους επενδύοντας στην εμπειρία τους αλλά και στις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ για την εμπέδωση των αλλαγών στο κράτος και τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας δημόσιας διοίκησης.

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με τη δημιουργία της Κάρτας του Πολίτη, τη λειτουργία των e-ΚΕΠ, αλλά και την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με στόχο την κατάργηση διακίνησης των διάφορων δικαιολογητικών που ζητούν από τους πολίτες οι δημόσιες υπηρεσίες, με την αξιοποίηση λογισμικών που θα αναζητούν ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στους αρμόδιους φορείς.

Αξιολόγηση της πορείας της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο κράτος και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από διεθνή οίκο ή τον ΟΟΣΑ.

Δημιουργία «υπουργικού πάρκου» στην Αθήνα όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι διάσπαρτες υπηρεσίες των υπουργείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 2/8/2010

2.900 νέοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία… Ούτε κουβέντα για διορισμούς δασκάλων…


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 1-8-2010

Εως 10 Αυγούστου ανακοινώνονται οι προσλήψεις – Υπ. Παιδείας: Δεν θα υπάρξουν κενά λόγω των συνταξιοδοτήσεων

Του Αποστολου Λακασα

Η πρόσληψη 2.900 μόνιμων εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση πρόκειται να ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας έως τις 10 Αυγούστου, ενώ ο επιμερισμός του αριθμού των προσλήψεων ανά ειδικότητα υπαγορεύεται από τη δημοσιονομική κρίση με άξονα τον «εξορθολογισμό» του συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, αστάθμητος προς το παρόν παράγοντας για να μην υπάρξουν κενά με την έναρξη του σχολικού έτους είναι ο αριθμός των αιτήσεων συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών, για την υποβολή των οποίων η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 10 Αυγούστου. Ηδη το υπ. Παιδείας προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τα κενά από τις συνταξιοδοτήσεις, μετρώντας τις «αντοχές» του συστήματος με βάση τρία σενάρια, ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συνταξιοδοτήσεων. Στόχος είναι τα κενά να καλυφθούν με προσλήψεις αναπληρωτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», το νέο στοιχείο του προγραμματισμού των 2.900 προσλήψεων μονίμων για την επόμενη σχολική χρονιά (το 60% θα γίνει από τους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και το 40% από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών) είναι ότι η πλειoνότητα θα αφορά στις «βασικές» ειδικότητες.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν περίπου 450 φιλόλογοι, περίπου 250 μαθηματικοί και σχεδόν άλλοι τόσοι (250) από τη μεγάλη κατηγορία των φυσικών, χημικών, βιολόγων και γεωλόγων (μοιρασμένοι αναλογικά με βάση τον αριθμό των αναγκών και των διδασκόμενων ωρών ανά μάθημα). Οι προσλήψεις στις υπόλοιπες 145 ειδικότητες θα είναι σαφώς λιγότερες. Το βάρος δίνεται στις κύριες ειδικότητες, καθώς «οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις ανάγκες, ενώ εγκαταλείπεται η πρακτική να προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από όλες τις ειδικότητες ώστε κανείς να μη μένει δυσαρεστημένος», ανέφερε χαρακτηριστικά στην «Κ» στέλεχος του υπ. Παιδείας. Κι αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί μεγάλο αριθμητικό πλεόνασμα εκπαιδευτικών σε ορισμένες ειδικότητες και κυρίως τεχνικές, που φθάνει έως και το 30% σε σχέση με τις ανάγκες του σχολείου.

Τρία σενάρια

Καθοριστικός για την κάλυψη των κενών θα είναι ο τελικός αριθμός των αιτήσεων συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών που θα κατατεθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Εως και πέρυσι, ετησίως συνταξιοδοτούνταν περίπου 4.000 εκπαιδευτικοί, όμως φέτος το μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων προέκυψε λόγω του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Ετσι, το υπουργείο έχει ήδη επεξεργαστεί μέτρα με βάση τρία σενάρια ως προς τον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων: για 8.000, για 10.000 και για 12.000 συνταξιοδοτήσεις.

Ο σχεδιασμός προβλέπει δύο βασικές κινήσεις. Πρώτον, θα επιστρέψουν στα σχολεία περίπου 6.000 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί. Από αυτούς οι περίπου 4.500 ήταν σε διοικητικές υπηρεσίες, ενώ 1.100 σε σχολεία και υπηρεσίες του εξωτερικού. Τις προηγούμενες ημέρες, ανακοινώθηκε ο πρώτος γύρος αποσπάσεων, ενώ περί τα τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθεί κι ένας δεύτερος. Η δεύτερη κίνηση είναι η πρόσληψη αναπληρωτών.

Κατόπιν προβλέπονται συμπληρωματικά μέτρα, που θα εφαρμοστούν κατά περίπτωση. Ετσι, δίνεται οδηγία για συγκρότηση τμημάτων με 25 μαθητές, ενώ η ηγεσία του υπουργείου αφήνει στους διευθυντές των σχολείων την απόφαση για συγκρότηση τμημάτων με 27 μαθητές (25 μαθητές +10%). Εως πέρυσι, σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνταν καταχρηστικά περισσότερα του ενός τμήματα των περίπου 13 μαθητών, διότι στην περίπτωση του ενός μόνο τμήματος αυτό θα ξεπερνούσε -έστω και για λίγο- τους 25 μαθητές.

Ταυτόχρονα, εάν χρειαστεί, ένας εκπαιδευτικός για να συμπληρώσει το ωράριό του θα διδάξει σε περισσότερα του ενός σχολεία της ίδιας περιφέρειας (ακόμη και σε διαφορετική βαθμίδα), ενώ μπορεί να διδάξει και άλλα μαθήματα -πλην της βασικής του ειδικότητας- εάν έχει το αντίστοιχο πτυχίο. «Δεν θα υπάρξουν κενά», διαβεβαιώνει την «Κ» το ίδιο στέλεχος του υπ. Παιδείας

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ BLOG: Κουβέντα για διορισμούς στην Πρωτοβάθμια… και επιβεβαίωση των 27 με 28 μαθητών ανά τμήμα… αφού προβλέπει οι Δ/ντές να εφαρμόσουν το 25+10% στα σχολεία…

Τα λέγαμε … αλλά δυστυχώς κάποιοι συνειδητά δεν τα άκουγαν… Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά και οι συνάδελφοι θα το καταλάβουν γρήγορα… τα ψέματα έχουν ημερομνία λήξης… αυτοί όμως που παραπληροφόρησαν τους/τις συναδέλφους… πρέπει να καταδικαστούν και να μην τολμήσουν να προσπαθήσουν να τους/τις εκπροσωπήσουν ξανά…

Τα ονόματα όλων αυτών το Σεπτέμβρη…όταν θα προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα…

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Δ.Υ.


ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Εδώ ( https://www1.gsis.gr/HApografiMou/view.jsf ) μπορείτε να ενημερωθείτε για τον κωδικό (ή τους κωδικούς) απογραφής που σάς δόθηκαν κατά την διαδικασία με την οποία απογραφήκατε. Αν δεν μπορέσατε να τους σημειώσετε ή να τους εκτυπώσετε, σας δίνετε η δυνατότητα να το κάνετε .

Η διαδικασία είναι απλή : Πληκτρολογήστε τον ΑΦΜ σας στο κουτάκι ακριβώς από κάτω και πατήστε το κουμπί ‘Εμφάνιση Κωδικού Απογραφής’ στο κάτω μέρος της εφαρμογής. Αν είχατε απογραφεί κανονικά, τότε θα δείτε την ώρα απογραφής καθώς και τον κωδικό επιβεβαίωσης. Μπορείτε να εκτυπώσετε τα στοιχεία πατώντας το κουμπί ‘Εκτύπωση’.

Τέλος, αν ο εκκαθαριστής της μισθοδοσίας σας έχει στείλει στοιχεία στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής, είτε κατά την πιλοτική είτε κατά την παραγωγική φάση, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης. Υπενθυμίζουμε πως η Ενιαία Αρχή Πληρωμής είναι η μόνη αρμόδια για την πληρωμή πάσης φύσεως αμοιβών των αμειβομένων της Κεντρικής Κυβέρνησης, καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για την επιβεβαίωση

https://www1.gsis.gr/HApografiMou/view.jsf


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γενική εκτίμηση στοιχείων απογραφής

Οι αριθμοί διαψεύδουν μια συστηματική και χρόνια παραποίηση,  διαστρέβλωση της πραγματικότητας με τα περί 1,5 – 2 ακόμη και 2,5 εκατ. Δημοσίων Υπαλλήλων. Αποδεικνύεται ότι τόσο σε αριθμό όσο και σε μισθολογική δαπάνη είμαστε κάτω από το Μ.Ο. της Ε.Ε.Είναι ώρα από την προπαγάνδα να έρθουμε στην ουσία.

Συγκεκριμένα:

  • Στον τερματισμό της πολιτικής απαξίωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησής τους. Δηλαδή της εμπορευματοποίησης των δημοσίων και κοινωνικών αγαθών και την επιβάρυνση των πολιτών με δυσβάσταχτο κόστος για τα μείζονα και αναγκαία για αξιοπρεπή διαβίωση.
  • Στη δημοκρατική αναδιοργάνωση και την παραγωγική ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, που σημαίνει, πρώτα απ’ όλα, ξερίζωμα των λογικών περί κράτους – λάφυρου, του εκάστοτε νικητή των εκλογών
  • Στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής, εκσυγχρονισμό μέσων και διαρκή εκπαίδευση, ανανέωση δυναμικού και δυνατοτήτων, αξιοκρατία.Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με σαφείς προτάσεις, συγκεκριμένες θέσεις και διεκδικήσεις, σταθερά επιδιώκει την αύξηση της κοινωνικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών, τον απεγκλωβισμό από οποιαδήποτε λειτουργία ή διαδικασία που βρίσκεται στο πλέγμα ιδιωτικών, παρασιτικών ή αδιαφανών, πρακτικών ενός φθαρμένου και σε κρίση συστήματος.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αναρτήθηκε στις ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Ερχονται νέες μειώσεις αποδοχών στους δημοσίους υπαλλήλους…


Με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο, θα καταργηθεί πλήθος επιδομάτων που λαμβάνουν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Ραγδαία μείωση της μισθολογικής δαπάνης στο δημόσιο τομέα, μέχρι και το 2014 επιφέρει το ενιαίο μισθολόγιο που θα εφαρμοστεί από το 2011, μέσω του οποίου καταργούνται δεκάδες επιδόματα που καταβάλλονται σήμερα.
Νέες μειώσεις αποδοχών για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπονται από το μνημόνιο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς το συνολικό ύψος των αμοιβών βαίνει μειούμενο κάθε χρόνο, με ρυθμό επιταχυνόμενο από το 2012 και μετά.
Δεδομένου ότι ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο απολύσεων στο δημόσιο τομέα, η μείωση του κονδυλίου για μισθούς θα προέλθει από την κατάργηση επιδομάτων που λαμβάνουν σήμερα στο δημόσιο τομέα οι δημόσιοι υπάλληλοι και τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, μέσω της αναλογίας προσλήψεων/αποχωρήσεων 1 προς 5.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το κονδύλι των αποδοχών του Δημοσίου, από το επίπεδο των 29,46 δισ. ευρώ το 2009, μειώθηκε σε 26,37 δισ. ευρώ φέτος, λόγω των μέτρων για περικοπές επιδομάτων και δώρων που έχουν ανακοινωθεί ήδη και θα μειωθεί περαιτέρω σε 26,13 δισ. ευρώ το 2011 ή κατά 236 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2012 και μετά ο ρυθμός μείωσης φτάνει στο 1 δισ. ευρώ ετησίως.
Συγκεκριμένα…, το 2012, η δαπάνη για μισθούς στο Δημόσιο μειώνεται κατά 870 εκατ. ευρώ, και διαμορφώνεται σε 25 δισ. ευρώ, το 2013 ακολουθεί νέα μείωση κατά 960 εκατ. ευρώ και περιορίζεται σε 24,04 δισ. ευρώ και, το 2014, μειώνεται κατά 900 εκατ. ευρώ και διαμορφώνεται σε 23,13 δισ. ευρώ.
Από το 2009, που καταγράφηκε το μέγιστο ύψος της μισθολογικής δαπάνης του Δημοσίου, που ήταν το ποσό των 29,46 δισ. ευρώ, μέχρι το 2014, το συγκεκριμένο κονδύλι θα μειωθεί κατά 6,3 δισ. ευρώ.
Πώς επέρχεται η μείωση
Η μείωση της συνολικής δημόσιας δαπάνης για μισθούς θα προέλθει από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου που θα επιφέρει κατάργηση πλήθους επιδομάτων, που λαμβάνουν σήμερα δημόσιοι υπάλληλοι σε διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες.
Η λογική του ενιαίου μισθολογίου έχει την έννοια της ενσωμάτωσης σε ένα μισθό των διάσπαρτων επιδομάτων, ώστε να ελέγχονται αμεσότερα οι συνολικές αμοιβές και να υπάρχει καθεστώς διαφάνειας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ενσωματωθούν όλα τα επιδόματα που εισπράττει ένας δημόσιους υπάλληλος στο νέο βασικό μισθό του.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συσταθεί επιτροπή, που θα καταγράψει και θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα των επιδομάτων που χορηγούνται σήμερα, ώστε να περικοπούν ορισμένα εξ αυτών και να προσγειωθούν σε χαμηλότερα οι τελικές αποδοχές, όπως άλλωστε προβλέπουν και οι σχετικοί πίνακες.
Το πρώτο βήμα έγινε με την ολοκλήρωση της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων και τώρα ακολουθεί το στάδιο της επεξεργασίας των αριθμητικών δεδομένων των υπαλλήλων, με τα ποσά των αμοιβών που καταβάλλονται μηνιαίως.
Ακολουθεί η συγκρότηση της ενιαίας Αρχής Πληρωμών, μέσω της οποίας θα πληρώνονται από τον Οκτώβριο οι υπάλληλοι του Δημοσίου, δημοσίων φορέων και των ΟΤΑ, και μέχρι το Δεκέμβριο οι υπόλοιποι υπάλληλοι δημοσίων φορέων.
Παράλληλα, όμως, ξεκινούν και οι διαδικασίες συγκρότησης του νέου μισθολογίου, αλλά και η σύνδεση αμοιβών με την παραγωγικότητα.
Το «μνημόνιο» προβλέπει ότι, από τον προσεχή Σεπτέμβριο, ξεκινούν οι διαδικασίες «για την απλοποίηση του συστήματος πληρωμών, ώστε να καλύπτει τόσο το βασικό μισθό όσο και όλα τα επιδόματα που αφορούν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και την εξασφάλιση ότι το νέο αυτό σύστημα λαμβάνει υπόψη την παραγωγικότητά τους και τα καθήκοντα». Το νέο σύστημα θα λειτουργήσει υποχρεωτικά μέχρι τον Ιούνιο του 2011.
Σε ό,τι αφορά το νέο μισθολόγιο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, με την ολοκλήρωσή του, θα ενσωματωθούν ορισμένα επιδόματα στο βασικό μισθό, κάποια θα καταργηθούν ή θα μειωθούν, αλλά και θα εξισωθούν οι αμοιβές μεταξύ των υπαλλήλων όλων των υπουργείων των ίδιων κατηγοριών.
Τα επιδόματα
Από τα επιδόματα που καταβάλλονται σήμερα στους υπαλλήλους του Δημοσίου, το υψηλότερο δημοσιονομικό κόστος έχουν:
– Η οικογενειακή παροχή που κοστίζει 240 εκατ. ευρώ
– Το κίνητρο απόδοσης που κοστίζει 389 εκατ. ευρώ.
– Τα «ειδικά επιδόματα» (ΔΕΤΕ ΔΙΒΕΤ κ.λπ.), που κοστίζουν 534 εκατ. ευρώ.
– Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης (εκπαιδευτικών), που κοστίζει 722 εκατ. ευρώ.
– Το επίδομα νοσοκομειακό και τροφής (νοσοκομειακοί), που κοστίζει 337 εκατ. ευρώ.
– Οι αποδοχές των δικαστικών ανέρχονται συνολικά (το 2010) σε 457 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι βασικοί μισθοί είναι μόλις 189 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα ποσά προέρχονται από επιδόματα.
– Οι αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ κοστίζουν το 2010, 819 εκατ. ευρώ, εκ τω οποίων τα 484 εκατ. ευρώ αφορούν βασικούς μισθούς και το υπόλοιπο ποσό αφορά σε επιδόματα.
– Οι αποδοχές των στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, φτάνουν σε 4,40 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 2,24 δισ. ευρώ, είναι οι βασικοί μισθοί και τα υπόλοιπα ποσά προέρχονται από επιδόματα.
Αναρτήθηκε στο blog: ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΧΩΡΑ…!!!